تحلیل و بررسی فضاهای مورد استفاده در سینمای کیارستمی ازمنظر روح مکان بر اساس رویکرد پدیدارشناسی کریستین نوربرگ شولتز (نمونۀ موردی: سه‌گانۀ کوکر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه معماری، واحد بین المللی جلفا، دانشگاه آزاد اسلامی، جلفا، ایران

2 باشگاه پژوهشگران جوان، واحد بین المللی جلفا، دانشگاه آزاد اسلامی، جلفا، ایران.

چکیده

نامکان مدرنیسم و گمگشتگی انسان در آن، عمده مطالعات دورۀ پست‌مدرن را به خود اختصاص داده است؛ در این راستا کریستین نوربرگ شولتز معتقد به ازدست‌رفتن قدرت ارتباطی معماری و بحران معنا در دوران معاصر است و به عقیدۀ وی پدیدارشناسی توان ایجاد محیط‌های واجد معنا و فراخوانی حس مکان را دارد. هدف ما در این پژوهش بررسی فضاهای منتخب و به‌کار‌رفته در سینمای کیارستمی از منظر پدیدارشناسی شولتز برای یافتن شاخص‌های حس مکان و به‌کارگیری آن در معماری است. این تحقیق با راهبرد تحقیق کیفی می‌باشد و با رویکرد تفسیرگرایی و چارچوب فلسفی پدیدارشناسی و با بهره‌گیری از مدل تحقیق تلخیص‌شده از مبانی نظری و همچنین با کمک تحلیل نمونه‌های موردی، سعی در شناخت مؤلفه‌های رسیدن به این‌همانی در فضای ناتورالیستی سینمای کیارستمی دارد. شاخص‌های رسیدن به حس مکان و این‌همانی در سه‌گانۀ کوکر کیارستمی: دوری از آشنایی‌زدایی، برانگیزی ارتباط تنانه، کلیت منسجم، انسجام متمایز، انتخاب فضاهای ناتورالیستی روستایی، استفاده از نمادهای متمایز فرهنگ و معماری ایرانی (نمادینه سازی)، لانگ‌شات‌ها، آرایش و انسجام منظم معماری و طبیعت و در نهایت گردهم‌آوری معانی طبیعی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis and Study of Spaces of Kiarostami’s Cinema from the Viewpoint of Genius Loci with the Phenomenology Framework of Christian Norberg-Schulz

نویسندگان [English]

  • hassan ebrahimi asl 1
  • Marzieh Khalili 2
1 Department of Architecture, Jolf international Branch, Islamic Azad University, Jolfa, Iran
2 Young Researchers member, Islamic Azad University of Jolfa, Jolfa, Iran.
چکیده [English]

In the wake of anthropocentric thinking of Descartes, humans and the artificial environment built by him or her and the way of dwelling his or her in that, causes generation challenges, discussions and leads to review the relationship between mankind and his or her environment. It seems that our new surrounding doesn’t care about human’s feelings, psychological or mental needs. It just focuses on functional matters. As a result, human is becoming more unfamiliar with the contemporary architecture, also we got lost in the world and we missed the meaning of space and being- in- the world. We lost sensory meanings related to the world: the ground, the sky, the air, and the world. Architecture is fairly implicated in this loss. On the whole human and the world surrounding him, divided into two separate components, highlighting the optic phase of the contemporary environment, the separation becomes more obvious. Lots of phenomenologists like Heidegger and Husserl tried to eliminate this gap and redefine the
relationship between mankind and his environment instead of facing them against each other. Heidegger with his phenomenology method and following him Christian Norberg- Schulz are the main leaders of this review and focus on the unity of mankind and his world. This research has a qualitative approach. With the philosophical framework of phenomenology and the help of the research model abstracted from theoretical foundations, it tries to understand Identity and indicators of it in enhancing the perception of the environment. For this purpose and with the aim of the research model abstracted from the theoretical foundations, indicators of identity have been examined in three important and related movies: Through the Olive Trees, Where Is the Friend’s Home? and Life and Nothing More. Results of this review show us that Essential elements in feeling genius Loci and identity in Kiarostami’s cinema are: selecting naturalistic and rural spaces, using distinguished symbols of Iranian culture and architecture (symbolization), long shots that show arranged orientation and combination architecture and nature and showing routine everyday activities which maintain the relationship between human and place.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kiarostami’s Cinema
  • Phenomenology
  • Christian Norberg- Schulz
  • Genius Loci
- آندرو، جف(1387)، ده، ترجمۀ محمد شهبا، تهران، هرمس.
- ابراهیمی اصل، حسن و همکاران(1396)، «شناخت مؤلفة پارالاکس و ریشه‌یابی آن در فلسفۀ طراحی استیون هال»، باغ نظر، ش 50، صص 65-74.
- داوری اردکانی، رضا و همکاران(1395)،«افلاطون، این‌همانی و فضیلت»، متافیزیک، ش 21، ص 37.
- دین‌پرست، منوچهر و همکاران(1393)، «تأویل‌های فلسفی از سینمای کیارستمی با تأکید بر آراء ژان لوک نانسی»، علوم اجتماعی رسانه و فرهنگ، ش 7، صص 46-52.
- دین‌پرست، منوچهر (1395)، واقعیت‌نمایی و بداهت، تأویل‌های ژان لوک نانسی از سینمای کیارستمی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه، تهران.
- سنجابی، آرش (1392)، منقار بازِ پرندۀ سینمای عباس کیارستمی، کتاب آمه، تهران.
- صافیان، محمد جواد و همکاران(1390)، «بررسی پدیدارشناختی – هرمنوتیک نسبت مکان با هنر معماری»، پژوهش‌های فلسفی، ش 8، ص 98.
- فلاحت، محمد صادق(1385)، «مفهوم حس مکان و عوامل شکل‌دهندۀ آن»، نشریۀ هنرهای زیبا، ش26، ص 58.
- متین، مهرداد و همکاران(1393)، «بررسی اجمالی پدیدارشناسی کریستین نوربرگ شولتز و یوهانی پالاسما در معماری»، اولین کنگرۀ بین‌المللی افق‌های جدید در معماری و شهرسازی.
- گروت، لیندا؛ وانگ، دیوید(1392)، روش‌های تحقیق در معماری، علیرضا عینی‌فر، تهران، دانشگاه تهران.
- محمودی‌نژاد، هادی و همکاران(1387)، «پدیدارشناسی محیط شهری: تأملی در ارتقای فضا به مکان شهری»، علوم و تکنولوژی محیط زیست، ش 4، دورۀ دهم، ص 284.
- ملکی، محمدرضا و همکاران(1393)، «بررسی حس تعلق به مکان با توجه به تفاوت‌های جنسیتی»، مسکن و محیط روستا، ش 148، ص 101.
- نگین تاجی، صمد(1390)، «بررسی نقش عوامل کالبدی در تشکیل مفهوم مکان»، منظر، ش13، ص 29.
- نوربرگ شولتز، کریستین(1388)، روح مکان به سوی پدیدارشناسی، ترجمۀ محمدرضا شیرازی، 1388، تهران، رخداد نو.