دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، مهر 1392، صفحه 115-5 
برگسون: زیر بنای فلسفه ی سینمای دلوز

صفحه 63-47

10.30480/dam.2013.60

زهرا گلناز منطقی فسایی؛ اسماعیل بنی اردلان


تحلیل شمایل شناسانه مفهوم شهر در سینمای مستقل و جریان اصلی جهان (2010-1980 میلادی)

صفحه 89-75

10.30480/dam.2013.62

غلامحسین مهدو ی نژاد؛ محمدجواد مهدو ی نژاد؛ ابوالفضل طغرایی؛ سیامک قاضی پور