کلیدواژه‌ها = نمایش
بازتاب مفهوم کارناوالی باختین در نمایش های تخت حوضی

دوره 11، شماره 22، آذر 1399، صفحه 21-33

10.30480/dam.2021.1357.1316

محمدرضا حاجی ملا علی؛ حسن علی پورمند؛ سید مصطفی مختاباد؛ محمد حسین ناصربخت


بررسی جنبه های نمایشی در آ یینها و رسم های مردم کمیجان ایران

دوره 2، شماره 3، شهریور 1390، صفحه 17-5

10.30480/dam.2011.33

محمد عارف؛ سیدمصطفی مختاباد؛ مژگان حیدری