طنز در بازی های ویدیویی خشن و ارزیابی مخاطب ایرانی از آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه آموزشی انیمیشن، دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر

2 کارشناس ارشد انیمیشن، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

بازی های ویدیویی نوعی از رسانه اند و تنها تفاوت آن ها با دیگر رسانه ها در تعامل مخاطب با آن هاست؛ به عبارت دیگر، بدون بازیکن، بازی حادث نمی شود. موضوع ترکیب طنز با خشونت برای تلطیف خشونت در رسانه و جذب مخاطب، از مباحث مورد علاقه ی هنرمندان در دوره های اخیر بوده است. با توجه به وجود نمونه های ترکیب طنز و خشونت در انواع رسانه، بازی های ویدیویی خشن نیز می توانند با طنز همراه باشند. با توجه به این نکته ی مهم که بازی های ویدیویی به سرعت در حال گسترش یافتن در سراسر دنیا هستند، پژوهش درباره ی تأثیرات این بازی ها ضروری است. از این رو مقاله ی حاضر نه تنها در متن بازی های ویدیویی خشن، بلکه بیرون از متن و در میان بازیکنان نیز به جستجوی طنز خواهد پرداخت. اگر بتوان طنز در باز ی های ویدیویی را بر اساس مکان وقوع، در دو گروه «طنز درون متن بازی» و «طنز برآمده از متن بازی» دسته بندی کرد، طنز برآمده از متن را نیز می توان بر اساس زمان وقوع، به دو گروه «طنز برآمده از متن در طول انجام بازی» و «طنز برآمده از متن بعد از اتمام بازی» تقسیم کرد. هدف این مقاله دستیابی به چارچوب های ممکن برای در کنار یکدیگر قرار گرفتن طنز و خشونت و تدوین این چارچوب ها برای استفاده ی سازندگان بازی های ویدیویی از آن هاست. با در نظر گرفتن نوع شناسی طنز در رسانه، عناصر سازنده ی بازی های ویدیویی و دسته بندی طنز از منظر ترکیب با خشونت، چارچوب شناسایی اشکال طنز در متن و بیرون از متن بازی های ویدیویی خشن ارائه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Humor in Violent Video Games and its Effects on Iranian Audience

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Hosnaee 1
  • Mahnaz Yazdani 2
چکیده [English]

One of the key differences between video game and the other media is audience interaction. Like no other audio or visual media, video game has a reciprocal relationship with its audience rather than consider them as mere viewers. Actually, video games need players to achieve their potential. Game is not only confined to the virtual world of video games created by game creators but also to the real world of players who interact with each other. So we should study humor not only within the video games but also among the players. We call the first one “Scripted humor” and the latter one “Emergent humor”. Emergent humor is also divided into “Emergent humor through game” and “Post game emergent humor”. One type of video games which has a wide range of audience is violent video games. Humor and violence have close relationship with each other. Numerous studies on this relationship in different media outlets indicate the issue. When it comes to the combination of humor and violence, we have three kinds of it: Friendly humor, Aggressive humor and Humorous aggression. Considering all types of humor in the media, game elements and humor-violence combinations, this paper is going to present a framework to study humor not only within video games but also among the players. At the end, we can figure an outline of the combination of humor and violence which can be used by video game creators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Violent Video Game
  • Friendly Humor
  • Humorous Aggression
  • Scripted Humor
  • Emergent Humor
- Blackford, B., Gentry, J., Harrison, R. Carlson, L. (2011), “the Prevalence and Influence of the Combination
of Humor and Violence in Super Bowl Commercials”, Journal of Advertising, 40 (4): 123-
133.
- Buijzen, M. Valkenberg, P. (2004), “Developing a Typology of Humor in Audiovisual Media”, Media
Psychology, 6: 147-167.
- Ferguson, M. A., & Ford, T. E. (2008), “Disparagement humor: A theoretical and empirical, review
of psychoanalytic, superiority, and social identity theories”, Humor: International Journal of Humor
Research, 21 (3): 283-312.
- Ferguson, C. (2010), “the wild west of assessment: measuring aggression and violence in Video
games”, In Annetta L, Bronack SC, Eds. Serious Educational Game Assessment: Practical Methods
and Models for Educational Games, Simulations and Virtual Worlds. Sense Publishers, 31–44.
- Freud, Sigmund. . (1959), “Formulations regarding two principles in mental functioning”. In Collected
Papers Vol. 4. New York: Basic Books. 13-21. (Original work published in 1911.)
- Gervais, M., Wilson, D. (2005), “the evolution and functions of laughter and humor. A synthetic approach”,
Quarterly Review of Biology, 80: 395–430.
- Gruner, C.R. (1978). “Understanding Laughter: The workings of wit and humor. Chicago: Nelson-
Hall
- Janes, M. Olson, J. (2010), “Is It You or Is It Me? Contrasting Effects of Ridicule Targeting Other
People versus the Self”, Europe’s Journal of Psychology, 6 (3): 46-70.
- Signorielli, N. Morgan, M. (1990) “Cultivation Analysis: New Directions in Media Effects Research”.
Newbury Park, CA: stage.
- Smythe, D. (1954), “Reality as presented by television”. Public Opinion Quarterly, 18: 143-156.