ساختار سکانس پایانی در سینمای مدرن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه سینما، دانشکده سینما تئاتر، دانشگاه هنر، استان تهران، شهر تهران

2 کارشناس ارشد سینما، دانشکده سینما تئاتر، دانشگاه هنر، استان تهران

چکیده

چکیده
ساختار دکوپاژی سکانس پایانی فیلم های مدرن با استفاده از براکتینگ و کدهای پایانی سعی در ایجاد
نوعی پی شآگاهی از پایان فیلم در ذهن تماشاگر دارد. براکتینگ با تکرار تصاویر سکانس ابتدایی در پایان
فیلم و یا استفاده از تمهیدات صوتی، آغاز و پایان فیلم را در یک چارچوب قرار می دهد. کدهای پایانی
نشانگر نقطه ی پایان فیلم اند و با استفاده از نمابندی و حرکات دوربین، پایان فیلم را اعلام می دارند. سینمای
مدرن در بستار فیلم برخی از پرسش هایی را که در طول روایت در ذهن تماشاگر ایجاد شده است بی پاسخ
می گذارد تا تماشاگر را به درگیری ذهنی با اثر و اندیشیدن پیرامون آن ترغیب نماید. برخی از کارگردانان
سینمای مدرن ترجیح می دهند روایت آثارشان را همچون سینمای کلاسیک با پایان بسته همراه سازند
اما اکثر آنان پایان باز را به عنوان الگوی روایی آثارشان برم یگزینند. پایان باز با عدم تکمیل زنجیره ی
روابط علی و معلولی به ابهام این آثار در سکانس پایانی می افزاید. ساز و کار ابهام در سکانس پایانی
ذهن تماشاگر را بلاتکلیف می گذارد و در نهایت منجر به شک لگیری حس عدم تعین می شود و تفسیر و
نتیجه گیری قطعی از این آثار را دشوار و گاهی ناممکن می سازد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ending sequence structure in Modern cinema

نویسندگان [English]

  • Shahabeddin Adel 1
  • Pedram Sadraei 2
1 l, Assistant Prof., Cinema & Theatre Faculty. University of Arts
2 , M.A. Cinema, University of Arts
چکیده [English]

Abstract
No matter on what narratology they are based, movies of the modern cinema will eventually reach an
ending point. There might remain, however, a lot of questions unanswered in the audience mind. Unlike
the classical era, modern directors were not required to observe a set of strict rules and regulations to
finish their movies. Consequently, there can be seen in the current era various closing scenes in terms of
narratology and découpage settings. In contrast to the classical cinema, the modern version of movies never
followed a specific formula for closure. We may suggest, however, to a few innovative models for ending
sequences derived from the works of famous directors in the current era. Ending plan in modern cinema
was influenced by movie content. Directors of this era address different themes about human inner worlds
and interpersonal relationships. The modern cinema often intended to challenge the audience in the ending
of movies through ambiguity, suspense and other similar techniques, which later turned out to the most
fascinating moments of such works.
The decoupage structure of the ending sequence of modern movies attempts to bring about a kind of preawareness
of the end of the movie in the audience’s mind with the aid of bracketing and ending codes.
Bracketing serves to maintain the cyclic uniformity of the movie narration through the repetition of scenes
from the opening sequence of the movie or using acoustic techniques, and sets the beginning and the end
of the movie within one framework. The ending codes in the final plan of such works indicate the ending
point of the movie in a way, and they announce the end of the movie using decoupage and camera motions.
From a narrative viewpoint, modern movies with open ending in movie closure leave some questions,
which are posed in the audience’s mind during narration, unanswered in order to encourage them to get
mentally entangled with the work and to ponder over it. A number of the directors of the modern cinema
prefer to give a close ending to the narration of their works similar to the classical cinema; however, most
of them select open ending as the narrative pattern of their works. Open ending adds to the ambiguity of
these works in the ending sequence, by means of providing no answer to the cause and effect relationships,
created during narration. By creating contradictions in time, place and narration, the ambiguity strategy
in the ending sequence leads to the emergence of a challenge inducing a state of undecidedness in the
audience’s mind which eventually results in a sense of uncertainty at the end of these works. This state of
affairs makes any interpretation and definite conclusion difficult and at times impossible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modern Cinema
  • Ending Sequence
  • Bracketing
  • Open Ending