بررسی اقتباس از متون ادبی در تصویر متحرک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار دانشکده سینما تئاتر، دانشگاه هنر، استان تهران، شهر تهران

چکیده

چکیده
با توجه به این مسئله که روند تاریخی اقتباس از کی اثر ادبی برای تولید اثری نمایشی همواره با موفقیت
همراه نبوده است. در این مقاله فرآیند اقتباس از متون ادبی در تولید فیلمنامه تصویر متحرک بررسی می شود.
از این رو، این مقاله در گام نخست به معرفی عوامل تأثیرگذار در امر اقتباس برای دستیابی به فیلمنامه و مطالعه
چگونگی کارکرد آنها در برقراری ارتباط با مخاطب می پردازد. در گام بعدی کسب شناخت صحیح از منابع
اقتباسی مناسب برای فیلمنامه تصویرمتحرک از اهداف این پژوهش است. در روند این پژوهش چگونگی تبدیل
متن ادبی به متن نمایشی با توجه به برخی عناصرمهم در ساختار داستان و فیلمنامه بررسی می شود. شیوه
تحقیق گردآوری مطالب به صورت کتابخان های و مشاهده میدانی آثار تصویر متحرک و تحلیل و بررسی آنها
است. نتایج پژوهش بیانگر این نکته است که در روند اقتباس از منابع ادبی برای استفاده در فیلمنامه، به همان
اندازه که با منبع ادبی مورد استفاده آزادانه تر برخورد شود، اثر به دست آمده تاثیر گذارتر خواهد بود. این
برخورد آزاد از آن جهت در اقتباس از آثار ادبی موفق اهمیت دارد که این آثار قبلا در ارتباط با مخاطبان به
موفقیت هایی دست یافت هاند که ریشه در ساختار محکم داستا نسرایی غیرتصویری آنها داشته است و حال
لازم است که عوامل تصویری اضافه شده به متن ادبی، ضمن حفظ این ساختار، بیان جدیدی را به مخاطب
ارائه کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Adaptation from Literary Texts to Animation

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Hosnaee
  • Said KeshanFallah
چکیده [English]

Dramatic arts, theatre, cinema and animation film, compounded by a hand and the other hand literature
in the form of such artistic independent media, has a great potential that are in many cases.
these facilities together with the joint funds are fitted, for this reason the issue of adaptation of literary
works smoothly as one option in the construction of Dramatic arts, including the animation have
been raised.On the other hand, we are seeing this issue from that historical process, an adaptation of
a literary work to Dramatic artshas been associated with success in dramatic and sometimes successful
adaptation of a literary work to build a successful effect has not been dramatic arts.In this article
the process of adaptation of the literary texts for use in the production of script for Animation and
then run the production of animation filmswill be studied. Hence, this article in the first step will be
introducing the effective factors in the successful and effective adaptation of a literary work to access
the script of animations and study how the operation of these factors in the process of communicating
in the dramatic arts (and especially compounded by the animation films), with the audience and they
are going to, analysis.The next step in a correct understanding of the process, as well as fundamental
components in adaptation resources for use in script animation are the purposes of this article. In the
course of this study, how to convert literarytext to dramatic text according to some important elements
of the literature and the structure of the story and the film script,will be reviewed and analyzed.One
of the most important functions of adaptationis that the old literary works, whomfor some reasons
They lost the ability to connect with the audience, live up again. So the results of this paper may be
returnthe missing ancient literary works of grace in the form of a new work of art: that is animation.
The method of data accumulation is by way of a library, and to observe the animation and cinematic
works and field analysis and reviews of them. The results of this research indicate this note is in the
process of adaptation of the literary sources the more freely use the sources, the more effective will be
achieved work.This freely looking to the successful literary works is important for adaptation because
this works has already been in touch with the audience and to reach some of the success.The reason
is in the structure of the coherent story and non pictorial of them. And now it is necessary to be added
the pictorial elements to the literary text.In fact, in a adaptation the audience will be encounter with
a new art work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • adaptation
  • literary work
  • Dramaticarts
  • Animation