واکاوی مؤلفه‌های پست‌مدرنیسم در سینمای روی اندرسون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری پژوهش هنر دانشگاه‌تهران، ایران، تهران

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد سینما، دانشگاه‌کمال‌الملک نوشهر، ایران، نوشهر.

10.30480/dam.2022.3807.1680

چکیده

وضعیت پست‌مدرن به عوامل مختلفی در حوزه‌های ادبی، فلسفی، جامعه‌شناسی، انسان‌شناسی و غیره وابسته است و نظریه مشخصی ندارد. تفکر پست‌مدرن به‌عنوان پدیده‌ای فرهنگی و تاریخی، تمام جنبه‌های فرهنگی، هنری، سیاسی و اقتصادی زندگی را در عصر حاضر تحت‌تأثیر قرار داده است. پست‌مدرنیسم باوجود تأثیر همه‌جانبه‌اش بر زندگی انسان معاصر، در مقابل تعریف و دسته‌بندی مقاومت می‌کند و تعریف دقیقی از ماهیت خود نمی‌دهد، به‌نحوی‌که این پدیده به پیچیدگی و غیرقابل‌فهم‌بودن معروف است اما اغلب با زمینه‌ی به پرسش کشیدن ارزش‌ها و آرمان‌های مدرن به آن نگریسته می‌شود. سینمای پست‌مدرن را نیز نمی‌توان طبق نظریه‌پردازی واحدی موردمطالعه و مداقه قرار داد. به‌همین‌دلیل، آرای جیمسون، لیوتار و برخی از اندیشمندان که جامعیت بیش‌تری نسبت به نظرات پست‌مدرنیست‌های دیگر دارند، به‌عنوان مبنای نظریِ این پژوهش انتخاب شده است. سینما به‌عنوان شکل مهمی از هنر معاصر، از محدوده‌ی تأثیر اندیشه‌های پست‌مدرن، دور نمانده است. سینمای پست‌مدرن نیز تحت‌تأثیر این نهضت فکری، مصداق بارز و تعریف دقیقی ندارد. اگرچه می‌توان با واکاوی و بررسی آثار بعضی فیلم‌سازان، ویژگی‌هایی برای سینمای پست‌مدرن برشمرد.
پژوهش حاضر با هدفی بنیادین صورت گرفته و مسأله اصلی آن واکاوی بازنمود آرای اندیشمندان پست‌مدرن در سینمای معاصر است. روش تحقیق، کیفی بوده و در جهت آشکارسازیِ مسأله‌ی پژوهش، به شیوه‌ی مطالعه‌ی‌موردی بر اساس انتخاب هدفمند فیلم‌های «آوازهایی از طبقه‌ی دوم» به سال 2000، «شما زنده‌ها» به سال 2007، «کبوتری برای تأمل در باب هستی روی شاخه‌ای نشست» به سال 2014، و «درباره‌ی بی‌کرانگی» به سال 2019 گزینش و تحلیل شده است. نتیجه‌ی حاصله حاکی از آن است که مؤلفه‌های پست‌مدرنِ استخراج‌شده براساس آرای جیمسون، تطبیق‌پذیری کاملی با سینمای متأخر روی اندرسون دارند و می‌شود آن‌ها را به‌عنوان الگوی تشخیص و تحلیل فیلم‌های پست‌مدرن مورداستفاده قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing Features of Post-Modernism in Latest Movies of Roy Andersson

نویسندگان [English]

  • Payam Zinalabedini 1
  • Shahin Rostamkhani 2
1 A PhD art research, University of Tehran
2 A Master’s student in Cinema, Kamal-Ol-Molk University Nowshahr, Iran, Nowshahr
چکیده [English]

In our age, postmodern idea as a cultural and historical phenomenon has affected all cultural, political, and economic aspects of life. Despite its comprehensive impact on contemporary human life, postmodernism resists being defined and categorize and there is no exact definition of its nature, so that, this phenomenon is known as complexity and incomprehensibility, but it is often viewed in the context of questioning modern ideals. This path has been accompanied by many ups and downs, which in each period have been influenced by the socio-political characteristics of its time, and from within these effects, in parallel with the tools specific to the cinema, it has achieved many leaps and metamorphoses. Cinema, as an important part of contemporary art, has not escaped the influence of postmodern theory. Postmodern cinema, like other aspects influenced by this intellectual movement, does not have a clear example and precise definition, however, some of its features can be considered by examining the works of some filmmakers. The postmodern condition, which does not have a specific theory and approach, depends on various factors in the fields of literature, architecture, philosophy, sociology, etc. Consequently, since postmodern cinema is not studied by a single theorist, the components of postmodernism in movies cannot be easily analyzed. For this reason, Jameson's views, which are more comprehensive than the views of other postmodernists, have been chosen as the theoretical basis for this study. According to Jameson, the origins of postmodernism are first studied with a historical approach, and then, its aesthetic components are extracted and analyzed. The present study examines the elements of postmodernism in contemporary cinema with a fundamental objective. The research method is qualitative and has been done through a case study method. The required data have been gathered from library sources and audio-visual archives. In line with the research objective, four films from Roy Andersson, namely "Songs from the Second Floor" in 2000, "You, the living" in 2007, "A pigeon sat on a branch reflecting on existence" in 2014, and "About endlessness" in 2019 have been selected and analyzed. The result suggests that the extracted postmodern components based on Jameson's views are fully compatible with Andersson's late cinema and can be used as a model for the detection and analysis of postmodern films.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Postmodernism
  • Postmodern Cinema
  • Fredric Jameson
  • Pastiche. Roy Andersson