بررسی تطبیقی دو ترجمة اتللو با رو یکرد نشانه شناسی فرهنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رشته ادبیات نمایشی از دانشگاه آزاد اسلامی، استان تهران

2 دانشیار دانشگاه هنر، استان تهران، شهر تهران

چکیده

چکیده
مقالة حاضر مطالعة تطبیقی دو ترجمة فارسی از نمایشنامة اتللوی شکسپیر، به ترجمة ابوالقاسم خان
ناصرالملک و م.ا. به آذین است. هدف از نگارش این مقاله، نشان دادن ضرورت آشنایی مترجم با نشان هشناسی
فرهنگی در مطالعة متون نمایشی است. در گام نخست، هدف از این پژوهش، یافتن پاسخ برای این پرسش بوده
است: آیا مترجم علاوه بر تسلط به دو زبان مبدأ و مقصد، می بایست به نشانه های فرهنگیِ این دو زبان تسلط
داشته باشد و آنها را با هم مطابقت دهد یا نه؟ از منظر پژوهشگران این مقاله، حوزة چالش برانگیز ترجمة متون
ادبی - و در این پژوهش متون نمایشی- که مترجمان اغلب در آن با تنگنا و دشواری روبه رو م یشوند، با
آگاهی از نشانه شناسی فرهنگی دو ملت و قیاس میان آنها و آشنایی با لهجة فردی تا حد زیادی قابل حل است.
هر نویسنده، لهجة فردی مخصوص به خود را دارد. لهجة فردی، حاصل جها نبینی فرد و زمانة او، تجارب و
اقلیم و تمدن و مطالعات و مذهب و سیاست های حاکم بر عصر فرد و بسیاری عوامل دیگر است. لهجة فردی
در فرایند ترجمه از آن رو مسئله ساز است که مترجم نیز علاوه بر نویسنده، لهجة فردی خاص خود را دارد
و آن را در فرایند ترجمه مداخله می دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Analysis between Two Translations of Shakespeare’s Othello with Cultural Semiotics Point of View

نویسندگان [English]

  • Mahboobe Sajadifard 1
  • Farzan Sojoudy 2
چکیده [English]

Abstract
This article is a comparative analysis between Shakespeare’s Othello and two persian translations
of this drama by Abol Ghasem Khan Naseralmolk and M.A. Beh’aazin. The current study tries to
consider problems of dramatic translation of the text. The main objective of this article is to consider
the necessity of cultural semiotics in translating of dramatic texts. Although in these texts, it is impossible
to separate text from performance, since theatre consists of the dialectical relationship between
both of them, and also dramatic texts are not complete without performance. But the authors have
tried to look at dramatic texts as independent elements. They mainly tend to find some answers to the
following questions: In addition to dominance to the source language and target language, is it necessary
that the translator dominate cultural semiotics? Should translator compare signs- and especially
the cultural ones- meaning in the source and the target languages? Culture and cultural code have an
essential role in sign decoding especially in translation process. Culture is made of various kinds of
discourses as artistic, literal, politic, religious, etc. Therefore literary discourse is just one part of culture
in each society. In translation, especially in literally ones, cultural code should be considered as
important as metaphoric and metonymic relations and indeterminacy of signs and semantic deviation.
The signs are different in each language. They are encoded by language readers and context. In literary
translation, poetic sense should be conveyed as well as intended message and sign meaning. That
is why some of the signs are transformed without any change, some transform according to the cultural
code of target language and some disappear. Some times in this process, translator adds signs to
the text. Because of different meanings of the signs, it is impossible to attain to the author’s mind. In
the process of translation, the cultural differences cause to not relate with text. Besides each writer has
his/her “personal accent”. It is a product of personal ideology, the period and climate, experiences and
continents, cultures, observations, religions, contemporary politics and other factors. In translation
the” Personal accent” of the writer is as important as the translator’s one. It is clear that Shakespeare’s
“personal accent” in not exactly the same as M.A. Beh’aazin or Abol Ghasem Khan Naseralmolk’s
accent. In other words Shakespeare’s cultural lung had been filled with different kind of oxygen. Such
factors act as finger prints that everyone has his/her own special one. Whilst it seems that the source
text and target text are equal and tantamount, translating act is a process of renovation and recreation
of text. The processes of translation involved in making another culture comprehensible. There are direct
relations between Languages and literary texts and culture. If there is an interconnection between
language and the thought, and culture and what the writers write, understanding the culture is very
essential factor. Translation of dramatic texts is formed in two steps. First the task of translator is to
translate text to the target language and then the director, again, translates the text into a specific language
which belongs to the stage. In this process, culture and cultural semiotics have important roles

کلیدواژه‌ها [English]

  • Translation
  • Othello
  • Cultural Semiotics
  • Personal Accent
  • Culture
منابع
- علاوه بر کتاب مقدس کتب :
- الِام، کر ) 1386 ( نشان هشناسی تئاتر و درا ، م ترجمه: فرزان سجودی، چاپ سوم، قطره، تهران.
- باسِنت، سوزان ) « )1387 ترجمه برای تئاتر: موضوعی در تقابل با قابلیت اجر ا «، ترجمه: آذین خشنود
شریعتی، مجله آینه خیال، ش 10 ، صص 56 - 58 .
- حقانی، نادر ) 1386 ( نظرها و نظریه های ترجم ، ه چاپ اول، امیرکبیر، تهران.
- زرکوب، منصوره ) « )1372 ترجمه و تئوری های آن »، یکهان اندیشه، ش 52 ، صص. - 181 173 .
- ساروخانی، باقر ) 1379 ( جامع هشناسی ارتباطا ، ت چاپ نهم، اطلاعات، تهران.
- سجودی، فرزان ) 1384 ( نشان هشناسی و ادبیا ، ت فرهنگ کاوش، تهران.
- سجودی، فرزان ) « )1379 نشان هشناسی ادبیات و نگاهی تازه به ترجمة ادبی ) »)1 ، فرهنگ توسعه،
ش 44 . 45 . 46 ، صص 150 - 152 .
- شکسپیر، ویلیام ) 1375 ( اتلّو ، داستان غم انگیز اتلو مغربی در وند ، کی ترجمه: ابوالقاسم خان
ناصرالملک، چاپ اول، نیلوفر، تهران.
- شکسپیر، ویلیام ) 1385 ( اتلل ، و ترجمه: م. ا . به آذین، چاپ دوم، دات، تهران.
- صل حجو، علی ) « )1376 بحثی در مبانی ترجمه »، در گزیده مقاله های نشر دانش، چاپ چهارم، مرکز
نشر دانشگاهی، تهران.
- صل حجو، علی ) 1385 ( گفتمان و ترجم ، ه چاپ چهارم، نشر مرکز، تهران.
- عزبدفتری، بهروز ) « )1378 موضع اصولی و نگرش مترجم در قبال مسائلی چند در ترجمة رمان ،»
نشریه دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، صص 89 - 73 .
- غضنفری، محمد ) « )1384 نگاهی بر چهارچوب تحلیلی بازتاب جها نبینی در ترجمه و مصداق های
آن در ترجمه های ادبی »، مجلة علمی پژوهشی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، دورۀ
دوم، ش 41 ، صص. 185 - 203 .
- لطف یپور ساعدی، کاظم ) 1387 ( درآمدی به اصول و روش ترجمه، چاپ هشتم، مرکز نشر دانشگاهی،
تهران.
- هینلز، جان ) 1382 ( شناخت اساطیر ایران ، ترجمه: ژاله آموزگار - احمد تفضلی، چاپ هشتم، چشمه،
تهران.
- یاحقی، محمدجعفر ) 1386 ( فرهنگ اساطیر و داستان واره ها در ادبیات فارس ، ی چاپ اول، فرهنگ
معاصر، تهران.
- یاکوبسن، رومن ) « )1388 زبا نشناسی و شعرشناسی »، ترجمه: کورش صفوی، در ساختگرایی،
پساساختگرایی و مطالعات ادبی، مجموعه مقالات، به کوشش فرزان سجودی، چاپ دوم، سورۀ مهر،
صص 91 - 107 ، تهران.
- Al. Asmar, Jamil Y. (2007) Othello and The Discourse Of Orientalism, 90-103.
- Gamini Salgado, B.A. (1994), William Shakespeare’ Othello, Longman.
- Mowat, Barbara A & Paul Werstine (1993) Othello by William Shakespeare, Washington
Square Press.
- Yates, Frances A. (1979) The Occult Philosophy in the Elizabethan Age. London: Routledge
& Kegan Paul.