تأثیر‌ آموزش‌ موسیقی‌ بر‌ خلاقیت‌ دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر می کوشد اثر آموزش موسیقی را بر خلاقیت دانش آموزان بررسی کند. برای تحقق هدف پژوهش، یک گروه آزمایش و یک گروه گواه شامل 120 نفر از جامعه ی آماری دانش آموزان دختر و پسر در پایه ی هفتم دبیرستان ها و هنرستان های موسیقی دخترانه و پسرانه (دوره ی اول پایه ی هفتم) انتخاب شدند. انتخاب نمونه از هنرستان های موسیقی به سبب کم بودن شمار هنرستان ها، به روش در دسترس، اما انتخاب نمونه از دبیرستان ها به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انجام شد. دانش آموزان دختر و پسر هنرستان موسیقی گروه آزمایش و دانش آموزان دبیرستانی گروه گواه را تشکیل دادند و هر دو گروه در پایان سال تحصیلی به پرسشنامه ی استاندارد خلاقیت عابدی پاسخ دادند. شرط ورود دانش آموزان هنرستانی به گروه آزمایش، سپری کردن دروس آموزش موسیقی در یک سال تحصیلی بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون T انجام شد و نتایج نشان دادند که آموزش موسیقی اثری مثبت بر خلاقیت دانش آموزان دارد و به بهبود خلاقیت کلی آنها می انجامد. همچنین، آموزش موسیقی به بهبود کیفیت هر یک از ابعاد چهارگانه ی خلاقیت، سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف پذیری، کمک می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The‌ Effects‌ of‌ Music‌ on‌ Student’s‌ Creativity

نویسنده [English]

  • Afsaneh Saberi
چکیده [English]

In the field of psychology, music is recognized as a separate language. Similar to other languages in the world, music has its own area in the brain and in order to be able to understand it there is a definite need for such trainings. In addition to the direct impacts on other arts, music has always been in interaction with people throughout the world in such a way that it has been considered to address the phenomena of social, political and cultural works. The results of several researches have suggested that training in the world of music has positive effects on memory, selective attention, special abilities, mathematics and reading ability of children to solve social issues (social skills). In addition, similar researches have shown that music can improve people’s learning and academic performances. Some studies have suggested that music with words has a more profound effect on Verbal memory than that of Visual memory. The present study has attempted to investigate the effects of music on students’ creativity and learning skills. This was based on a casual comparative or ex post facto relationship. In order to carry this research, 120 female and male students of the same age were equally chosen from ordinary secondary schools and art schools, namely those who were in seventh grade in Tehran, the Iranian capital. They were 60 students from ordinary schools and 60 from music conservatory/schools, of these 60 students- 30 were female and 30 male in each type of institution -. The sample regarding secondary schools was chosen using a cluster sampling method; but, as the numbers of the art schools were very few, the sample chosen was considered to be based on the convenience sampling method. Both groups were given a creativity questionnaire at the end of the term. The data was collected and later analyzed using the student T-test. To measure students’ creativity, the Torrance test of creativity was adopted in this research. The test consists of 60 questions with three options to respond to, encompassing all the four different subsets of creativity namely fluid, expansion, innovation and flexibility. Using the above test, the creativity of the students of different institutions and different genders were measured and analyzed. To measure students learning and hence their academic performances the classroom marks of the students of different types of institutions and genders were also investigated. The reliability of the four different subsets of fluid, expansion, innovation and flexibility were; 0.82, 0.83, 0.80 and 0.84 respectively. The results showed that the creativity of students attending art colleges where they major in music, performed much better than their counter part students, studying at ordinary schools in all the four different subsets of the creativity. The results also revealed that female students outperformed their male counterparts and that the females in art colleges did better than the females in the ordinary secondary schools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teaching Music
  • Creativity
  • Students
- حاجلو، نادر و همکاران (1391)، «مدلیابی علین و استفاده از موسیقی در زندگی روزمره بر اساس صفات شخصیت و خلاقیت»، پژوهش های روانشناختی، دوره ی 15، شماره ی 2، صص. 80-87
- خجسته کاشانی، امیر و همکاران (1390)،
بررسی اثربخشی موسیقی درمانی بر حافظه و توجه کودکان معلول، رضوی، انتشارات رشد.
- دائمی، حمیدرضا، مقیمی بارفروش، سیده فاطمه (1383)، «هنجاریابی آزمون خلاقیت،»
فصلنامه ی علوم شناختی، سال ششم، شماره ی 3 و 4، صص. 1-8
- ساعتچی، محمود و همکاران (1389)،
آزمون های روان شناختی، نشر ویرایش.
- عابدی، جمال (1372)، «خلاقیت و شیوه های نو در اندازه گیری آن»،
پژوهش های روانشناختی، شماره ی 1، صص. 46-54
- سلطانی، نادیا (1390)، «تأثیر تم های موسیقایی بر کاهش پرخاشگری دانشجویان»،
افق دانش، دوره ی 16، شماره ی 4، صص. 34-39
- ضرغامی، حمیدرضا و همکاران (1392)، «بررسی رابطه ی بین خلاقیت و انگیزه ی افراد برای نوآوری در سازمان های پژوهشی: مطالعه ی موردی در پژوهشکده ی پردازش هوشمند علائم»،
پایگاه مقالات علمی مدیریت، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره ی 1، شماره ی 4، صص.37-63
- عدل هریس، مهدی (1393)،
تأثیر موسیقی بومی منطقه به شادی و نشاط دانش آموزان در مدارس (مطالعه ی موردی شهرستان هریس آذربایجان شرقی)، پایان نامه ی کارشناسی ارشد آهنگسازی، دانشکده ی موسیقی دانشگاه هنر
- کیهانی، مهدی، شریعت پناهی، مریم (1387)، «بررسی تأثیر موسیقی بر عملکرد تمرکز و توجه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران»،
فصلنامه ی علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، دوره ی 18، شماره ی 2، صص. 101-106
- مقدم، کاوه، استکی، مهناز (1390)، «موسیقی و اختلال یادگیری ریاضی»، مجله ی تعلیم و تربیت استثنایی، شماره ی 107، صص. 38-48
- میربها، هویدا و همکاران (1382)، «اثر آموزش موسیقی بر توانایی های هوشی خردسالان»،
تازه های علوم شناختی، سال 5، شماره ی 3، صص. 47-54
- نورمحمدی، فرناز (1383)، «تأثیر موسیقی ارف در بهبود ساخت دهی زمانی (ضربآهنگ)»،
فصلنامه ی روانشناسان ایرانی، زمستان، شماره ی 2، صص. 119-133. 
- Bergman_Nutley, S. Darki., F. and Klingberg., T. (2013) Music practice is associated with development of working memory during childhood and adolescence. Frontiers in Human Neuroscience. 7: 926.
- Coulson A.N. Burke B. M. (2013) ‘Creativity in the elementary music classroom: A study of students’ perceptions’. International Journal of Music Education, Vol. 31, P.P. 428-441.
- Jaschke, Artur C. H.P. Laura. Henkjan Honing Eggermont, Erik J.A. Scherder (2013) ‘Music education and its effect on intellectual abilities in children: A systematic review’, Reviews in the Neurosciences, Volume 24, Issue 6, p.p. 665–675.
- Levitin, D. (2014) The Benefits of Music Education An Overview of Current Neuroscience Research.
Available at:
https://www.rcmusic.ca/sites/default/files/files/RCM_MusicEducationBenefits.pdf
- Nilsson, U, Unosson, M, Rawal, N, (2005) “Stress reduction and analgesia in patients exposed to calming music post operatively: a randomized controlled trial’, European Journal of Anaesthesiology, Cambridge Journals, 22:96 - 102.
- Schellenberg, EG (2006) “Long-term positive associations between music lessons and IQ”, Journal of Educational Psychology, 98 (2), 457-468.
- Schlaug G, Norton A, Overy K and Winner E (2005), “Effects of music training on the child’s brain and cognitive development”, Ann, N.Y Acad, Sci, 1060, 219-230.
- Simpson, A (2009) “Music therapy for depression {home page on the internet”, Available at:
http://www.hec.ohio_state.edu/famlife/aging.
- Stewart, L (2002) “Zoning in on music and the brain”. Trends in cognitive science”, Volume 6, Issue 11.1 November, page 451, Elsevier Science Ltd London, UK.
- Suzanne B. H (2013) “Music Therapy in Cardiac Healthcare: Current Issues in Research”, Cardiology in Review: POST ACCEPTANCE, 27 March 2013. Available at:
http://journals.lww.com/cardiologyinreview/Abstract/publishahead/Music_Therapy_in_Cardiac_Healthcare___Current.99932.aspx
- Whitley, E, Ball, J (2002) Statistics review 4, Sample size calculations, Crit Care, 6:335- 41.
- Yorkeviney, S. (2007) “An Examination of the Effectiveness of Arts Integration in Education on Student Achievement, Creativity and Self Perception”, Doctoral Dissertation, Marywood University.
- Suzanne B. H (2013), “Music Therapy in Cardiac Healthcare: Current Issues in Research”, Cardiology in Review, Post Acceptance, 27 March 2013. Available at:
http://journals.lww.com/cardiologyinreview/Abstract/publishahead/Music_Therapy_in_Cardiac_Healthcare___Current.99932.aspx