پدیدارشناسی بداهه‌پردازی در موسیقی اصیل ایرانی با رویکرد هرمنوتیک فلسفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه هنر اصفهان

2 استادیار گروه پژوهش هنر، دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

بداهه‌­پردازی در کاربست و سنتِ موسیقی ایران جایگاه ویژه­ای دارد. مفهوم بداهه‌­پردازی همواره مبهم و ناشناخته بوده و در آمیختگی با اعتقادات و نگرش­‌های سنت­‌گرایانه و عرفان­‌گرایانه قرار داشته است. پژوهش حاضر یک مطالعۀ پدیدارشناختی با رویکرد هرمنوتیک فلسفی روی این پدیدۀ خاص صورت داده که برخی وجوه ناشناخته و زوایای پنهانِ آن را شناسانده است. این نوشتار پس از بررسیِ پیش­داوری‌­ها و پیش­فهم‌­های پدیده، به تبیینِ مفهومِ بداهه‌­پردازی، ویژگی­‌های آن و نیز مقایسۀ آن با پدیده‌­های مشابه پرداخته و در ادامه مفاهیم آزادیِ کانت، بازیِ گادامر و سُکنای هایدگر در پدیده پیگیری شده و درنهایت بداهه‌­پردازی به‌عنوان یک عمل تفسیری مورد بررسی قرار گرفته است. بداهه­‌پردازی همچون گفت‌­وشنودی گشوده است؛ درعین آزادی دارای محدودیت­ و همچون بازی دارای عناصر خیال، نمایش و آنی­بودن است که تاحدودی از آهنگ‌سازی متمایز می­شود. بداهه­‌پردازی ایجاد و اجرایِ هم‌زمان موسیقی است که درلحظه متناسب با شرایط موجود و به‌­اقتضای زمان و مکان و موقعیت شکل می­گیرد، از قواعد و قوانین تبعیت کرده و به اصول زیبایی­شناختیِ سنت و کاربست، پایبند است. بداهه‌­پردازی تفسیری از ردیف، سنت و کاربستِ موسیقی ایران، و همچنین تفسیری از قطعات ازپیش­‌ساخته‌­شده و بداهه‌­پردازی‌­های پیشین است و به ­آنچه تفسیر می­کند هویت می‌بخشند. بداهه‌­پرداز، ساکن جهانِ بداهه‌­پردازی، و آن نیز ساکن جهانِ ردیف و آن ­هم ساکن جهانِ سنت و کاربست موسیقی ایران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Phenomenology of Improvisation in Iranian Classical Music with Philosophical Hermeneutic Approach

چکیده [English]

Improvisation has a particularly important position in the practice and tradition of Iranian classical music. In Iran, it is one of the critical areas of improvisation, which has been rarely researched. Musicians cannot explain their improvisation process. Th موسیقی دانان نمی توانند فرایند ِ بداهه پردازیِ خود را توضیح دهند و این پدیده به امری مبهم بدل شده که برای فهمش صرفا باید آن را تجربه کرد.TtTte concept and process of Improvisation have always been vague and unknown. It has been mixed with beliefs, mysticism, and traditional attitudes. This paper is a Phenomenological study in a philosophical hermeneutic approach that has introduced some unknown aspects and hidden angles of this specific phenomenon. At first, this research studies pre-concepts, pre-understandings, and prejudices around the phenomenon, then tries to explain and determine the concept of improvisation, its features, and the way to process it. This matter has done by having a historical view of the origin of musical improvisation and finding the inherent characteristics and diversity of the phenomena and examines its similarities and differences with similar phenomena such as composition and literary improvisation. By paying attention to the etymology of the word and the best instances in the history of Iranian music, as well as the stories and anecdotes in the history of Iranian literature relating to musical and literary improvisation, the concept of freedom in improvisation has been studied. This phenomenon has been reviewed with a glimpse of Gadamer’s "play" concept, and the idea of Dwelling has been followed in improvisation by considering Heidegger's thought. Finally, improvisation has been studied as an interpretation act. Improvisation is similar to an open dialogue that the interlocutors don’t know beforehand what will be said and heard. This dialogue is following some rules; the interlocutors are limited so that they can’t say everything, even though they are free in expression. Musical improvisation is the concurrent creation and performance of music; and as concurrent creation and performance of poetry, compliances with the rules and principles of aesthetic tradition and practice also should be compatible with "existing conditions" and "prepared statuses" and appropriate to the time, place and situation where the improviser is. Requirements of becoming an Iranian musical improviser are the genius and necessary mental abilities, learning the techniques and the rules, memorizing Radifs (A repertory of Iranian music) and pieces of Iranian music, development of artistry, musical taste and musical knowledge, thinking about what is learned and analysis of what is memorized and ultimately a lot of effort, practice, endeavor, and experience. Improvisation is an interpretation of Radif, tradition, and practice of Iranian music as well as an interpretation of pre-made pieces and previous improvisations. These are interpretations that give identity to what is interpreted. Improviser dwells within the improvisation world, and it also dwells within the Radif world which, itself dwells within the world of tradition and practice of Iranian music. Dwelling inherently involves adding on, replacing, and altering. Dwelling and interpretation create responsibilities. Musical dialogue is fundamentally ethical in nature so that improvisers must be committed to this ethics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Improvisation
  • Iranian Classical Music
  • Phenomenology
  • Philosophical Hermeneutic
منابع فارسی
- اسپیگلبرگ، هربرت (1391)، جنبش پدیدارشناسی: درآمدی تاریخی. ترجمۀ مسعود علیا. جلد اول و دوم. تهران، مینوی خرد.
- «بداهه‌پردازی: چهارده تعریف» (1386)، ادیتور: لُرتا‏ـ ژَکُب، ترجمة مریم قرسو، فصلنامۀ موسیقی ماهور ۳۷، پاییز ۸۶، موسسۀ فرهنگی‌ـ‌هنری ماهور، تهران، ۹-۱۲.
- بنسن، بروس الیس (1394 بداهۀ گفت‌­وشنود موسیقایی: پدیدارشناسی موسیقی، ترجمۀ حسین یاسینی، تهران، ققنوس.
- بویس، مری و فارمر، هنری جورج (1368)، دو گفتار دربارۀ خنیاگری و موسیقی ایران، ترجمۀ بهزاد باشی، تهران، آگاه.
- تاج­کی، سجاد (1395)، مطالعة فرایند بداهه‌پردازی در موسیقی اصیل ایرانی با رویکرد پدیدارشناسی، پایان­‌نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ هنراسلامی دانشگاه هنر اصفهان.
- دورینگ، ژان (1386)، «بداهه در موسیقی هنریِ ایران»، ترجمۀ ساسان فاطمی. فصلنامۀ موسیقی ماهور ۳۷، پاییز ۸۶، موسسه فرهنگی‌ـ‌هنری ماهور، تهران، 171-177.
- فاطمی، ساسان (۱۳۸۶)، «بازنگری مفاهیم بداهه و آهنگ‌سازی و اهمیت آن در موسیقی ایرانی». فصلنامۀ موسیقی ماهور ۳۷، پاییز ۸۶، موسسۀ فرهنگی‌ـ‌هنری ماهور، تهران، ۲۳۹-۲۴۷.
- گادامر، هانس گئورگ (1393)، آغاز فلسفه، ترجمۀ عزت‌الله فولادوند. تهران، هرمس.
- لغت­نامۀ دهخدا. ذیل واژهۀ بداهة، بداهت http://www.vajehyab.com/dehkhoda/بداهة
منابع عربی
- ابن سیده، علی بن اسماعیل (1421ه.ق)، المحکم و المحیط الأعظم، محقق: عبدالمجید هنداوی. بیروت: دار الکتب العلمیه.
- ابن فارس، أحمد بن فارس (1404ه.ق)، معجم مقاییس اللغة، جلد 1، قم، مکتب الاعلام الاسلامی.
- ابن منظور، محمد بن مکرم (1414ه.ق)، لسان العرب‏، جلد13، بیروت، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع- دار صادر.
- جوهری، اسماعیل­بن حماد (1376)، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة، جلد 6، بیروت، دارالعلم­للملایین.
- حمیرى، نشوان بن سعید (1420ه.ق)، شمس العلوم ودواء کلام العرب من الکلوم، جلد 1، بیروت، دارالفکر المعاصر.
- فراهیدى، خلیل بن أحمد (1409ه.ق)، کتاب العین‏، جلد 8، قم، نشر هجرت.‏
منابع لاتین
-Adorno, Theodor W. (1973), Fragment ¨uber Musik und Sprache, in Sprache, Dictung, Musik, ed. Jakob Knaus T¨ubingen, Max Niemeyer.
-Berliner, Paul (1994), “Thinking in Jazz: The Infinite Art of Improvisation”. Chicago.
-Britanica, Encyclopædia Britannica, “Improvisation (Music)”, March 02, 2012 https://www.britannica.com/art/improvisation-music
-Cooper, Barry (1990), Beethoven and the Compositional Process. Oxford, Clarendon Press.
-Foucault, Michel. (1972), in The Archaeology of Knowledge, trans. A. M. Sheridan Smith. New York, Pantheon.
-Gadamer, Hans-Georg (1986), “The Relevance of the Beautiful: Art as play, symbol, and festival, trans. Nicholas Walker, ed. Robert Bernasconi.
-Gadamer, Hans-Georg (2004), Truth and Method. trans. rev. Joel Weinsheimer and Donald G. Marshall. New York, Crossroad.
-Haas, Andrew (2015), “On Aristotle’s Concept of Improvisation”. Journal of Aesthetics and Phenomenology, 2:1, 113-121.
-Husserl, Edmund. (1970), The Origin of Geometry, in The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology: An Introduction to Phenomenological Philosophy, trans. David Carr. Evanston, Ill.: Northwestern University Press.
-Heidegger, Martin. (1971), The Origin of the Work of Art, in Poetry, Language, Thought, trans. Albert Hofstadter. New York, Harper & Row.
-______________ (1988), Being and Time. Trans, John Macquarie and Edward Robinson. Oxford.
 
-Ingarden, Roman. (1989), Ontology of the Work of Art: The Musical Work – The Picture – The Architectural Work – The Film, trans. Raymond Meyer with John T. Goldthwait. Athens, Ohio University Press.
-Kafle, Narayan Prasad. (2011), "Hermeneutic phenomenological research method simplified. Bodhi": An Interdisciplinary Journal, 5, 181-200
-Kramer, Lawrence. (1995), Classical Music and Postmodern Knowledge. Berkeley.
-Langer, Susanne K. (1953), Feeling and Form. New York, Charles Scribner’s Sons.
-MacIntyre, Alastair. (1981). After Virtue, 2nd ed. Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press.
-Maitland, Jeffrey. (1992), Ontology of Appreciation, in: Immanuel Kant Critical Assessment. Vol. III. London and NewYork
-Merleau-Ponty, M. (1962). Phenomenology of perception. London: Routledge & Kegan Paul.
-Monson, Ingrid (1998). “Oh Freedom: George Russell, John Coltrane, and Modal Jazz”, In the Moustakas, Clark (1994). Phenomenological Research Methods, First Edition, London: Sage Publications Inc.
-Nettl, Bruno (1974). "Thoughts on Improvisation: A Comparative Approach". Musical Quarterly. Vol. LX, No. 1. 1-19.
-__________ (2001). “Improvisation: I. Concepts and practices”. In The New Grove Dictionary of Music and Musicians (Second Edition). Edited by Stanley Sadie, Vol. XII London: Macmillan Publishers Limited
-Nietzsche, Friedrich. (1998) On the Genealogy of Morality, trans. Maudmarie Clark and Alan J. Swensen Indianapolis: Hackett, Second Treatise.
-Nooshin, Laudan (2003). "Improvisation as Other: Creativity, Knowledge and Power- The Case of Iranian Classical Music". In Journal of the Royal Musical Association, no. 128, pp 242-296
-Nooshin, L. & Widdess, R. (2006). “Improvisation in Iranian and Indian Music”. Journal of the Indian Musicological Society, 36/37, pp. 104-119.
- The Oxford English Dictionary, Second edition, improvisation.
-Stravinsky, Igor (1947). Poetics of Music, trans. Arthur Knoedel and Ingolf Dahl. New York: Vintage.
-Vaughan Williams, Ralph (1987). The Letter and the Spirit, in National Music and Other Essays. Oxford: Oxford University Press.