فرایند پذیرش مقالات

فرایند داوری و پذیرش مقالات در نشریه نامه هنرهای نمایشی و موسیقی به شرح زیر است:

1- دریافت مقاله از نویسنده

2- بررسی فنی توسط مدیر نشریه

3- بررسی علمی توسط اعضای هیأت تحریریه

4- در صورت تأیید اولیه تحریریه، تعیین داوران اختصاصی و ارسال مقاله به آنان

5- انجام فرایند داوری توسط داوران تخصصی

6- انجام اصلاحات درخواستیِ داوران (در صورت نیاز) توسط نویسنده

7- ارسال مجدد مقاله به داوران جهت داوری و اعلام نظر نهایی

8- پذیرش نهایی مقاله