مطالعه ی تطبیقی «الگو »های ارتباطی میان متن و اجرا و تأثیر آن بر چگونگی درک و دریافت تماشاگر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

چکیده
در این مقاله الگوهای ارتباطی میان متن و اجرا بررسی و با هم مقایسه می شوند. پرسش های اصلی این
پژوهش این است که «چه اتفاقی می افتد زمانی که اجرایی از یک متن مکتوب استفاده م یکند؟ » و «چه اتفاقی
می افتد زمانی که اجرایی از هیچگونه متنی استفاده نم یکند؟ » پاسخ به این پرسش ها را م یتوان در چهار
الگویی گنجاند که هر یک از دست اندرکاران تئاتر بر اساس دیدگاه خود به یکی از آن ها گرایش دارند. این
الگوها عبارتند از: الگوی ادبی؛ الگوی دو متنی؛ الگوی انواع و الگوی موزاییکی. نتایج این پژوهش نشان
داد که الگوی ادبی بواسطه ی وجود متن مکتوب و چاپ شده که امکان مقایسه را فراهم م یکند از اعتبار و
ثبات بیشتری برخوردار است. از آنجا که در الگوی دو متنی نوعی اقتباس انجام می گیرد، این الگو چالش
برانگیز است و امکان تعبیر و تفسیر بیشتری فراهم می شود. الگوی ادبی بیشتر در نظام ه ای دانشگاهی و
نقد کاربرد دارد. شناخت انواع نیز به شناخت اجراها کمک می کند. این سه الگو کم و بیش با متن نمایشنامه
ارتباط پیدا م یکنند، اما الگوی موزاییکی اعتقاد به استقلال هنر تئاتر دارد و بیش از آن که به زبان متکی
باشد به عناصر تئاتری متکی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparative study of text-performance interactive models and its influence on viewers’ comprehension

نویسنده [English]

  • ali haji molla ali
چکیده [English]

Abstract
In this article we will compare four text-performance relation models including the literally model, the twotext
model, the type model and the musical model. We will also discuss viewers’ comprehension according to
each model. These four models represents fundamental different ways to conceive what will happen when a
performance makes use of a written text in performance and what happens when a performance makes use of
no text. The answers can be found in these models. Based on their perspective, theatre practitioners prefer one
of these models. Each model articulates five things: what aspect of the text is presented in the performance;
what audiences would refer to when identifying a performance; what criterion or standard, if any, ensure such
reference; whether the performance is considered a work of art by that model or not; and whether the written
text is considered a work of art, and if so how. Here, we will give a brief description of each model:
1. The Literary model is based on this idea that theatrical performances are illustrations or interpretations
of works of dramatic literature.
2. The two-text model is based on this idea that theatrical performances consist of “theatrical texts” to be
read and are something like translations of their corresponding literary texts.
3. The type model is based on the ontology of theatrical (and musical) performances, holding that a
performance is an instance of a kind (or “type”) that may have other (and other kinds of) instances, for
example, a text or score.
4. The mosaic model is based on the idea that texts are used in performance in much the same way people
use ingredients when they cook.
In discussing each model, advocates and practical examples will be mentioned. Stanislavski and Jacques
Copeau’s views for literally model; Gerald Rabkin, Arthur Miller and Tayroff`s views and also Grotowski,
Blav an Performance Group’s works for two-text model; epic theatre, Commedia dell’arte and Erwin
Piscator`s documentary theatre for literally model and Jean-Louis Barrault, Richard Forman and Robert
Wilson for musical model will be studied. According to this study, literally model has more validity
comparing to other models as comparison is possible due to written texts. Adaptation makes two-text model
challengeable and capable of being interpreted. Literally model’s most common use has been in academia
and criticism. Furthermore, knowing Type model helps to know the performances. These three models are
more or less related to the performance text. Musical model believes in art independence. It’s relying more
on theatrical details rather than language. To understand musical model-based performances, we need to study
communicational ways between performers and viewers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • model
  • text
  • Performance
  • viewer
منابع
- احمدی، بابک. ) 1389 ( حقیقت و زیبایی، درس ها ی فلسفه هن ، ر چاپ نوزدهم، تهران: نشر مرکز
- روز اونز، جیمز. ) 1376 ( تئاتر تجربی، از استانیسلاوسکی تا پیتر برو ، ک ترجم هی مصطفی اسلامیه، تهران:
سروش
- سلنیه، ژان لوک.)دوره جدید شماره 3 پاییز و زمستان « )1384 ارتباط کارگردان- نمایشنامه نویس »، در
فصلنام هی تخصصی تئات ، ر پاییز و زمستان 1384 ، ترجمه ی محمدرضا خاکی
- فورتیه، مارک. ) 1387 ( مقدمه ای بر تئوری/تئاتر، ترجمه ی علی ظفر قهرمانی نژاد، تهران: سمت.
- آرونسون، آرنولد. ) « )1383 اسمیت، ویلسون و فورمن »، در مقالاتی درباب هنراجرا، تئاتر، آیی ، ن به کوشش
علی اکبر علی زاد، مترجم مجید اخگر، تهران: نشر ماکان.
- نصرالله، زاده مهدی. ) « )1384 تئاتر آوانگارد از 1892 تا »1992 ، در فصلنامه ی تخصصی تئات ، ر تابستان 1384 ،
صص. 202 - 190 .
- هنفلینگ، سوالد. ) 1389 ( چیستی هن ، ر ترجمه ی علی رامین، تهران: هرمس.
31
مطالعه ی تطبیقی «الگو »های ارتباطی میان متن و اجرا و تأثیر آن ... نامۀ هنرهای نمایشی و موسیقی
- Canfield, Curtis (1963). The Craft of Play Directing, New York: Holt, Renehart and Winston.
- Carroll, Noel (1998). A Philosophy of Mass Art. London: Oxfford University Press.
- De Marini, Marco (1993). The Performance Text, Aine O’Healy (Bloomington: Indiana University
Press.
- Hamilton, James R. (2007). The Art of Theatre, New York: Blackwell.
- Hunt, Hugh (1954). The Director in the Theatre, New York: Routledge and Kegan Paul.
- Mamet, D. (1978). True & False, Heresy and Common Sense for the Actor, London: Faber &
Faber.
- Saltz, David (1995). “When is the Play the Thing?”, in Analytic Aesthetics and Dramatic Theory,
United States of America: the University of Michigan Press.
- Woodbury, Lael (1976). Mosaic Theatre, the creative use of theatrical constructsDean, College
of Fine Arts and Communications Brigham Young University.