دوره و شماره: دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1391، صفحه 127-5 
5. بررسی گونه های روایی در انسان شناسی تصویری

صفحه 85-73

10.30480/dam.2012.53

سید مصطفی مختاباد؛ شهاب الدین عادل؛ فریبا رستمی جلیلیان