بررسی نظریه های معاصر جامعه شناسی درباره ذوق هنری و لایه بندی اجتماعی و سنجش مصرف موسیقی دانشجویان دانشگاه های تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای جامعه شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران، استان تهران، شهر تهران،

2 کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشگاه هنر تهران،استان تهران، شهر تهران

چکیده

کشف چگونگی رابطه بین پایگاه اجتماعی افراد و گرایش آنها به انواع مختلف هنری که سلیقه یا ذوق هنری
نامیده می شود، یکی از دغدغه های عمدۀ جامعه شناسان فرهنگ بوده است. این تحقیق که به روش توصیفی-
تحلیلی و به دو شیوۀ کتابخانه ای و میدانی صورت گرفته است، تلاش می کند که رابطۀ بین شاخصه های
پایگاه اجتماعی و مصرف ژانرهای موسیقی را در بین دانشجویان دانشگاه های تهران بسنجد. در ابتدا نظریات
معاصر و متناسب در مقولۀ سلیقۀ هنری تبیین شده اند و سپس بر پایۀ این نظریات و با بهر هگیری از تحلیل
نرم افزاری داده های حاصل از پرسش نامه، وجود رابطه بین شاخصه های پایگاه اجتماعی افراد و گوش فرادادن
به ژانرهای مختلف موسیقی در جامعۀ آماری سنجیده شده است. با تحلیل نتایج میتوان رابطۀ مستقیم بین
مصرف موسیقی و پایگاه اجتماعی را به وضوح دید و همچنین مصرف ژانرهای گوناگون موسیقی در طبقات
بالاتر و گرایش به یک ژانر موسیقی در طبقات پایین تر را مشاهده کرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

“Contemporary Theories about the Artistry of Sociology and Social Stratification and Survey of Music cConsumption of Students at Tehran’s Universities”

نویسندگان [English]

  • Cyrus Yeganeh 1
  • seyyed mohamad reza seyedein 2
1 Assistant Prof in University of Arts
چکیده [English]

Discover how social relationships between people and their attitudes to different types of art that taste
or artistry is called, is one of the major concerns of sociologists of culture. This study how the cross
- section of the library and field two have been working on is the relationship between social characteristics
and usage university students in Tehran weigh musical genres. In the contemporary theories
and explanations are appropriate in the matter of artistic taste. The software analyzes the data from the
questionnaire were used. Using social indicators of how the relationship between people and listening
to different genres of music in society is measured statistically. Direct relationship between the
analysis results can be used to clearly see the music and social base. Also, different genres of music
in higher classes and lower classes tend to be seen in a music genre.
In this research is tried to finding a reasonable relation between music consumption as taste culture
and social classes. Firstly, the music genres generally used in Iran society, is determined. This music
genre determined as relevant variables. Secondly factors of social classes derivate as indipended variables.
Questioners evaluated relativity of social class and music taste whit relation between independent
variables and relevant variables. Tehran Universities student’s is chosen as sample society. Dates
that produced from questioners analyzed whit, Spss and Eviews,
Computer software. People can learn music forms whit educating. Persons in more high classes have
more opportunity whit more money, time and social capital to learning music forms also they are more
opted to understanding and enjoying more complicated music genres, as another aspect high classes
use this ability for indicating their distinction whit other classes. Wheras popular person don’t have
possibilities to educating complicated music forms, then simple form music like popular music are
more interesting for popularepaersons. Peter Bordeaui expressed a direct relation between taste culture
and culturalcapital derived from social class, in 1975’s French society. Contemporary sociologist,
Richard Peterson composed a new idea about this relation, he expressed persons whit more cultural
capital, consume more genres whit more verities. Analyzing final results whit computer software
indicates that both theory from bureau and Peterson can be viewed in contemporary Iran’s society.
Cmusic consuming have a direct relation whit social class and high classes have more variety in
genre consumption than other classes. Other results show that ethnic person’s consuming folk music
than others, and ethnicity has effect on consuming religious genres, also economic condition affected
on religious music consumption. Final data comparing indicates that transition to modern society
divorced two part of Iran’s contemporary society. Understanding complicated forms needs education
and high classes have more opportunity to learning them, therefore high classes musical taste formed
by education, and pop music whit their simplifications forms are more interesting for popular classes,
so peoples enjoying that music that they can understand, but modern theories also applied that high
classes whit respect to other classes musical taste use their interest music genres, so high classes have
more variety to music genre consumption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • music consumption
  • tastes
  • social classes
  • music genre