نامه هنرهای نمایشی و موسیقی (DAM) - پرسش‌های متداول