دوره و شماره: دوره 5، شماره 10، خرداد 1394، صفحه 1-138 
تحلیلی بر زیبایی شناسی حرکت دوربین در سینمای ایران دهه ‏ی 80

صفحه 49-66

10.30480/dam.2015.137

سجاد ستوده؛ میلاد ستوده؛ احمد الستی؛ محمدجعفر یوسفیان کناری