نامه هنرهای نمایشی و موسیقی (DAM) - واژه نامه اختصاصی