وضعیت واقعیت در گذر از سینمای آنالوگ به دیجیتال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، استان تهران

2 استادیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، استان تهران، شهر تهران

چکیده

موضوع نسبت تصویر سینمایی و واقعیت همواره مورد توجه نظریه پردازان فیلم بوده، و از نحوة مواجهه با
تکنولوژی سینما نشئت گرفته است. مناقشه اصلی نظریه پردازان واق عگرا و فر مگرا در دوران آنالوگ، بر سر
پذیرفتن یا رد کردن نسبت سینما و واقعیت بوده است. ورود تکنولوژی دیجیتال به سینما بر اهمیت این امر
افزود. در این مقاله کوشش می شود تا با استفاده از روش توصیفی  تحلیلی و چارچوب نظری شک لگرفته
بر اساس مفهوم نشانه از دیدگاه پیرسی و پساساختارگرایی با تأکید بر نظریات ژان بودریار، به ارزیابی
وضعیت واقعیت در گذر از سینمای آنالوگ به دیجیتال پرداخته شود. نتیجه این مقاله معلوم م یگرداند که
تکنولوژی سینما در دوران آنالوگ، نشانه های شمایلی  نمایه ای تولید می کرده است؛ اما در دوران دیجیتال،
تکنولوژی تصویرسازی فوتورئالیستی در مسیر تشابه با صورت ظاهری واقعیت، بر آن چیره شده است. این
نوع سینما در وجه تصویرساز یاش نشانه ای شمایلی  نمادین اما بی مرجع را جایگزین واقعیت م یگرداند. از
سوی دیگر با استفاده از تکنولوژی تصویربرداری آسان دیجیتالی و همگانی سازی تولید و انتشار تصاویر و
قابلیت تکثیر بی انتها در فضاهای مجازی، دال هایی تولید می شوند که تنها به یکدیگر ارجاع می دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Position of Reality in Transition from the Analog Movie to the Digital one

نویسندگان [English]

  • mehdi azharirad 1
  • ali sheikhmehdi 2
چکیده [English]

From the beginning of cinema invention, the problem of relation between reality and the cinematic
image has been very important for filmmakers as well as the scholars. Cinema’s dependence on technology,
as one of its basic features, has led to the main causes of theoreticians, disagreement about
films. With the arrival of digital technology in movie production and distribution, two basic issues
became important; higher reproduction power of digital technology in comparison to analog one
(while the copy images had the lower quality than the original ones), and creating realistic images
by using this technology than analog images. These issues have been created a new challenge for
representing the reality in cinema. So the question of this article is: What condition reality has found
in transition from the analog cinema to the digital? The descriptive-analytical method is used for this
article. The theoretical framework of this research is based on the concept of sign in C.S. Peirce’s
viewpoint and Baudrillard’s post structuralism approach. Semiotic analysis of cinema technology can
look for the type of signs and how they refer to reality, in the message of this media. The result of this
study makes clear that the produced signs by the cinema, in analog era, due to a mechanical recording
technology, are also depending physically to object and somewhat similar to it, and thus these are the
indexical-iconic signs. The analog film technology has advanced so much that this similarity is obvious.
But in digital filming, the factor which joins the images to their reference is the figures that set
in binary based. And according to that symbolic aspect of sign saying that is based on contract, here,
the image can be seen as symbolic-iconic sign. But in Baudrillard’s perspective, with the arrival of
digital technology, gradually the relationship between cinematic image and real signified or reference
is completely disconnected. Real reference is replaced by reality in the virtual world that is Called
“hyper reality”. This type of reality has been used to make an illusionary reality and it has dominates,
the images made by digital technology by the apparent similarity with reality. On the other hand, due
to the ease of digital filming, and create the possibility of producing and publishing images, infinitely,
in the virtual spaces, the signifiers that are produced, can only refer to one each other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reality
  • Analog Cinema
  • Digital Cinema
  • Semiotics
  • Post Structuralism
منابع
- آیدی، دن ) « )1388 پدیدارشناسی تکنیک،» ترجمه: مراد فرهادپور و صالح نجفی، جستارهایی در
رسانه: فناوری و رسانه، صص 94 - 25 ، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم.
- احمدی، بابک ) 1372 ( ساختار و تأویل مت ، ن جلد اول، نشر مرکز، تهران.
- احمدی، بابک ) 1388 ( از نشانه های تصویری تا مت ، ن نشر مرکز، تهران.
- اندرو، جیمز دادلی ) 1365 ( تئوری های اساسی فیل ، م ترجمه : مسعود مدنی، عکس معاصر، تهران.
- بازن، آندره ) 1389 ( سینما چیست، ؟ ترجمه: محمد شهبا، هرمس، تهران.
- بنیامین، والتر ) « )1387 اثر هنری در عصر تکثیر مکانیکی »، ترجمه: پیام یزدانجو، اکران اندیشه:
فصل هایی در فلسفه فیلم، صص 81 - 33 ، نشر مرکز، تهران.
- بودریار، ژان ) « )1374 وانموده ها »، ترجمه: مانی حقیقی، سرگشتگی نشانه ها، صص 99 - 85 ، نشر
مرکز، تهران.
- بودریار، ژان ) « )1380 فرهنگ رسانه های گروهی »، ترجمه: شیده احمدزاده، فصلنامه ارغنون، شماره
19 ، صص. 124 - 83 .
- بودریار، ژان ) « )1387 اهریمن شریر تصاویر »، ترجمه: پیام یزدانجو، اکران اندیشه: فص لهایی در
فلسفه فیلم، صص 274 - 251 ، نشر مرکز، تهران.
- بودریار، ژان ) « )1388 مبادلة نمادین و مرگ »، ترجمه: عبدالکریم رشیدیان، متن هایی برگزیده از
مدرنیسم تا پس تمدرنیسم، لارنس کهون، صص. 480 - 457 ، نشر نی، تهران.
- بودریار، ژان ) 1389 ( در سای ه اکثریت های خامو ، ش ترجمه: پیام یزدانجو، نشر مرکز، تهران.
- بولتر، دیوید، گروسین، ریچارد ) 1388 ( منطق تحول رسانه ا ، ی ترجمه: رحیم قاسمیان، مهر نیوشا،
تهران.
- پیرس، چارلز سندرس ) « )1381 منطق به مثابه نشان هشناسی: نظری ه نشانه ها »، ترجمه: فرزان
سجودی، نی مسالانه زیباشناخت، شماره 6: صص. 63 - 51 .
- چندلر، دانیل ) 1387 ( مبانی نشان هشناس ، ی ترجمه: مهدی پارسا، سوره مهر، تهران.
- سجودی، فرزان ) 1387 (، نشان هشناسی کاربرد ، ی علم، تهران.
- گوئنز، ژان پیی‌ر ) « ،)1382 سینما و عصر دیجیتال: تابلوی دنیای دیجیتال »، ترجمه: مرجان
بیدرنگ، فصلنامه فارابی، شماره 49 ، صص. 74 - 63 .
- گیلاسیان، روزبه ) « )1385 شیوه های فوکویی و بودریاری تخیل »، فصلنامه خیال، شماره 18 ،
صص. 165 - 152 .
- مانوویچ، لف ) « )1381 سینما و رسانه های دیجیتال »، ترجمه: مسعود اوحدی، فصلنامه هنر،
شماره 51 ، صص. 141 - 135 .
- مانوویچ، لف ) « )1385 سینمای دیجیتال چیست؟ »، ترجمه: علی عامری مهابادی، زیبای یشناسی
سینمای دیجیتال، صص. 34 - 11 ، انتشارات بنیاد سینمایی فارابی، تهران.
- مک لوهان، هربرت مارشال ) 1377 ( برای درک رسانه ه،ا ترجمه: سعید آذری، مرکز تحقیقات
مطالعات و سنجش برنام های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، تهران.
- مهدی زاده، سیدمحمد ) 1389 ( نظریه های رسانه: اندیشه های رایج و دیدگاه های انتقاد ، ی همشهری،
تهران.
- وولن، پیتر ) 1389 ( نشانه ها و معنا در سینما، ترجمه: عبدالله تربیت و بهمن طاهری، سروش،
تهران.
- Baudrillard, Jean (2005) “The Intelligence of Evil or the Lucidity Pact”, Berg, New York.
- Coulter, Gerry (2010) “Jean Baudrillard and Cinema: The Problems of Technology, Realism
and History”. Film-Philosophy journal, 14. 2, PP. 6-20.
- Guat, Berys (2009) “Digital Cinema”, in The Routledge companion to film and philosophy,
PP. 75-85, Routledge, New York