دوره و شماره: دوره 4، شماره 7، مهر 1392، صفحه 127-5 
ساختار سکانس پایانی در سینمای مدرن

صفحه 73-57

10.30480/dam.2013.77

شهاب الدین عادل؛ پدرام صدرایی طباطبایی


انیمیشن پست مدرن مطالعه ای بر انیمیشن های خارج از استودیو

صفحه 89-75

10.30480/dam.2013.78

سعیده سادات موسوی؛ کامبیز موسوی اقدم؛ حسن توکلی آبدانسری


موسیقی هورامان

صفحه 114-91

10.30480/dam.2013.79

حمیدرضا اردلان؛ مهدی احمدی