بازنمایی سینمایی واقعیت در دو رویکرد پدیدارشناسی و متافیزیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، استان تهران

چکیده

چکیده
رابطة بازنمایی و نسبت آن با واقعیت همواره موضوع مورد توجه اندیشمندانی بوده است که فرایند ادراکی
انسان را مدّ نظر داشته اند. به طور کلی پس از ظهور تفکر متافیزیکی در یونان و طرح نظریة مثل، حضور
نداشتن واقعیت پدیده ها نزد انسان، به عنوان فاعل شناسایی، پذیرفته شد و به تدریج شناخ تشناسی بر
هستی شناسی مقدم گشت و بازنمایی نوعی ضرورت به شمار آمد. همزمان با این تغ ییر در نوع ادراک واقعیت،
معنای هنر نیز دستخوش تغ ییراتی گردید. در این مقاله، بازنمایی سینمایی با توجه به اینکه سینما رسانه ای
هنری است، از منظر دو مقولة فلسفی هست یشناسی و شناخ تشناسی و در مواجهه با دو انگارة فکری 
تاریخیِ معرفت حضوری )پدیدارشناختی( و متافیزیک و با استفاده از روش ساختارگرایی و توجه به روح کلی
حاکم بر هر انگاره و همچنین مبنا قرار دادن نظریات هایدگر در زمینه ای فلسفی، مورد بررسی قرار می گیرد.
نتیجة مقاله بر این گزاره مبتنی است که سینما از منظر انگارة حضور در مرتبة هستی شناختی، قابلیت فرارفتن
از مفهوم بازنمایی واقعیت را دارد، ولی در نوع تفکر شناخت شناسانة متافیزیکی همواره در مرتبة بازنمایی و
ایجاد توهم واقعیت باقی م یماند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Cinematic Representation of Reality in Two Approaches Phenomenology and Metaphysics

نویسندگان [English]

  • Mehdi Azhari Rad
  • ali sheikhmehdi
  • Reza Afhami
Faculty of Art & Architecture, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Abstract
The relationship between representation and reality has been the matter of concern to the philosophers
all the passage of time. In general, with the rise of metaphysical thought and Idea theory in Greece,
the absence of reality of the world in the human sight has been accepted; moreover, gradually Epistemology
got the priority to Ontology and so, representation was considered as a necessity to face the
reality. At the same time, the meaning of Art was also changed from the concept of Poesis, accompanied
with Aletheia to the concept of Mimesis and separation of Aletheia. In this article, the cinematic
representation, as an artistic media is studied from the perspectives of Ontology and Epistemology
on the one hand and in the face of two historical-intellectual paradigms on the other hand, including:
Presence or phenomenological knowledge, and metaphysical paradigms. As a matter of importance,
in this article, only that part of representation has been taken into consideration that is related to reality.
Theorizing about the cinematic representation is dependent to the ontological and epistemological
foundations. The cinema ontology is to answer this question: whether the cinematic representation is
related to the real world or is an independent world itself that is connected with the audience’s mind?
In the cinema epistemology, the amount of reality perception is the matter of consideration. The research
is based on the structuralistic methods, taking Heidegger’s theories. According to Heidegger,
in every historical period, there is a special appearance of “Being”. He believed in three major periods
in the thought history. The first: before the era of Socrates and Plato that “Being” was considered present
in the human world. The second: the traditional metaphysic, beginning with Plato and continuing
to medieval ages. The third: the modern metaphysic, beginning with Cartesian doubt and continuing
to Husserl. As a matter of notification, in this article, the second and third periods considered as the
metaphysical periods. The study shows that Cinema from the phenomenological approach and taking
the ontological status has got the enough potential to make the reality be perceived immediately by
the audience; whereas in the metaphysical approach, cinema keeps the representational and subjective
status.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cinematic representation
  • Phenomenology
  • Metaphysical thought
  • Ontology
  • Epistemology
منابع
- ریخته گران، محمدرضا ) 1388 (، هنر از دیدگاه مارتین هایدگ ، ر فرهنگستان هنر، تهران.
- آیفره، آمده ) « ،)1378 نوواقع گرایی و پدیدارشناسی،» ترجمه علی شیخ مهدی، فصلنامه فارابی، شماره
32 و 33 ، صص. 60 - 67 .
- احمدی، بابک ) 1375 (، حقیقت و زیبایی: درس های فلسفه هن ، ر نشر مرکز، تهران.
- ادواردز، پل ) 1379 (، تاریخ مابعدالطبیع ، ه ترجمه شهرام پازوکی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی، تهران.
- ارسطو ) 1343 (، فن شع ، ر ترجمه عبدالحسین زرینک‌وب، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران.
- افلاطون ) 1348 (، جمهو ، ر ترجمه فؤاد روحانی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران.
- اندرو، جیمز دادلی ) 1365 (، تئوری های اساسی فیل ، م عکس معاصر، تهران.
- بازن، آندره ) « ،)1387 هست یشناسی تصویر عکاسی،» ترجمه محمد شهبا، بیناب، شماره 12 ، صص.
.19-12
- بهشتی، محمدرضا ) « ،)1385 سرآغازهای سوبژکتیویسم در فلسفه و هنر،» فصلنامه فلسفی، شماره
11 ، صص. 71 - 86 .
- پازوکی، شهرام ) « ،)1379 دکارت و مدرنیته،» فصلنامه فلسفی، شماره 1، صص. 171 - 180 .
- پروتی، جمیز، ال ) 1384 (، شی )چیز،( ترجمة محمدرضا جوزی، سایت باشگاه اندیشه.
- روتنز ترایش ) 1385 (، روح زمانه، فرهنگ تاریخ اندیشه ه،ا جلد دوم، گروه مؤلفان، سعاد، تهران.
- ریخت هگران، محمدرضا ) 1380 (، هنر زیبایی تفک ، ر نشر ساقی، تهران.
- ژیلستون، اتین ) 1377 (، نقد تفکر فلسفی غر ، ب ترجمة احمد احمدی، حکمت، تهران.
- سجودی، فرزان ) 1388 (، نشانه شناسی: نظریه و عم ، ل علم، تهران.
- شرف خراسانی، شر فالدین ) 1376 (، از برونو تا کان ، ت علمی و فرهنگی، تهران.
- شمیسا، سیروس ) 1378 (، نقد ادب ، ی فردوس، تهران.
- صلاحی، داود ) « ،)1385 ذات حقیقت در اندیشه ی مارتین هایدگر،» نامه مفید، شماره 56 ، صص.
.80-59
- ضیمران، محمد ) 1377 (، هنر و زیبای ، ی نشر کانون، تهران.
- کاپلستون، فردر کی ) 1380 (، تاریخ فلسفه: جلد کیم یونان و رو ، م ترجمة سیدجلال الدین مجتبوی،
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی و انتشارات سروش، تهران.
- کازه بیه، آلن ) 1388 (، پدیدارشناسی و سینم،ا ترجمة علاءالدین طباطبایی، هرمس، تهران.
- گیدئین، زیگفرید ) 1374 (، فضا، زمان، معمار ، ی ترجمة منوچهر مزینی، انتشارات دانش و فرهنگی،
تهران.
- لیوتار، ژان فرانسوا ) 1380 (، وضعیت پست مدر ، ن ترجمة حسینعلی نوذری، گام نو، تهران.
- مست، جرالد، کوهن، مارشال ) « ،)1382 فیلم و واقعیت،» ترجمة مینا رضاپور، گلستانه، شمارة 51 ،
صص. 67 - 70 .
- موناکو، جیمز ) 1371 (، چگونگی درک فیل ، م بنیاد سینمایی فارابی، تهران.
- هایدگر، مارتین ) « ،)1382 نظریة حقیقت افلاطون،» ترجمة عطیه زندیه، پژوهشنامه متین، شماره 20 ،
 
صص. 91 - 121 .
- هایدگر، مارتین ) « ،)1372 پرسش از تکنولوژی،» ترجمة شاپور اعتماد، ارغنون، شمارة 1، صص.
.30-1
- هایدگر، مارتین ) « ،)1375 عصر تصویر جهان،» ترجمة یوسف اباذری، ارغنون، شمارة 11 و 12 ،
صص. 1- 20 .
- هایدگر، مارتین ) « ،)1381 تأثیر تفکر دکارت در ظهور نظریات جدید هنری،» خیال، شماره 1، صص.
.107-98
- هایدگر، مارتین ) « ،)1383 کانت و زیبای یشناسی مدرن،» کتاب ماه ادبیات و فلسفه، شماره 85 و 86 ،
صص. 114 - 125 .
- Dictionary.reference.com
- Longman (2009), Dictionary of Contemporary English, Pearson Education Limited, China.
- Oxforddictionaries.com
- www.blackwellreference.com
- www.merriam-webster.com/dictionary