دوره و شماره: دوره 4، شماره 8، شهریور 1393، صفحه 141-5 
کارکردهای دراماتیک عمق میدان در سینمای ایران دهه ی 80

صفحه 66-51

10.30480/dam.2014.20

سجاد ستوده؛ میلاد ستوده؛ احمد الستی؛ محمدجعفر یوسفیان کناری