شناخت و تحلیل تن فیلم در سینمای کیارستمی از منظر پدیدارشناسی فیلم ویوین سوبچاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

2 گروه معماری، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران، گروه معماری، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران

3 گروه معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

چکیده

پدیدارشناسی با هدف اتحاد بین سوژه و ابُژه و بازتعریف جدیدی از پیوند بین انسان و محیط پیرامون به جای قرارگرفتن مقابل یکدیگر، در مکاتب فلسفی ظهور نمود. پدیدارشناسی سینما نیز با سودای ایجاد ارتباط و دیالوگ بین تماشاگر و فضای فیلم در دو رویکرد اصلی در مطالعات سینمایی در اواخر قرن بیست، پی گرفته شد. یکی از این رویکردها متکی بر ادراک تنانۀ مرلوپونتی بوده و توسط ویوین سوبچاک در تجربۀ فضای سینمایی، تجزیه و تحلیل گشته است. هدف ما در این پژوهش شناخت و تحلیل تن فیلم در سینمای کیارستمی با تکیه بر چارچوب فلسفی ذکر شده است، و الگووارۀ پژوهش جهت نیل به این هدف، پدیدارشناسی است که با روش تفسیری، حرکت به ماهیت پدیده‌ها شکل می‌گیرد، و همچنین تحلیل اطلاعات در این پژوهش به کمک مدل‌سازی تئوری‌های تن فیلم ویوین سوبچاک انجام شده است و در نهایت به این نتیجه می‌رسیم که تن فیلم در سینمای کیارستمی در یک نزدیکی و همذاتی مشخصی نسبت به تن انسان، در دریافت و بیان جهان اطراف که مؤلفۀ مشترک فهمی آن‌ها‌ست، می‌باشد و در این راه نیز سعی در حذف همۀ واسطه‌ها دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognition and Analyzing of the Film Body in Abbas Kiarostami’s Cinema from the View of Vivian Sobchack’s Film Phenomenology

نویسندگان [English]

  • Hasan Ebrahimi Asl 1
  • Siamak Panahi 2
  • Manochehr Forotan 3
1 Department of Architecture, Najafabd Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
2 Department of Architecture, Najafabd Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran- Department of Architecture, Abhar Branch, Islamic Azad University, Abhar, Iran
3 Department of Architecture, Hamadan Branch, Islamic Azad University, Hamadan, Iran
چکیده [English]

In the wake of anthropocentric thinking of Descartes, human and the world surrounding him or her, divided into two separate component. Highlighting the optic phase of contemporary environment, this separation become more obvious. Lots of phenomenologists like Merleau-Ponty try removing this separation, he considers the body as a primary factor in defining space. A phenomenological approach to the cinematic experience focuses neither solely on the formal and narrative features of the film itself, nor solely on the Spectator’s psychic identification with characters or cognitive interpretation of the film. Instead, phenomenological film analysis approaches the film and the viewer as acting together, correlationally, along an axis that would itself constitute the object of study. Phenomenological approaches to film are useful in that, rather than strictly opposing approaches based on optical vision, distance, and ‘the gaze’, they complement existing theories. From a phenomenological perspective, it is the body with its expressive and perceptive qualities that constitutes the necessary condition for looking, identification, emotions, and pleasure. Film phenomenology has appeared again in two approaches after a long gap that has been set through beginning semiology in film studies, the first approach is relied on Husserl’s phenomenology and the second is relied on Merleau-Ponty’s phenomenology and his embodiment perception. We follow the second approach in this paper and focuse on Vivian Sobchak’s theories that is abstracted and relied on Merleau-Ponty’s phenomenology of perception. In Sobchak’s theory a film is experienced and understood for what it is: a visible and centered visual activity coming into being in significant relation to the objects, the world, and the others it intentionally takes up and expresses in embodied vision. Sobchack established his studies based on three model that helps us in figuring out the body of film. Our purpose in this paper is recognizing and analyzing the film body in Abbas Kiarostami’s cinema. This research has a qualitative approach and with the philosophical framework of phenomenology beside that, help of the research model abstracted from theoretical foundations tries to recognize and analyze film body and embodiment perception of it in Kiarostami’s cinema. On the whole, the research showed that the film body in Kiarostami’s cinema is so similar to human body in perceiving and expressing the surrounded environment. As Kiarostami’s ideology and theory in minimalizing and even eliminating any unnecessary objects from his films, he tries to eliminate any unnecessary objects in fusion of film and human body. As we have reached in the third model of Vivian Sobchak’s theories about film body, the camera and the hermeneutic opaque relation of human body is so essential in analyzing and recognizing film body. Our research shows that the third model is the best model for analyzing the film body in Kiarostami’s cinema. As we have pointed out the body of film in his cinema acts like the human body and the fusion of them is undeniable. The subjective angle of his camera and multi sensational space of his movies are vital component in fusion of film and human body.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phenomenology
  • movie
  • body
  • Abbas Kiarostami
  • Vivian Sobchack
- احمدی، علی و غفاریان، وفا (1382). «اصول شناخت و روش تحقیق» (با نگاهی به مطالعات تاریخی). علوم انسانی، سال سیزدهم، شمارۀ 46 و 47، 241-266.
- ثانی، محمودرضا (1392). عباس کیارستمی و درس‌هایی از سینما. تهران: انتشارات معین.
- جعفریان، فائزه (1390). «مفهوم واقعیت در سینمای کیارستمی و سینمای نئورئالیسم ‌ایتالیا از منظر فلسفۀ اسلاوی ژیژک»، کتاب ماه هنر، شمارۀ 154، 22-30.
- دین‌پرست، منوچهر و شهبا، محمد (1393). «تأویل‌های فلسفی از سینمای کیارستمی با تأکید بر آراء ژان لوک نانسی»، رسانه و فرهنگ، شمارۀ 7، 45-62.
- دین‌پرست، منوچهر (1395). واقعیت‌نمایی و بداهت، تأویل‌های ژان لوک نانسی از سینمای کیارستمی. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه.
- سنجابی، آرش (1392). سینمای عباس کیارستمی، منقار باز پرنده. تهران: کتاب آمه.
- سویینی، کوین. و. (1388). «تداوم دید: ظهور دوبارۀ نظریه‌های پدیدارشناختی فیلم» ،(مراد فرهادپور). ارغنون، 23، 113-128.
- شهبا، محمد و طبرسا، محمد (1390). «دلالت معنایی میزانسن در سینمای هنری‌ ایران»، نشریۀ هنرهای زیبا- هنرهای نمایشی و موسیقی، شمارۀ 44، 35-45.
- قهرمانی، محمد باقر و پیراوی ونک، مرضیه و مظاهریان، حامد و صیاد، علیرضا (1393). «تن‌یافتگی تماشاگر در فضای ‌هاپتیکی فیلم»، نشریۀ هنرهای زیبا- هنرهای نمایشی و موسیقی، دورۀ 19، شمارۀ 2، 53-61.     
- Brodsky, Joyce (2002). How to “see” with the whole body. Visual Studies, Vol. 17, No. 2, 99- 112.
- Ince, Kate (2011). Bringing Bodies Back In: For a Phenomenological and Psychoanalytic Film Criticism of Embodied Cultural Identity, Film- Philosophy, 15.1, 1-12.
- Hiltunen, Kaisa (2005). Images of time, thought and emotions: narration and the spectators experience in Krzysztof Kieslowski’s late fiction film, Jyvaskyla Studies in Humanities 37, Finland.
- Landay, Lori (2012). The Mirror of Performance: Kinaesthetics, Subjectivity, and the Body in Film, Television, and Virtual Worlds, Cinema Journal 51, No. 3, 129- 136.
- Linder, Katharina (2012). Question of embodied difference, Film and queer phenomenology, European Journal of Media Studies, Vol. 1, No. 2, 199- 217.
- Merleau- Ponti, Maurice (2002). Phenomenology of Perception, Routledge, London.
- Sobchack, Vivian (1992). The Address of the Eye, A phenomenology of film experience, Princeton University Press, New Jersey.