ریخت شناسی کهن الگویی شخصیتهای کمدی معاصر ایرانی بر اساس نظریات نورتروپ فرای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد تهران مرکزی ،دانشکده هنر و معماری

2 دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکز دانشکده ی هنر و معماری

چکیده

نورتروپ فرای منتقد ساختارگرای معاصر، در نقدهای که نالگویی خود علاوه بر این که ژانرهای ادبی
تراژدی، کمدی، رمانس و هزل را به چهار میتوس پاییز، بهار، تابستان و زمستان تقسیم م یکند و الگوهای
ساختاری و شخصیتی ویژه ای برای هریک قائل می شود؛ خود را یک منتقد «ادیسه » یعنی منتقد علاق همند
به ژانر کمدی دانسته است. این مقاله با واکاوی الگوهای شخصیت کمدی معاصر ایرانی، آن ها را با الگوی
ارائه شده توسط فرای درخصوص کمدی غرب، مقایسه و به شکل ساختاری شناسایی و معرفی نموده
است. فرای شخصیت های کمدی را در چهار گروه بی ا دب و آداب، آلازون، لوده و آیرون تقسیم م یکند
که به دلیل گستردگی مبحث آیرون، در این نوشتار به سه شخصیت دیگر پرداخته شده است. در راستای
اعتبار، پایایی و استانداردسازی نتایج، این مقایسه توسط آزمون یک سویه ی χ2 انجام گرفته است. روش
پژوهش ارزیابی و ریخ تشناسی است که با بررسی 7 نمایش کمدی معاصر ایرانی که در سال های
1360-1390 خورشیدی نگاشته، اجرا و منتشر شده اند، از طریق روش نمون هگیری سهمی های انجام شده
است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که 1( با الگوی نقد که نالگویی فرای می توان به ریخ تشناس ی
شخصیت های تئاتر معاصر ایرانی پرداخت 2( میان الگوی کاراکترهای کمدی سنتی، مدرن و لاله زاری
ایرانی با آنچه که فرای از کمدی غرب ارائه می دهد عدم تطابق جزئی مشاهده می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Archetypical Morphology on Iranian Contemporary Comedy Characters Based on Northrop Frye’s Theories

نویسندگان [English]

  • Qotbeddin Sadeqi 1
  • Zahra Baqershahi 2
چکیده [English]

In addition to categorizing the four literary genres (tragedy, comedy, romance, and irony) into four mythoi
(autumn, spring, summer, and winter), Northrop Frye, a contemporary structural critic, presents himself
as an Odyssey critic who is enthusiastic about comedy. In addition to analyzing these four genres, he also
considers their structural and character patterns. He believes in the mythological origin of comedy in ancient
festivals celebrating the arrival of spring, and he presents a variety of theories on spring mythos and comedy.
In this paper, which investigates character patterns in contemporary Iranian comedy, we have attempted to
make comparisons between these patterns and the patterns presented by Northrop Frye regarding western
comedy in order to identify and introduce them as a structure in contemporary Iranian comedy. Frye divides
comedy characters into four categories: Agroikos, Alazon, Bomolochoi, and Eiron. Due to spatial limitations,
this paper only explicates the first three categories of characters. Alazon is a charlatan who pretends to be
something that he/she is really not. In other words, Alazon is the Bad Man and the antagonist of comedy who
always hinders the protagonist from achieving his/her goals and getting to his/her sweetheart. Bomolochoi is
a type of character that brings a festive and happy atmosphere and who does not participate in the progression
of action. The oldest kind of this type of character is a parasite. Agrikos is a character with negative
characteristics, yet his/her credulity causes Alazons abuse him/her. He/She is a stingy, selfish person who
disrupts others’ pleasure. This paper recognizes these types of characters in contemporary Iranian comedy and
expatiates on their comparative characteristics relative to the patterns presented by Fry. The research method
for the paper is evaluation and morphology. This is done by sampling contemporary comedy scripts that
were played and published during 1360-1390 in the solar calendar. The samples include seven contemporary
comedy scripts. Sampling is done on three types of Iranian comedy: modern comedy, traditional comedy,
and Laalehzaari comedy (boulevard comedy). Traditional comedy consists of traditional cheerful Iranian
plays like “Siaahbaazi”, and modern comedy characteristically corresponds to New Comedy in the west.
Out of the seven sample scripts, three are from modern comedy, three are from traditional comedy, and one
is from Laalehzaari (boulevard) comedy. To attain reliable and standardized conclusions, this comparison is
performed through a χ^2 one-tailed test with an error coefficient of 5%. In order to answer the main question
of the research, we evaluate how closely the analyzed scripts match Frye’s theories. Finally, from a total of
35 data inputs for this research, 23 data inputs matched and 12 data inputs did not match Frye’s theories. This
study’s results show that:
1. It is possible to use morphology on contemporary Iranian comedy characters by incorporating the critical
pattern of Frye’s archetypical criticism.
2. Traditional, modern, and boulevard Iranian comedies are a little different in their character patterns from
Frye’s patterns in western comedy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Myth
  • Comedy
  • Archetype
  • Alazon
  • Eiron
منابع
- سگال، رابرت آلن. ) 1389 (. اسطور.ه ترجمه فریده فرنودفر. چاپ دوم. انتشارات بصیرت. تهران.
- فرای، نورتروپ. ) 1388 (. آناتومی تراژد . ی ترجمه هلن اولیایی نیا. چاپ اول. نشر فردا. اصفهان.
- فرای، نورتروپ. ) 1377 (. تحلیل نقد. ترجمه صالح حسینی. انتشارات نیلوفر. تهران.
- فرای، نورتروپ. ) 1388 (. رمز کل: ادبیات و کتاب مقد . س ترجمه صالح حسینی. انتشارات نیلوفر. تهران.
- گرین، ویلفرد، مورگان، لی، لیبر، ارل و ویلینگهم، جان. ) 1385 (. مبانی نقد ادبی. ترجمه فرزانه طاهری. چاپ
چهارم. انتشارات نیلوفر. تهران.
- مختاریان، بهار. ) « .)1388 نورتروپ فرای و نقد اسطوره ای »، پژوهشنام هی فرهنگستان هن . ر شماره ی 14 .
صص. 73 - 58 .
- Frye.Northrop, (1965), A Natural Perspective: The Development of Shakespearean Comedy
and Romance, New York: Columbia University Press.