روایت شناسی تطبیقی داستان معصوم اول هوشنگ گلشیری و فیلم سایه های بلند باد بهمن فرمان آرا بر اساس آراء ژرار ژنت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشکده‌معماری‌وشهرسازی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه‌آزاداسلامی، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه هنر، دانشکده‌ هنر، معماری و شهرسازی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه‌آزاداسلامی، نجف‌آباد، ایران

10.30480/dam.2022.2854.1562

چکیده

داستان‌هایی که قابلیت تبدیل به فیلم‌نامه را دارند و فیلم‌های اقتباسی ساخته‌شده از این داستان‌ها هر دو در ساختار خود از شیوه‌ها و علوم مختلف معنایی برای خلق روایت استفاده می‌کنند. نظریه‌های مختلف علم روایت‌شناسی، ساختار و اجزاء روایت داستان و اثر اقتباسی را تجزیه‌وتحلیل و مقایسه می‌کنند. یکی از مهم‌ترین نظریه‌ها در این‌زمینه، نظریه ژرار ژنت است. پژوهش حاضر داستان کوتاه هوشنگ گلشیری به نام « معصوم اول» و فیلم « سایه‌های بلند باد» ساخته‌ی بهمن فرمان‌آرا، که اقتباسی از آن است را ازمنظر سطوح مختلف عناصر روایت‌شناسی شامل نظم، تداوم زمانی، صدا و لحن در بخش‌های مختلف داستان و فیلم براساس نظریات ژنت موردبررسی و مقایسه تطبیقی قرار می‌دهد تا بتواند میزان موفقیت آن‌ها در روایت‌پذیری را موردسنجش قرار دهد. این سنجش‌ها نشان داد که در برخی از سطوح داستان و فیلم ازلحاظ روایت‌شناسی از اثر مقابلش پیشی گرفته است. اگر خالق اثر هنری از سطوح روایت‌شناسی بهره‌ی بیشتری بگیرد، می‌تواند در خلق اثر هنری خود و ماندگاری آن در ذهن خواننده یا بیننده بهترین عملکرد را داشته باشد. اثر هنری حاصل‌شده از این روش، به هنری با قابلیت فهم بیشتر برای خوانندگان و بینندگان تبدیل می‌شود. بنابراین با اندازه‌گیری تعداد رویدادها می‌توان مشاهده کرد که فیلم از سطوح روایت‌شناسی بهره بیشتری نسبت به داستان برده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Narrative the Story of the Infallible First Houshang Golshiri and the Film Long Shadows of the Wind by Bahman Farman Ara Based on the Votes of Gerard Genet

نویسندگان [English]

  • zahra rasta 1
  • Ali Mojabi 2
1 Isfahan Azad University, Khorasgan Branch
چکیده [English]

Stories that can turn into screenplays and adaptations made from these stories both use various methods and semantic sciences in their structure to create the narrative. Various theories of narratology analyze and compare the structure and components of storytelling and adaptation. One of the most important theories in this field is Gerard Genet's theory. The present study examines the short story of Houshang Golshiri called Masoom Aval and the film Long Shadows of the Wind by Bahman Farmanara, which is an adaptation of it from the perspective of different levels of narrative elements including order, continuity, time, sound, and tone in various parts of the story. The film compares Genet's theories with comparative comparisons to gauge their success in the narrative. These measurements showed that in some levels of the story and some levels of the film, it has surpassed the contradictory effect in terms of narratology. If the creator of a work of art makes more use of narrative levels, he can perform best in creating his work of art and keeping it in the mind of the reader or viewer. The artwork created by this method becomes art with more comprehensibility for readers and viewers. Therefore, by measuring the number of events, it can be perceived that the film has benefited from narrative levels more than the story. Narratives are shown separately on particular tables. The assessment of narratives is also presented in the form of a diagram that can be examined and applied. Based on these tables and measurements, it can be seen that the payment of narration in the film is more in line with Zenith's views. But in the story in question, according to studies and assessments, it can be noted that its narrative payment to the film is far from Genet's views. Therefore, the film has been more successful in narratology. Based on the filmmaker's ideas, the film's narrative has been able to take a step forward in storytelling due to the filmmaker's creativity in using film-making elements such as screenwriting, camera movements, acting, etc., and has even surpassed the story in some cases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The story of the first innocent
  • the film Long Shadows of the Wind
  • Gerard Genet
  • Houshang Golshiri
  • Bahman Farmanara