نکاتی پیرامون بازیگری در انیمیشن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده سینما وتئاتر، دانشگاه هنر، شهر تهران، استان تهران

چکیده

چکیده
این مقاله به بحث درباره تأثیر آشنایی انیماتور ها با فنون بازیگری در ساخت فیلم های موفق انیمیشن می پردازد.
مسلماً شناخت یک انیماتور از هنر بازیگری با شناختی که یک بازیگر تئاتر از این هنر دارد، متفاوت است و باید
هم چنین باشد. تلاش نویسنده بر این است تا محدوده و نوع شناخت انیماتورها را از هنر بازیگری به تصویر
کشد. تقسیم بازیگری در انیمیشن به دو بخش «بازی باور پذیر » و «بازی جالب و دیدنی » علاوه بر اینکه به
صورت یک قاعده در انیمیشن پذیرفته شده است، در مشخص کردن مرزهای بازیگری در انیمیشن با دیگر
هنرها ب هکار م یآید. این موضوع امروزه از اساسی ترین مباحث در تولید فیل مهای انیمیشنی است، ولی تعداد
منابع مدون در این باره بسیار اندک است. سعی بر این بوده است تا با ذکر آراء و نظرات عده ای از موفق ترین
انیماتور ها و دست اندرکاران هنر انیمیشن، به همراه بحث تئوریک درباره مسئله بازیگری، تأثیر عملی آن بر
تولیدات انیمیشنی بررسی شود. روش تحقیق در این مقاله بر پایه مقایسه تحلیلی رو شهای آفرینش یک بازی
موفق انیمیشن، استوار گردیده است. نتیجه گیری حاصل از این مقاله نیز بر لزوم دق تنظر بر مسئله بازیگری
در انیمیشن تأکید دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Notes on Acting in Animation

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Hosnaee
Ph. D., Assistant Professor, the University of Arts, Tehran
چکیده [English]

This article discusses the impacts of introducing animators to acting skills on successful animation
filmmaking. The necessity of acquaintance of animators with acting art is one of the most important
issues which successful producers of animation film have considered, but limits and conditions of
this acquaintance should be defined. Certainly, animator’s awareness of acting art is different from
theater player’s awareness of this art and of course it should be so. In this paper, the author tries to
depict the scope and type of animator’s awareness of acting art. Classification of acting in animation
in two categories namely: “believable acting” and “interesting and attractive acting” have not only
been accepted as a rule in animation, but also is used in defining boundaries of acting in animation
comparing other arts. Nowadays, the necessity of acquaintance with acting in animation is one of
the most fundamental discussions in production of animation films, but there are only a handful of
complied sources in this regard. In addition, the author has tried to study the practical effects of acting
on animation products by bringing opinions and views of some successful animators and individuals
involving in animation art along with the theoretical discussion about acting issue. The methodology
of this article is based on analytical comparison of the methods used in big animation companies in
order to create a successful animation play. Conclusion of this article emphasizes on the necessity of
paying attention to acting issue in new animations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Character
  • Acting
  • Personality
  • Animator