اعضای هیات تحریریه

سردبیر

سید مصطفی مختاباد

تأتر ،فیلم ،ارتباطات و فلسفه هنر استاد
دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس تهران

mokhtabmmodares.ac.ir

مدیر مسئول

اسماعیل شفیعی

تئاتر دانشیار گروه آموزشی نمایش، دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر

esmaeel.shafieegmail.com

معاون سردبیر

بهرام جلالی پور

تئاتر استادیار گروه آموزشی نمایش، دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر

b.jalalipourart.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

شیرین بزرگمهر

تئاتر دانشیار گروه آموزشی تئاتر، دانشکده سینما و تئاتر ،دانشگاه هنر

shirinbozorgmehryahoo.com

حمید عسگری رابُری

استادیار دانشگاه هنر

hamid.askari.rgmail.com

فاطمه حسینی شکیب

مطالعات انیمیشن استادیار گروه آموزشی، انیمیشن دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر

fhshakibyahoo.com

فرزان سجودی

زبان شناسی، نشانه شناسی دانشیار گروه آموزشی امور فرهنگی ، دانشکده ی هنرهای کاربردی ،دانشگاه هنر

fsojoodiyahoo.com

محمد شهبا

سینما دانشیار گروه آموزشی سینما، دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر

shahbagmail.com

بهروز محمودی بختیاری

دانشیار دانشیار دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، گروه هنرهای نمایشی

mbakhtiariut.ac.ir

ساسان فاطمی

دانشیار دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی
پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران

sasanfatemi358gmail.com

اصغر فهیمی‌فر

دانشیار دانشکدۀ هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس

fahimifargmail.com

سید مصطفی مختاباد

استاد گروه آموزشی ادبیات نمایشی ،دانشکده ی هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

mokhtabmmodares.ac.ir

مدیر داخلی

بهرام جلالی پور

تئاتر استادیار گروه نمایش دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر

b.jalalipourart.ac.ir