بررسی دوازده اصل بازیگری در انیمیشن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

.استادیار گروه انیمیشن، دانشگاه هنر، استان تهران، شهر تهران

چکیده

چکیده
بازیگر از ارکان هنرهای نمایشی به شمار می آید. بخش مهمی از تولید احساس درامات کی و انتقال آن به
بیننده بر عهده بازیگر است. بینندگان و دوستداران فیلم نیز بیشتر از هر عنصر دیگری با بازیگران ارتباط
برقرار میک‌نند. نظام ستار هسازی به عنوان کیی از موفق ترین نظام های اقتصادی هالیوود بر همین اساس
شکل گرفته است. بدین خاطر همواره مسائل گوناگونی در مورد بازیگری در سینما و تئاتر مطرح است. اما
در حوزه انیمیشن این مقوله همواره مهجور واقع شده است. آیا همة آنچه که در مورد بازیگری انیمیشن
لازم می نمایند، در بازیگری سینما و تئاتر گفته شده اند؟ البته چنین نیست. گرچه بازیگری در سینما و تئاتر
و انیمیشن مشترکات زیادی دارد، اما از آنجا که همه این هنرها ویژگی های منحصر به فرد و خاص خود
را دارند، بازیگری نیز از این قاعده مستثنی نیست. به عبارت دیگر، بازیگری در هر کی از این هنرها دارای
ویژگی هایی است. البته هدف این مقاله بررسی اختلافات موجود میان بازیگری در انیمیشن  مقایسه آن  با
سینما و تئاتر نیست بلکه در نظر دارد که اصول بازیگری در انیمیشن را  که گاه با سینما و تئاتر مشترک است
و گاه نیز متفاوت  تب یین کند. به خاطر فقدان رویه واحد در خصوص بازیگری انیمیشن، نگارنده سعی دارد با
استناد به نظریه ها و رهیافت های متخصصان هنر انیمیشن، به اصولی دست یابد که براساس آنها بتوان یکفیت
بهتری را در بازیگری فیل مهای انیمیشن شکل داد و به وجود آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of 12 Bassic Principles in Acting for Animation

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Hosnaee
چکیده [English]

Abstract
Actor is a key component of theatrical Arts. Producing and transforming the dramatic senses is among
the most important things which should be done by actors. The relationship between the viewers and
actors is more immediate. As an example, Hollywood ‘star system’ is one of the most successful tools
for making powerful the Hollywood economy. So there are many things to be said about acting in cinema
and theatre, but the acting for character animation in real world means what? Although the author
knows the means acting in general, but acting style is a different thing from animation. By the way,
the author is not going to discuss about acting styles for animation, compared with cinema or theatre.
However he intends to determine the characteristics of acting style for animation which can either be
similar to each other or different ones. Due to lack of unanimity in this area and according to present
theories and documents, the author tries to achieve the basic principles of acting which are vital for a
good animation. Therefore, he has gathered of the quotes relating to acting styles for animation which
are found throughout history. And finally, he is going to define specific rules and regulations for acting
styles for animation, using the mentioned quotes. At the end, certain major features of acting style for
animation that will be discussed in this article are as follows:
1- The character consists of feeling. He should think first and then act.
2- Acting is just showing up your reaction.
3- Actor for character animation should be as a directed purpose.
4- The character should always move from an action to another.
5- A conflict is always expected in any scene of animation.
6- The audience should always feel similarity in nature with the character of animation.
7- Each action consists of a move.
8- The move of a character should be accompanied by beats and timing.
9- Some natural mistakes should be recognizable in acting for animation.
10- The criterion to recognize a good acting style in animation is the man himself.
11- Movement coordination, body style and characterization should be included in acting.
12- Exaggeration in acting and camera movements should be noticed in acting style in animation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acting
  • Animation
  • Character
  • Theater
  • Cinema
منابع
- استانیسلاوسکی، کنستانتین ) 1384 ( آخرین درس بازیگر ، ی مهین اسکوئی و ناصر حسینی مهر، چاپ
اول، نشر نگاه، تهران.
- استانیسلاوسکی، کنستانتین ) 1369 ( کار هنرپیشه روی خود در جریان تئات ، ر مهین اسکوئی، چاپ
اول، نشر سروش، تهران.
- بهرام شتربان، باقر ) 1386 ( کاربرد بازیگری برای فیلم های انیمیش ، ن دانشگاه هنر.
- دامود، احمد ) 1380 ( بازیگری مت ، د چاپ سوم، نشر مرکز، تهران.
- نیرمور، جیمز ) 1374 ( بازیگری در سینم،ا مترجم: حمیدرضا منتظری، چاپ اول، ناشر مجله دنیای
تصویر، تهران.
بررسی دوازده اصل بازیگری در انیمیشن نامۀ هنرهای نمایشی و موسیقی
97
- یادداشت والت دیزنی برای دن گراهام، 23 دسامبر 1935 .
- Bradley, Karen (2009) Rudolf Laban, First published by Routledge, London and New York.
- Grant, John Angell (January 2000) Profile: Ed Hooks, An Ant Prepares (An acting teacher
trains Toonville’s luminaries) , American Theatre Magazine.
- Hooks, Ed (September 2003) Acting for Animators A Complete Guide to Performance Animation,
Heinemann Drama.
- Koris, Jim (September 23, 2004), The Birth of Animation Training, Animation world magazine.
- Lieff, Judy (March 2000) Performance and Acting for Animators , Animation Word Magazine,
Issue 4.12.
- Thomas, Frank & Johnston, Ollie (1981) Illusion of Life , New York.