نامه هنرهای نمایشی و موسیقی (DAM) - اهداف و چشم انداز