تجلی ادبیات پست مدرن در نمایشنامه های علمی با تأکید بر نمایشنامه ‏ی آرکادیا اثر تام استوپارد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

...

چکیده

نمایشنامه‏ی علمی رویکردی نو در عرصه‏ی نمایشنامه نویسی است که ریشه در آثار دراماتیک گذشته دارد. نگرش علمی به درام با توجه به رشد فناوری در قرن بیستم، متکی بر نظریه‏های علمی و دستاوردهای بشر در عرصه‏ی علم و صنعت است. بیشترین نمود علم در هنر را می توان در آثار پست مدرن جستجو کرد که در آن‏ها علم دست مایه ای است برای خلق اثر هنری. تام استوپارد، نمایشنامه نویس معاصر بریتانیایی، در میان دیگر نمایشنامه نویسان حوزه‏ی نمایش های علمی به سبب تکثر آثارش شناخته تر است. نمایشنامه‏ی آرکادیا (1993) با انتخاب نظریه‏ی آشوب به عنوان چارچوب و ساختار روایی، یکی از شاخص‌ترین نمایشنامه‏ها‏ی علمی حال حاضر دنیای درام است. چارچوب نظری پژوهش حاضر نظریه‏های اندیشمندانی همچون «فرانسوا لیوتار» و «ژان بودریار» درباره‏ی پست‏مدرنیسم، جایگاه هنر در آن و تبیین ویژگی‏ها و دلایل شکل‏گیری آثار پست‏مدرن است. «لیوتار» با مطرح‏کردن نظریه‏ی فراروایت دلیل شکل‏گیری پست‏مدرنیسم و گرایش هنر به این جریان را بیان می‏کند و «بودریار» به تبیین رویکرد، اثرگذاری و روابط میان هنر و علم در جهان پست‏مدرن می‏پردازد. در این مقاله تلاش شده است با توجه به آراء این دو نظریه‏پرداز در حوزه‏ی ادبیات پست‏مدرن، قرار گرفتن نمایشنامه‏های علمی از جمله نمایشنامه‏ی آرکادیا، در زمره‏ی آثار پست‏مدرن را اثبات و تفاوت‏های ساختاری میان این آثار و  دیگر آثار تبیین شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey Science Plays Basis on Postmodernism on Tom Stoppard’s Arcadia

نویسندگان [English]

  • Shirin Bozorgmehr
  • Ehsan Zivaralam
...
چکیده [English]

Abstract
Science plays are a new genre in the field of dramatic plays which is rooted in the past. Marlow and Shakespeare are the first playwrights who tried to use scientific subjects in their plays. Before reaching modern time, some of playwrights had concerned on some subjects that were related to scientific subjects, especially chemistry and physics. After the explosion of atomic bomb, among scientific progress of human society, drama showed its interest in similar themes. Now, after atomic bomb explosion in Hiroshima, playwrights attempted to protest against science and its danger for human. This opinion is given in the works of Berthold Brecht and Friedrich Durrenmatt -Galileo and Physicist. In the twentieth century, scientific approach to the development of technology is based on scientific theories and human achievements in the field of science and industry. Most of the scientific aspects of art can be found in the postmodern works. In recent years, literary foundations have showed their interests in scientific plays. Some plays are considered important by scientific institutions and art societies. For example, plays like Copenhagen by Michael Frayne, Wet by Margaret Hudson and Proof by David Auburn has awarded in New York literature Award and Pulitzer Award. Thinkers such as Jean-François Lyotard and Jean Baudrillard give some opinions about the postmodernism and art which explaine the features of these works. Based on these theories, these plays can be categorized as scientific plays which have properties of postmodernism literature. Postmodern plays are a kind of language game in form of intertextuality. Tom Stoppard, British contemporary playwright, is more well-known than other writers because of his effective ideas. Arcadia (1993) with choosing chaos theory as a framework for narrative structure, is the most important scientific play. The framework of this study is Lyotard’s Metanarratives theory and Baudrillard’s opinions about postmodern literature. It is proven scientific position among the works of postmodern- like some plays such as Arcadia. Stoppard, by postmodernism approach and scientific theories like thermodynamics, Newtonian physics, algorithm, mathematics and chaos theory, has succeeded in challenging science in dramatic structure. He could reconcile scientific theories with dramatic elements and merge plot and thematic schemata into scientific subjects in his play. Based on Lyotard’s theory about postmodernism, Stoppard has tried to deny Meta-narrations versus legitimate knowledge. Creating a world between fiction and reality, Stoppard makes Arcadia a story about never happened events that can never be found in history, however all subjects have special position in history. Baudrillard categorized these plays among science–fiction literature and argued about relation between this genre and public media. In Arcadia, particularly in ending scene, past and present times are mixing up together to make a fiction situation that can only be seen in science–fiction stories or movies. So, it can be concluded that scientific plays have postmodern aspects.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Postmodernism
  • Tom Stoppard
  • Scientific Plays
  • François Lyotard
  • Jean Baudrillard