دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، شهریور 1391، صفحه 132-5 
ساختارهای زمانی نو در سینما، با رو یکرد به روایت شبکه ای فیلم

صفحه 82-69

10.30480/dam.2012.45

شهاب الدین عادل؛ حسین حیدری؛ سیدبهنام حسینی سنگتراشانی