موسیقی افتتاحیه در سینما

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه سینما، دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر، استان تهران، شهر تهران

2 کارشناس ارشد سینما، دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر، استان تهران،

چکیده

دغدغۀ آغاز یک اثر هنری، اضطرابی همیشگی برای هنرمند و مخاطب به ارمغان می آورد. هنرمند مایل است
در همان ابتدا مخاطب را جذب کند تا بعدتر بتواند وی را کاملاً تحت تأثیر قرار دهد. مخاطب نیز در ابتدا آماده
است که از عالم واقع فاصله بگیرد و ازاین رو اشتیاق بیشتری برای دریافت و ادراک دارد. هنر سینما نیز از این
حکم برکنار نیست. در طول تاریخ سینما، شاهد آثاری بوده ایم که با شروع اعجا بانگیز و مسحورکننده شان،
اشتیاق تماشاگر را برانگیخته اند و تمرکز او را تا پایان نمایش معطوف خود کرده اند.مه مترین اصل در سکانس
افتتاحیه، القای حس شروع داستان به مخاطب است. این مسئله در طول تاریخ سینما مورد توجه فیلمسازان
بوده است. نقش موسیقی در این انگیزش و جلب توجه، انکار ناپذیر است. موسیقیِ سکانس افتتاحیه م یتواند
در القایِ زمان و مکانِ داستان بسیار مؤثر باشد. این موسیقی همچنین می تواند در معرفیِ شخصیت، تعیّنِ
سبک، تشخّصِ گونه )ژانر(، پذیرشِ فضا و ایجادِ حال و هوا نقش بسزایی داشته باشد. این مقاله ضمن بررسی
انواع فیلم ها و موسیقی های سکانس افتتاحیه آنها، از طریق تقسی مبندی گونه های شاخص سینمایی، نمونه هایی
را برای مورد پژوهی ارائه می کند. البته تنوع بیش از اندازة موسیقی افتتاحیة فیلم هایی که در ژانر ملودرام
قرار م یگیرند و گستردگی فراوان آ نها، بحث و پژوهشی مستقل را طلب میک‌ند. ازآ نروی بررسی موسیقی
افتتاحیه را به ژانرهای نُوار ] 1[ )سیاه(، جنگی، موز کیال، حماسی و وسترن منحصر کرده ایم

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Opening Scores in Cinema

نویسندگان [English]

  • seyyed Mohsen Hashemi 1
  • Hani Sabahi 2
چکیده [English]

The concern how to begin an artistic work always brings up a perpetual anxiety for the artist and his
or her audience as well. The artist tends to absorb the audience from the very first moments to be able
to affect him thoroughly in the later sections. The audience is ready to keep distance from the world of
reality and therefore has more passion for perception.Cinema - as an art – is not an exception. One can
observe works along the history of cinema which have inspired the passion of the audience with their
enticing and charming openings. The most important principle in the opening score is to impart the
beginning of the story to the audience. This has always been under consideration of the filmmakers in
the history of cinema. Even though they did not take deep consideration to this at first, the filmmakers
and studios started to understand the important and essential role of the opening score and opening
scores, through the creativity and innovation of the filmmakers, turned into one of the basis of film
structure. Meantime; the studios asked for some frameworks and patterns to be observed for cinematic
productions as well. The role of music in this inspiration and drawing attention is undeniable. The
opening score can be too effective in imparting the time, location, introducing the characters, style,
genre, atmosphere acceptability and inspiring the senses of the audience as well.Opening score consist
of the principles of the film script, directing, cinematography and music, each of them must form
a special design for the opening score to impart the sense of commencement in the audience and draw
his attention and lead him into the structure of the film to follow the story coming next. The viewer’s
four main questions about the location, time, character and subject of the story make the artist to
answer them. These questions and their answers are in fact cinematic stratagem which are employed
through shooting script with the usage of the rules like distance of framing, gradual entrance from the
outer space to the inner space and through film script in the form of nondiegetic sound as main character’s
voice and through music the usage of orchestra and choosing instruments in connection with the
time and location of the story.The usage of commencing overture forms, as patterns and specific rules
for the opening scores which were employed in the studio systems in the classic era of cinema, are
now employed with vast alterations and changes in the today cinema. This paper is an attempt to case
study and analyzes different films and their opening scores through different cinematic genres. Vast
variety of the opening scores of the films in the melodrama genre and the variety in this very genre
need an independent discussion in an independent research. Therefore, this investigation in opening
scores in confined to the genres: noir, war, epic, western and musical

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cinema
  • Genre
  • Film Score
  • Opening Sequences
  • Opening Scores