دوره و شماره: دوره 7، شماره 14، شهریور 1396، صفحه 1-142 
درهم تنیدگی فولدهای فضایی و جسمانی در سینمای باروک

صفحه 71-85

10.30480/dam.2017.522

محمد باقر قهرمانی؛ مرضیه پیراوی ونک؛ حامد مظاهریان؛ علیرضا صیاد