دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، شهریور 1395، صفحه 1-148 (بهار و تابستان 1395)