بررسی ساختار زبانی نمایشنامه های هملت ِ داگ، مکبث کاهوت تام استوپارد از منظر ویتگنشتاین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل/ دانشگاه هنر تهران

2 دانشیار دانشگاه هنر، استان تهران، شهر تهران

چکیده

ویتگنشتاین نظریه ی بازی های زبانی را بر اساس فعالیت های روزانه ی مردم ارائه کرد و تام استوپارد در سال 1980، دو نمایشنامه ی هملت داگ، مکبث کاهوت را -که همراه با یکدیگر اجرا می شوند- بر پایه ی این نظریه نگاشت. وی در هملت داگ مخاطبان را در معرض زبانی جدید به نام داگ قرار می دهد که شامل واژه های انگلیسی است اما معانی این واژه ها کاملا متفاوت اند. در نمایشنامه ی نخست، زبان داگ بر اساس نظریه ی کارکرد معنای لودویگ ویتگنشتاین عرضه می شود تا در نمایشنامه ی دوم، مخاطب با مطابقت دادن شخصیت ستمگر مکبث با شخصیت بازرس، به درکی زبانی دست یابد. بازیگران اجرای مکبث را با زبان داگ ادامه می دهند که پس از اجرای هملت داگ برای مخاطب قابل درک است. استوپارد نشان می دهد که چیزی به نام زبان شخصی وجود ندارد و تنها ابزاری که می تواند در برابر قدرت پیروز شود، زبان است. در پژوهش حاضر اثبات می شود که مخاطب، معانی واژه ها را با کارکرد آن ها درک می کند و می آموزد و می توان با کمک نمایشنامه، زبان های بیگانه را به مخاطبان آموخت. در این مقاله با هدف بررسی شیوه ی فراگیری زبان به واسطه ی درام، شیوه ی آفرینش زبان داگ و عرضه ی آن، براساس تکرار دیالوگ ها، تحلیل و بررسی شده است. گرداوری اطلاعات به روش کتابخانه ای بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Language Structure of Tom Stoppard’s “Dogg’s Hamlet, Cahoot’s Macbeth” Based on the Wittgenstein Language Game

نویسندگان [English]

  • Ehsan Zivaralam 1
  • farzan sojoodi 2
چکیده [English]

Tom Stoppard is a British playwright who has written prolifically for TV, radio, film and stage. He became a famous figure in dramatic literature with plays such as Arcadia, The Coast of Utopia, Every Good Boy Deserves Favor, Professional Foul, The Real Thing, and Rosencrantz and Guildenstern Are Dead. In Dogg’s Hamlet, Cahoot’s Macbeth -two plays by Tom Stoppard, written to be performed together -written in 1980, Stoppard has incorporated linguistics with dramatic literature. As language-game is one of most important linguistics topics, Stoppard has applied it to find a new way for conveying meanings. Language-game is one of the Wittgenstein’s topics in his book, Philosophical Investigations. Ludwig Josef Johann Wittgenstein was an Austrian-British philosopher who worked primarily in logic, the philosophy of mathematics, the philosophy of mind, and the philosophy of language. Language-game is a philosophical concept developed by Ludwig Wittgenstein and Friedrich Waismann, referring to simple examples of language use and the actions into which the language is woven. In Philosophical Investigations, Wittgenstein has argued that concepts do not need to be clearly defined meaningfully. Accordingly, in Dogg’s Hamlet and Cahoot’s Macbeth, Stoppard used Shakespearian texts in his own plays and then developed Wittgenstein’s language game theory based on people diary activities. He put his audience to interface new language named Dogg that apparently is English, but its meanings are different. In first play, audience learns Dogg language based on Wittgenstein’s theory. “Meaning in use” is another theory that Stoppard used in second play. In an illustrative passage in Wittgenstein’s Philosophical Investigations, which plays out in the play, a builder, A, is building something using differently shaped building stones. As A calls out “slab!” “block!” “pillar!” or “beam”, the appropriate stones are brought to him by his assistant, B. An observer might assume that the words name the objects, but Wittgenstein suggests another interpretation: the co-worker already knows what pieces to toss and in what order, but the words are rather signals that A is ready for the next piece. Wittgenstein also suggests a scenario in which one worker understands the words to mean the shapes of the wood and the other understands the words as the signification of readiness. In other words, the two workers speak different languages without being aware of this fact. In Cahoot’s Macbeth, after entering the Inspector character, Players continue the play in Dogg language- that already audience can recognize it. According to language game theory, Stoppard has succeeded to show there is no private language and only power can win against power. In this paper, it is shown that audience can learn the meanings of words as “Meaning in use” and it is possible in any other paly. In his play, it should be noted that, Tom Stoppard is creating series of rules in the field of language and presenting a new language to audience. He makes the audience familiar with the rules of the language game effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tom Stoppard
  • Ludwig Wittgenstein
  • Language Game
  • Dogg’s Hamlet & Cahoot’s Macbeth
- آلن، ریچارد و ملکم تروی (1383)، ویتگنشتاین نظریه و هنر، ترجمه ی فرزان سجودی: فرهنگستان هنر، تهران.
- بابایی، پرویز (1386)، مکتب های فلسفی: از دوران باستان تا امروز، نگاه، تهران.
- خلج، منصور (1387)، درام نویسان جهان، جلد دوم، سوره مهر، تهران.
- رعایت جهرمی، محمد (1390)، «بازی مندی فهم نزد ویتگنشتاین و گادامر»، مجله ی حکمت و فلسفه، بهار 90، شماره ی یک، 150-137.
- قربانی، نارسیس (1383)، فلسفه ویتگنشتاین: مجموعه مقالات. مهرنیوشا، تهران.
- مگی، برایان (1386)، سرگذشت فلسفه، ترجمه ی حسن کامشاد، نشر نی، تهران.
- ویتگنشتاین، لودویگ (1389)، پژوهش های فلسفی، ترجمه ی فریدون فاطمی، نشر مرکز، تهران.
- Diamond, Elin (1986), “Stoppard’s Dogg’s Hamlet, Cahoot’s Macbeth: The Uses of Shakespeare”, Modern Drama, Volume 29, Number 4, winter 1986, pp. 593-600.
- Kelly, Katherine E. (2001), the Cambridge Companion To Tom Stoppard, Cambridge University Press, London.
- Rehman, Sabina (2010), “Wittgenstein’s Language-Games, Stoppard’s Building-Blocks and Context-Based Learning in a Corpus”, Skase Journal of Literary Studies, Vol. 2, No. 1, P 67-83.
- Stoppard, Tom (1980), Dogg’s Hamlet, Cahoot’s Macbeth, Faber and Faber, London.