تولد تراژدی از روح طنز: هویت و ژانر در نمایشنامه های نجف بیگ وزیرف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی، دانشگاه هنر، استان تهران

2 استادیار دانشگاه هنر، استان تهران، شهر تهران

چکیده

چکیده
نجف بیگ وزیروف  دومین نمایشنامه نویس مسلمان قفقاز، پس از آخوندزاده  در ایران نویسندة مهجوری
است. در این پژوهش، زمینه های اجتماعی ژانر در نمایشنام ههای طنز وزیروف بررسی می شود. به گفتة
نظریه پردازانی چون نورتراپ فرای، واژة طنز ) satire ( را می توان در دو معنا به کار برد: طنز همچون وجه
ادبی )محاکات فروتر( و طنز همچون ژانر )میتوس زمستان(. در معنای نخست، طنز به احساس حقارت
وزیروف به هویت قوم یاش دلالت می کند و در معنای دوم، تصویری بدبینانه و ضدآرمانی از مناسبات
اخلاقی را به نمایش می گذارد )نقطة مقابل خوش بینی کمدی(. با تکیه بر مفاهیم روانکاوی لاکان و تحلیل
رابطة خود و دیگری، نشان داده می شود که گرایش نویسندگانی چون وزیروف به طنز، بیش از آنکه ناشی
از جهل و خرافه پرستی مردم مسلمان قفقاز باشد، بر بحران هویت روشنفکران قفقاز در برابر نگاه تحقیرآمیز
استعمارگران روس دلالت دارد و همچون نوعی نهاد اخلاقی خیالی، میل سرکوب شدة آنان به مشارکت در
ساختار اداری و سیاسی جامعه را جبران می کند. بررسی نمایشنامه های وزیروف به ترتیب تاریخ نگارش،
نشان می دهند که این بحران هویت در حد مضمون باقی نمانده و فرم آثار وزیروف را گرفتار آشفتگی و
دوپارگی فزاینده ای کرده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Birth of Tragedy from the Spirit of Satire: Identity and Genre in Najaf-Bay Vazirov’s Dramas

نویسندگان [English]

  • mohammad sepahi 1
  • kamran sepehran 2
چکیده [English]

Abstract
Azerbaijanis are among the pioneers of drama and theatre in the Middle East nations. Najaf Bey
Vazirov (1854-1926), the second Azeri dramatist after Mirza Fathali Akhundzadeh. He had created
five comedies, before he produced Tragedy of Fakhreddin (1896) the first tragedy written by Caucasus
Muslims. It is generally believed that Vazirov followed the dramatic style of his forefather’s
comedies, but there are evident deviations, the most important of which is rejecting Akhundzadeh’s
tendency towards a final reconciliation. This structural division is in parallel with the contrast between
comedy and satire in Northrop Fry’s genre theory, where both of them are regarded as narrative literary
genres. Comedy favors reconciliation while the aggressive spirit of satire rejects it. Satire is not
merely a genre, and is more generally considered as a mode -i.e. a way of representing charactersnamely
‘low mimetic’ in Fry’s account. This paper is reveals a sociological approach of satire in first
six plays written by Vazirov, based on concepts borrowed from the psychoanalysis of Jacque Lacan.
Based on interplay of the Imaginary and the Symbolism in ‘mirror stage’ theory, it is shown the Vazirov’s
emphasis on the ignorance of his people is intermingled with the ideological hegemony of the
Russian colonialism. Then it is shown how the possibility of a sexual satisfaction as the traditional
symbol of reconciliation in comedy, is usually hindered by a feminine character, known in psychoanalysis
as the dominance of Maternal Superego. This is interpreted as a reflection of the exclusion
of Muslim inhabitants of Caucasus from the symbolic (political and institutional) structure of their
society that is a way of ‘foreclosure’ of the ‘Name of Father’. This crisis of identity causes a chaos
that gradually disintegrates the moral and formal coherences of Vazirov’s narrative on one hand, and
leads to moral aggressiveness towards people on the other, that makes satire an imaginary subjection
of them to an indigenous institution. Finally Tragedy of Fakhreddin is interpreted as a fantasy where
the author imagines that the satisfaction of the losses has led him to satire. In summary, the author’s
approach to form and structure as a whole is interpreted as a reaction to the politico-social discriminations
imposed by the colonial conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Najaf Bey Vazirov
  • Comedy
  • Satire
  • Lacan
  • Genre
منابع
- آخوندزاده، میرزا فتحعلی ) ۱۳۵۷( مقالا ، ت شبگیر، تهران.
- پولتی، ژرژ (۱۳۸۳) سی و شش وضعیت نمایش ، ی ترجمه: سیدجمال آ لاحمد و عباس بیاتی، سروش،
تهران.
- ژیژک، اسلاوی ) ۱۳۸۸(، کژ نگریست ، ن ترجمه: مازیار اسلامی و صالح نجفی، رخداد نو، تهران.
- سویتوخوفسکی، تادیوش ) ۱۳۸۱( آذربایجان روسیه: شک لگیری هویت ملی در یک جامعه مسلما ، ن ترجمه:
کاظم فیروزمند، نشر شادگان، تهران.
22
دوفصلنامۀعلمی- پژوهشی دانشگاه هنر شماره چهار بهار و تابستان 91 نامۀ هنرهای نمایشی و موسیقی
- فانون، فرانتس (۱۳۵۵)پوست سیا،ه صورتکهای سفید، ترجمه: محمد امین کاردان، خوارزمی، تهران.
- فرای، نورتروپ ( ۱۳۷۷) تحلیل نق ، د ترجمه: صالح حسینی، نیلوفر، تهران.
- Altstadt, Audrey L. (1998) The Azerbaijani Turks: Power and Identity under Russian Rule, Stanford:
Stanford University Press.
- Axundzadə, Mirzə Fətəli (2005) Əsərləri, Vol. 1, 3 vols. Baki: Şərq-Qərb.
- Berry, Edward (2004) ‹Laughing at “Others”›, In The Cambridge Companion to Shakespearean
Comedy, 123-138, Cambridge: Cambridge University Press.
- Evans, Dylan (2006) An Introductory Dictionary of Lacnian Psychoanalysis, London & New
York: Routledge.
- Griffin, Dustin (1994) Satire: A Critical Reintroduction, Lexington: The State University of
Kentucky.
- Hegel, G.W.F. (1974) Aesthetics: Lectures on Fine Arts, Trans. T. M. Knox. London: Oxford
University Press.
- Homer, Sean (2005) Jacques Lacan, London & New York: Routledge.
- Lenky, Dmitri et al. (1997) Russian Comedy of Nikolaian Era, Trans. Laurence Senelik, Amsterdam:
Harwood Academic Publications.
- Palmer, Jerry (1987) Playboys and Killjoys: An Essay on the Theory & Practice of Comedy, New
York & Oxford: Oxford University Press.
- Quintero, Ruben, ed. (2007) A Companion to satire, Malden: Blackwell.
aşıoğlu. ا : - Rəhimli, İlham (2005) Azərbaycan Teatr Tarixi, Baki
- Seshadri-Crooks, Kalpana (2000) Desiring Whiteness: a Lacanian Analysis of Race, London &
New York: Routledge.
- Shakespeare, William (2005) The Tragedy of King Lear, The New Cambridge Shakespeare,
Cambridge: Cambridge University Press.
- Vəzirov, Nəcəf Bəy (2005) Əsərləri. Baki: Şərq-Qərb.