کلیدواژه‌ها = پدیدارشناسی
شناخت و تحلیل تن فیلم در سینمای کیارستمی از منظر پدیدارشناسی فیلم ویوین سوبچاک

دوره 9، شماره 17، اسفند 1397، صفحه 65-77

10.30480/dam.2019.681

حسن ابراهیمی اصل؛ سیامک پناهی؛ منوچهر فروتن


بازنمایی سینمایی واقعیت در دو رویکرد پدیدارشناسی و متافیزیک

دوره 1، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 55-39

10.30480/dam.2011.27

مهدی ازهری راد؛ علی شیخ مهدی؛ رضا افهمی