درهم تنیدگی فولدهای فضایی و جسمانی در سینمای باروک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکد ه ی هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده ی هنرها و ادیان، دانشگاه هنر اصفهان

3 دانشیار دانشکده ی معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دکتری پژوهش هنر، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

از آنجا که در رویکردهای معاصر، جنبه های لامسه ای دریافت فیلم کانون توجه اند، نمی توان ظرفیت های هنر باروک در فضاسازی سینمایی را نادیده گرفت. سینمای مبتنی بر هنر باروک، به جای تضمین سلطه و برتری اپتیکی سوژه/ناظر بر تصاویر، قلمرویی را شکل می دهد و تماشاگر را به رها شدن در فضای فیلم و همزیستی با بدن های فیلمی دعوت می کند. این پژوهش نظری که با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است، می کوشد با بهره گیری از آرای متفکرانی چون فریدریش نیچه، موریس مرلوپونتی و ژیل دلوز، این نکته را آشکار سازد که در تجربه ی سینمای باروکی، تماشاگر نمی تواند جدا و مستقل از شخصیت ها و فضاها به نظاره بنشیند، بلکه فولدهای فضایی تصاویر، مخاطب را به درون لابیرنت های جسمانی/حسی فیلم می کشانند. به واسطه ی فولد شدن فضای درونی تماشاگر با جهان فیلم، نوعی رابطه ی درهم تنیدگی شکل می گیرد که در آن هر کنش یک طرف، واکنش طرف مقابل را در پی خواهد داشت. در تعامل مخاطب و جهان فیلم، مخاطب احساساتش را به فضای فیلم و شخصیت ها می بخشد و فیلم نیز فضای حسانی خود را در کالبد تماشاگر منتشر می کند. از این رو تجربه ی تماشای فیلم را می توان فرایند تعامل پویای این «فولدهای درهم تافته» قلمداد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Intertwining of Spatial and Corporeal Folds in Baroque Cinema

نویسندگان [English]

  • Mohammad Bagher Ghahramani 1
  • Marzieh Piravi Vanak 2
  • Hamed Mazaherian 3
  • Alireza Sayyas 4
1 Associate Professor, School of Performing Arts and Music, College of Fine Arts, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Considering the great attention contemporary film theories devote to the corporeal dimensions and tactile aspects of watching movies, the potential of baroque art to construct the cinematic space cannot be ignored. Based on the baroque art, cinema rather than ensuring a superior position and an optical domination of subject/observer over images creates a territory in which the audiences are invited to immerse themselves in the film’s space and are allowed to coexist with filmic bodies. In this kind of viewing, the observers cannot look at characters and spaces separately, and the spatial folds would draw them into corporeal/sensual labyrinths of the film. Due to the fold relationship between the spectator’s inner space and filmic space, a sort of intertwining link is emerged. Therefore, any action from one side is followed by a reaction from the other side. The physical movements of the characters and the dynamic relationship between space and body in the baroque cinema, interacting with the audience’s sensory responses, can arouse an internal emotion in the viewer. Merleau-Ponty’s phenomenological perspective and the concept of “intertwining”, along with Deleuze’s philosophy and the notion of “Fold”, can help us analyze the experiences of watching baroque cinema. We argue that cinematic experience might be considered as the process of the dynamic interaction between these “intertwining folds”. In the interactive process of these folds, the bipartite act of internalizing and exteriorizing takes place. In the internalizing process, the filmic spatial territories )merged with sensual/corporeal territories of the characters( penetrate through the observer’s inner space. In the exteriorizing process, the viewer projects his own spatial perceptions )affected by memories, desires, and dreams( onto the world of the film. Through this exchange, the audiences give their emotions to the characters and accordingly the film finds its emotional space through the spectator’s body. In contrast to the voyeuristic and panoptic control of optical pattern, baroque cinematic experience could be considered as a state of “assimilation into the cinematic collective sensuality” while submerging “oneself” in the sensuality of cinematic geography in a state of Dionysian ecstasy. The members of the audience that are engaged with the chaos of cinematic sensual-spatial energies, experience a kind of sensory-corporeal expansion in connection with the bodies and spaces which are extended through gestalt geography. Being attracted and absorbed, a viewer who has been immersed in chaotic energies of bodily movements and sensual flux, experiences a manner of spatial displacement, a sense of inability to coordinate navigation, the spatial exploration beyond the boundaries of “selfness” and “subjectivity”. The centralized space of subjectivity is shattered and the subject thus is dispersed throughout the sensuality of cinema’s fluid geography. Experience of baroque cinema seems like freedom from the limits of individualists “self” that is disjointed from others in order to experience a sense of connection with “others”, and to form a continuum of togetherness. Chaotic and intensive sensual cinematic geography, dissolves territories of “individual subjectivity” in the space of “collective sensuality”, and creates a sense of inter-subjective coherence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Embodiment in Cinema
  • Baroque Cinema
  • Intertwining Folds
  • Gilles Deleuze
  • Maurice Merleau-Ponty
- اسپینکز، لی (1388)، فریدریش نیچه، ترجمه ی رضا ولی یاری، نشر مرکز، تهران.
- استم، رابرت (1389)، مقدمه ای بر نظریه فیلم، ترجمه ی گروه مترجمان به کوشش احسان نوروزی، انتشارات سوره مهر، تهران.
- پیراوی ونک، مرضیه (1389)، پدیدارشناسی نزد مرلوپونتی، انتشارات پرسش، آبادان.
- دلوز، ژیل و فلیکس گتاری (1393)، فلسفه چیست؟، ترجمه ی زهره اکسیری و پیمان غلامی، انتشارات رخداد نو، تهران.
- ژیل، دلوز (1390)، فرانسیس بیکن: منطق احساس، ترجمه ی بابک سلیمی زاده، انتشارات روزبهان، تهران.
- _______ (1392)، سینما 1: حرکت-تصویر، ترجمه ی مازیار اسلامی، انتشارات مینوی خرد، تهران.
- کارمن، تیلور (1390)، مرلو-پونتی، ترجمه ی مسعود علیا، انتشارات ققنوس، تهران.
- گاردنر، هلن (1389)، هنر در گذر زمان، ترجمه ی محمد تقی فرامرزی، مؤسسه انتشارات آگاه، تهران.
- گیدئون، زیگفرید (1389)، فضا، زمان، و معماری: رشد یک سنت جدید، ترجمه ی منوچهر مزینی، شرکت انتشارات علمی فرهنگی، تهران.
- نیچه، فریدریش ویلهلم (1378)، اراده ی قدرت، ترجمه ی مجید شریف، نشر جامی، تهران.
- _______ (1380)، چنین گفت زرتشت، ترجمه ی داریوش آشوری، نشر آگه، تهران.
- Brown, Marshall (1997), Turning Points: Essays in the History of Cultural Expressions, Stanford University Press.
- Buci-Glucksmann, Christine (2013), The Madness of Vision: On Baroque Aesthetics, Ohio University Press.
- Burckhardt, Jacob (1879), The Cicerone: An Art Guide to Painting in Italy. For the Use of Travellers and Students, Translated by B.S. Clough & J.A. Crowe, John Murray.
- Calosse, J.A. (2011), Rubens, Parkstone International.
- Colman, Felicity (2011), Deleuze and Cinema: The Film Concepts, Bloomsbury Publishing.
- Deleuze, Gilles (1997), Cinema II, University of Minnesota Press, Minneapolis.
- Deleuze, Gilles (2006), The Fold, Translated by Tom Conley, Bloomsbury Academic.
- Del Rio, Elena (2010), “Film”, in Handbook of Phenomenological Aesthetics, Edited by Hans Rainer and Lester E. Embree, Springer, pp. 111-117.
- Elliott, Bridget, and Purdy, Anthony (1997), Peter Greenaway: architecture and allegory, Scarecrow Press.
- Eisenstein, Sergei (1990), “Piranesi, or the Fluidity of Forms”, in The Sphere and The Labyrinth: Avant-gardes and Architecture from Piranesi to the 1970s, edited by Manfredo Tafutri, MIT Press, Cambridge, pp. 65-91.
- Garber, Daniel (1995), Leibniz: Physic and Philosophy, in The Cambridge Companion to Leibniz, Edited by Nicholas Jolley, Cambridge University Press, pp: 270-352.
- Jacobs, Steven (2011), Framing Pictures: Film and the Visual Arts, Edinburgh University Press.
- Jay, Martin (1993), Downcast Eyes: The Denigration of Vision in Twentieth-Century French Thought, University of California Press.
- Kleiner, Fred (2010), Gardner’s Art through the Ages: A Global History, Cengage Learning.
- Kracauer, Siegfried (1997), Theory of Film: the Redemption of Physical Reality, Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Lamposlki, Mikhail (1998), The Memory of Tiresias: Intertextuality and Film, University of California Press.
- Lorraine, Tamsin (2005), “Ahab and Becoming-Whale: the Nomadic Subject in Smooth Space”, in Deleuze and Space, Edited by Ian Buchanan & Gregg Lambert, Edinburgh University Press, pp: 159-175.
- Merleau-Ponty, Maurice (1964), Sense and Non-sense, Northwestern University Press.
- Müntz, Eugene (2011), Raphael, Parkstone International.
- Nietzsche, Friedrich (1968), the Will to Power, Vintage Books, New York.
- Peery, RebeKah S. (2008), Nietzsche, Philosopher of the Perilous Perhaps, Algora Pub.
- Salazkina, Masha (2008), Baroque Dialectics or Dialectical Baroque: Sergei Eisenstein in/on Mexico, in European Film Theory, edited by Temenuga Trifonova, Routledge, London & New York.
- Shapiro, Gary (2003), Archaeologies of Vision: Foucault and Nietzsche on Seeing and Saying, University of Chicago Press.
- Sherwin, Richard K (2011), Visualizing Law in the Age of the Digital Baroque: Arabesques & Entanglements, Routledge.
- Stagoll, Cliff (2010), Force, in the Deleuze Dictionary Revised Edition, Edited by Adrian Parr, Edinburgh University Press.
- Stella, Frank (1986), Working Space, Harvard University Press.
- Vidler, Anthony (2000), Warped Space: Art, Architecture, and Anxiety in Modern Culture, MIT Press.
- Willoquet-Maricondi, Paula & Alemany-Galway, Mary (2008), Peter Greenaway's Postmodern/Poststructuralist Cinema, The Scarecrow Press, Inc.
- Wölfflin, Heinrich (1950), Principles of Art History: The Problem of the Development of Style in Later Art, Translated by M.D.M. Hottinger, Dover.
- http://www.moviestillsdb.com/movies/mulholland-dr-i166924/R94NLG
03/07/2013
- https://www.royalbooks.com/pages/books/136595/sergei-eisenstein-director/thunder-overmexico-que-viva-mexico-collection-of-7-original-photographs-from-the-1933-film
12/08/2013