ساختارهای زمانی نو در سینما، با رو یکرد به روایت شبکه ای فیلم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه هنر، استان تهران، شهر تهران

2 کارشناس ارشد سینما، دانشگاه تهران، استان تهران

3 کارشناس ارشد سینما، دانشگاه هنر، استان تهران

چکیده

چکیده
ساختار زمانی نو و به ویژه روایت شبک های فیلم در سینما، شیوه ای برای بیان روایت داستان فیلم است که با
دستکاری در ساختار زمانی خطی روایت فیلم، تماشاگران را  با ساختن دوبارة فیلم در ذه نشان  به تعامل
با آن وامی دارد. کارگردان این دسته از فیلم ها، با ارائه داستان های پیچیده یا ایجاد پیچیدگی در زمان روایت،
نوعی از سینمای اندیشمندانه و تفکر برانگیز را خلق میک‌ند. رویکرد نظری این تحقیق بر پایة اندیشه های دو
نظریه پرداز شهیر حوزة روایت در سینما ژرار ژنت و دیوید بوردول استوار است. ژنت در مبحث استراتژی
روایت به مفهوم کانون یشدگی در روایت می پردازد که به معنای ادراک بصری و حتی مفاهیم کل یتری از
ادراک است، و در هر لحظه دامنه اطلاعات روایت به یکی از شخصیت های داستان کانونی یا متمرکز م یشود؛
در حالی که رویکرد بوردول بیشتر ساختاری است. او در نظریه پردازی اش که نوعی پوئتیکای سینمایی است،
روایت شبک های و زمینه های تاریخی پیدایش آن را تشریح میک‌ند. روش این تحقیق برپایه مقاله های استادان
و نظریه پردازان متأخر در حوزه روایت استوار است و در آن کوشش شده است که در هر مبحث، ضمن ارائه
کلیاتی دربارة موضوع بحث، نمونة فیلم با تشریح ساختار آن ارائه گردد. در مجموع، نتایج حاصل از طرح این
مسئله که چگونه روایت شبکه ای فیلم توانسته است تأثیری گسترده بر خلق سینمای اندیشمند معاصر بگذارد،
مورد توجه قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New Temporal Structures in Film: An Approach to Network Narrative

نویسندگان [English]

  • Shahabeddin Adel 1
  • hosein heidari 2
  • behnam hosseiny 3
چکیده [English]

New temporal structure, especially in two recent decades, is a method to articulate the narration of
film story, in which storytelling uses game or manipulates in film temporal structure, challenges or
interacts with film audiences to participate in film remaking in their mind or final interpretation. Actually,
directors, of these films present complex stories or create complication in time to tend especial
intellectual spectator and create a kind of thoughtful pondering cinema. One of these films, New
temporal structure, named Network Narrative in which director intends to present single or multiple
stories from the point of view of multiple characters telling through the film, represented different
conception of reality or similarities of an event of multiple stories from the POV of multiple characters
via these differences or similarities accomplishes to make culture on the issue of globalization of
human worlds. On the other hands, this is a kind of extension of human knowledge to the outer space,
makes, thus, network of humans have the similar destinies. Actually, another film of this kind, new
temporal structure, named puzzle or mind-game complex narrative films. This extension of human
thought is to the inner space of human mind to represent their dreams, hallucinations, memories, and
thoughts. New temporal structure, is an answer to the millennium films in two recent decades or a
reaction against the extreme extension of human relations in the realm of knowledge, culture, science,
economy, etc. therefore, at the beginning of new millennium, a group similar destiny for human beings
have been created. Theoretical approach to this research is on the base of thoughts of two famous
theoricians of narrative discourse, Gerard Genette & David Bordwell. The former debates on the
strategy of narrative discourse to the focalization of narrative in which he means visual concepts and
even total conceptions of the concept every time and focalizes area of narrative information to one
of the fiction characters, whereas the latter’s approach is more constructive or structural. He debates
about it in the Poetics of Cinema’s and analyses Network Narrative and historical basis of creation in
movies. In an essay called Mutual Friends and Chronologies of Chance of Poetics of Cinema, he has
explained the kinds of Network Narrative, and has exemplified and analyzed some of the important
movies made by NN. He believes that ‘Narration Makes Networks’. Narration of each film, in coaxing
us to build the story world a particular way, must expose the relationships among the characters. In
a network tale, the narration does this with an elaborateness seldom seen in the more ordinary movie.
The narrations should often reveal connections, anticipate and conceal them too. More evidently, the
narration of a movie must show how characters are separated by a few links. Network Narrative film
as a New Temporal Structure can reveal and anticipate connections by employing unrestricted narration,
skipping and back and forth among people and places. On the other hands, method of research in
this essay is surveying on the base of other masters and theoricians in this field and the related ones, in
which each one of courses is accomplished to the special subjects and analysis of instance film made
by Network Narrative

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Temporal Structure
  • Network Narrative of Film
  • Time of Narrative
  • Narrative of film
  • POV
  • Line of Fiction
منابع
- بوردول، دیوید ) ۱۳۸۵( روایت در فیلم داستانی )جلد اول و دوم.( ترجمه: سیدعلاء الدین طباطبائی،
انتشارات بنیاد سینمایی فارابی، تهران.
- جی تولان، مایکل ) ۱۳۸۳( درآمدی نقادانه- زبا نشناختی بر روای ، ت ترجمه: ابوالفضل حری، انتشارات
بنیاد سینمایی فارابی، تهران.
- رحیمیان، بهزاد ) ۱۳۸۹( راهنمای فیل ، م نشرروزنه، تهران.
- عادل، شهاب الدین ) ۱۳۸۹( تحولات معاصر در مفهوم زمان سینمای ، ی انتشارات دانشگاه هنر، تهران.
- هیوارد، سوزان ) ۱۳۸۱( مفاهیم کلیدی در مطالعات سینمای ، ی ترجمه: فتاح محمد ی ، نشر هزاره سوم،
زنجان.
- Berg, Charlles Ramirez (2006) Film Criticism, A Taxonomy of Alternative Plots in Recent
Films (31.1-2), PP. 5-61.
- Bordwell, David (1985) Narration in the Fiction Film, Madison: University of Wisconsin
Press.
- Bordwell, David (2006) The Way Hollywood Tells it: Story and Style in Modern Movies,
Berkeley: University of California Press.
- Bordwell, David (2008) Poetics of Cinema, NewYork: Routledge.
- Smith, Evan (1999) Thread Structure, Journal of Film and Video (51.3-4), PP. 88-96.