عملکردِ «انتخاب» و «دیگری در خویش» در نمایشنامه‌ی «بانوی دریایی» اثر هنریک ایبسن براساسِ گفتمانِ پل والری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه نمایش دانشکده‌ی‌هنر دانشگاه‌آزاداسلامی واحد تهران‌مرکزی

2 دانشجوی کارشناس ارشد ادبیات‌نمایشی گروه نمایش دانشکده‌ی‌هنر دانشگاه‌آزاداسلامی واحد تهران‌مرکزی

10.30480/dam.2022.3747.1674

چکیده

این مقاله کوششی است در تبیینِ و ارایه‌ی مفهومِ «دیگری در خویش» براساسِ آرای «پل والری» در نمایشنامه‌ی «بانوی دریایی» اثر «هنریک ایبسن». مسیر اصلی این پژوهش معطوف به درکِ مفهومِ «دیگری در خویش» برآمده از سمبولیسم تبیینیِ «پل والری» است. درهمین‌راستا و برای فهمِ عمیق‌تر سمبولیسمِ «پل والری» به آثار وی در حوزه‌ی نثرونظم ارجاع‌هایی انجام گرفته است. مهم‌ترین نکته‌ی این پژوهش، نشان دادنِ تأثیر مؤلفه‌ی «دیگری در خویش» بر روی شخصیتِ اصلی نمایشنامه‌ی «بانوی دریایی» (الیدا) است و نیز چگونگی ایجادِ تلاطم و درگیری درونی و درنهایت نشان دادنِ غوطه‌ور بودن الیدا در بینِ دو ساحتِ زمینی و دریایی که با «انتخاب» به نتیجه می‌رسد. این مقاله که به شیوه‌ی تحلیل محتوای کیفی به نگارش درآمده یک بررسی هویت‌شناسانه از دورنیاتِ مستتر در نمایشنامه‌ی «بانوی دریایی» با عنایت به سیروسلوک مادی و ماهوی شخصیتِ اصلی اثر (الیدا) بوده و پاسخی است به این پرسش اصلی: چراوچگونه شخصیت اصلی نمایشنامه‌ی «بانوی دریایی» از میانِ دو امرِ واقع‌شده در مسیر زندگی‌اش، مبتنی بر مفهوم «دیگری در خویش» به کشفِ خویش و خواسته‌اش نایل می‌آید و دست به انتخاب می‌زند و پیامدهای این انتخاب چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، توضیح داده‌ می‌شود که چگونه دو شخصیتِ دیگر نمایشنامه (دریانورد و دکتر وانگل) دو وجه متفاوت از شخصیتِ الیدا را نمایندگی می‌کنند و جدا از ارتباطِ زمینی و دریایی او در جهانِ مادی به‌نوعی در ارتباط و کشفِ جهان درونی‌اش مؤثرند. نکته‌ی مرتبط بعدی تبیینِ جایگاه نمادگرایی در نمایشنامه‌ی «بانوی دریایی» مبتنی بر رویکرد و آرای فروید است. از این دریچه، همان دو شخصیت (دریانورد و دکتر وانگل) که نماینده‌ی دو برهه‌ی مهمِ زندگی الیدا –گذشته و حالِ– او هستند، مجدد تبیین می‌شوند و وجوه سمبلیکی‌شان با چهره‌ی الیدا تطبیق می‌یابند و نتیجه گرفته ‌می‌شود که حقیقتِ الیدا در زیرِ دو چهره‌ی موردبحث پنهان است. همچنین روندِ مواجهه و تبیینِ تئوری والری در نمایشنامه‌ی «بانوی دریایی» این نتیجه را فراهم می‌کند که چالشِ مهمِ شخصیت اصلی نمایشنامه (الیدا)، برقراری ارتباط با دیگر اشخاصِ (دریانورد و دکتر وانگل) اثر برای دستیابی به ساحت‌های دیگر خویش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of ‘Selection’ and ’Another in Me’ in The Lady From The Sea play by Henrik Ibsen based from Paul Valery’s perspective

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Rayani Makhsous 1
  • Foad Afrasiabi 2
1 Assistant Professor, Department of Theatre, Faculty of Arts, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
2 MA student in Dramatic Litriture, Faculty of art, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
چکیده [English]

This article is an attempt to explain and present the definition of “Another in Me” based on Paul Valery’s discourse in “The Lady From The Sea” which is a play that was written by “Henrik Ibsen”. The main direction of article is the understanding of “Another in Me” in the “Symbolism” which was explained by Paul Valery. This article refers to Paul Valery’s poetry and prose for the deeper understanding of Valery’s Symbolism. Illustrating the concept of “Another in Me” on the main character of mentioned play, “Ellida” plus making turbulence and involvement between marine area and earthy area that leads to "selection”. Also for making this subject more objective and the better understanding put the Symbolism’s mechanism in the chart format. Therefore two other Characters of this play “Arnholm “ and “Sailor “ are two different faces of Ellida and because of the writer's ability to use literary elements have objective aspects in two other characters at the same time. The main character of this play apart from marine and earthy connection in the material world is in the connection and discovery with the inner world. The other related point is the explanation of Symbolism’s place in The Lady From The Sea based on the Freud’s approach, from this window the other two characters (Arnholm and Sailor) who are representations of two period of Ellida’s life – past and present – explanation again and their Symbolic aspects match with Ellida’s face, The result is obtained that Ellida’s truth is hidden beneath the two other Characters’ face. This essay that was written in the form of “Descriptive –Analytical” is an identity study from the inner world of the play "The Lady From The Sea" with consideration of spiritual journey and conduct of the main Character of the play “Ellida” and is an answer to this main question: why and how the main character of The Lady From The Sea between two facts of his life based on the concept of “Another in Me” accomplishes discovery of herself and her wish and then chooses and what is the outcome of her choice? Also the result of the process of confrontation and explanation of Valery’s theory in The Lady From The Sea is an important challenge of the main character of the play “Ellida” and the communication between the other characters (Arnholm and Sailor) to access the other area of herself.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Lady from The Sea
  • Paul Valery
  • Symbolism
  • Another In me
  • Henrik Ibsen