نویسنده = محمد رضا حسنائی
تئاتر جنگ (تأثیر و تأثرات متقابل)

دوره 8، شماره 15، اسفند 1396، صفحه 23-39

10.30480/dam.2018.545

سعید کشن فلاح؛ محمد رضا حسنائی


طنز در بازی های ویدیویی خشن و ارزیابی مخاطب ایرانی از آن

دوره 7، شماره 13، اسفند 1395، صفحه 73-91

10.30480/dam.2017.333

محمد رضا حسنائی؛ مهناز یزدانی


بررسی اقتباس از متون ادبی در تصویر متحرک

دوره 3، شماره 5، مهر 1391، صفحه 54-39

10.30480/dam.2012.51

محمّدرضا حسنائی؛ سعید کشن فلاح