دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1391، صفحه 132-5 
5. ساختارهای زمانی نو در سینما، با رو یکرد به روایت شبکه ای فیلم

صفحه 82-69

10.30480/dam.2012.45

شهاب الدین عادل؛ حسین حیدری؛ سیدبهنام حسینی سنگتراشانی


6. سینمای مستند باستان شناختی ایران

صفحه 99-83

10.30480/dam.2012.46

مسیح موسوی زادگان؛ احمد ضابطی جهرمی