دوره و شماره: دوره 11، شماره 22، آذر 1399، صفحه 1-138 
بازتاب مفهوم کارناوالی باختین در نمایش های تخت حوضی

صفحه 21-33

10.30480/dam.2021.1357.1316

محمدرضا حاجی ملا علی؛ حسن علی پورمند؛ سید مصطفی مختاباد؛ محمد حسین ناصربخت