دوره و شماره: دوره 12، شماره 27، اسفند 1400، صفحه 1-117