اندیشه ی استعاری در طراحی صحنه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی دانشکده سینما، تئاتر، دانشگاه هنر، استان تهران، شهر تهران

چکیده

چکیده
«اندیشه ی استعاری » رویکردی است که به طراحان در درک مسائل و مشکل های ن اآشنای طراحی و تطبیق
آن با شرایط آشنا و شناخته شده یاری می رساند. این راهکار که از روش های مرسوم در سال های اخیر
بوده است برای تقویت اندیشه و خلاقیت طراح صحنه و آفرینش طرح بسیار اثرگذار است. این پژوهش
با هدف ارزیابی کارکردهای استعاره، با تمرکز بر خلاقیت طراحی صحنه تنظیم شده است. بطور کلی
این مقاله، پژوهشی کاربردی است که در نگارش آن از روش های توصیفی و تحلیلی استفاده شده است.
برای تدوین مبانی نظری پژوهش، ضمن بیان چارچوب های روشن در تعریف استعاره در ارتباط با
فضای مسئله و فضای راه حل، تأثیر استعاره در طراحی صحنه، به صورت روش مند و با طبق هبندی و
ارزش گذاری استعاره ها با تحلیل نمونه های موردی نشان داده شده است. یافته ها حاکی از آن است که
طراحی صحنه ی استعاری با تجزیه و تحلیل نمایشنامه و کشف مسائل طراحی و فرایند جستجوی خلاق
سهم منحصر به فردی در نوآوری و خلاقیت اجرا دارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Metaphorical Thinking in Stage Design

نویسنده [English]

  • Reza Mahdizadeh
MA in theatre, Faculty of Cinema and Theater , Tehran University of Art
چکیده [English]

Abstract
“Metaphorical thinking” is a strategy which helps designers to understand unfamiliar design problems and
to adapt them to familiar conditions. This approach, which has been a prevalent one in recent years, is very
effective to promote the stage designer’s thinking and creativity and developing a schema. This research is
adjusted for the purpose of assessing the functions of metaphor, focusing on stage design creativity. Overall,
this paper is an applied research conducted by using descriptive and analytical methods. To conduct the
theoretical bases of the research, while developing definite frameworks in defining metaphor related to the
problem and solution context, the effect of metaphor on stage design is provided methodically and with
classification and valuation of metaphors using case studies. The findings indicate that metaphorical stage
design, by means of play analysis and design problems investigation, and creative search process, has a
unique role in performance innovation and creativity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metaphor
  • Stage design
  • Thinking and creativity