بررسی جنبه های نمایشی در آ یینها و رسم های مردم کمیجان ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 .استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، استان مرکزی، شهر اراک

2 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، استان تهران، شهر تهران

3 کارشناس ارشد مرد مشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، استان مرکزی، شهر اراک

چکیده

چکیده
هدف این مقاله بررسی جنبه های نمایشی 78 آ یی ن نمایشی مردم کمیجان، میلاجرد و 67 روستای تابعه است.
شهرستان کمیجان دارای 206 پارچه آبادی و حدود 45 هزار نفر جمعیت است، که تقریباً نیمی از جمعیت کل
آن را زنان تش یکل می دهند. مردم شهرستان کمیجان به سه زبان تاتی، آذری و فارسی گفت وگو میک‌نند. این
مقاله محصول 16 ماه مطالعات میدانی نگارندگان در 67 روستای کمیجان است که در نهایت به دست هبندی،
بازنگری و کشف 48 آ یین نمایشی بومی بکر و بسیار قدیمی منتهی گردیده است. محور اصلی نمایشگران
آ یین ها در کمیجان، زنا ناند. یافته ها نشان می دهد زنان کمیجان علاوه بر جایگاهی کلاس کی به نام کدبانویی
یا «پادشاه خانه » که از دوران ایران باستان به ارث گرفته اند، در بسیاری از فعالیت های اجتماعی  از جمله
کشاورزی، دامداری و اداره امور خارج از منزل  حضوری رسمی دارند. اما از آنجا که در نهاد فرهنگی
روستاهای کمیجان، تقسیم وظایف زنان و مردان از دیرباز وجود داشته و زنان به عنوان طیفی از جامعه
روستایی، بخش مهمی از حلقه های مشارکت اجتماعی را بر عهده داشت هاند، می توان اذعان کرد که بیش از 80
درصد از نمایشگری های سنتی بر عهده زنان بوده است. مقاله به روش میدانی )مشاهده مشارکتی( و استفاده
از تکنیک  مصاحبه و فیلم برداری تنظیم گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Survey Aspects of Performance, in The Dramatic Rituals of People Living in Komijan Region, Iran

نویسندگان [English]

  • mohammad aref 1
  • seyed mostafa mokhtabad 2
  • mojgan heydari 3
چکیده [English]

Abstract
The present study tries aimed to survey the different cultural aspects and social roles of women, in
the seventy-eight performing and non-performing ceremonies of Komijan, Millajerd and 67 other
subsidiary villages, which have been collected through a field method during years 2002 – 2009.
There are 206 villages in Komijan city fabric, and over 45000 inhabitants, that almost half of the
total population is women. People talk in three languages: Tati, Persian and Azeri. The authors’ field
studies in 16 months have covered 67 villages. Finally, the category, and this dramatic discovery of
48 local laws has led Becker and very old. Women are the main actors in their ritual and ceremonies.
Results indicate that in addition to the classic position of Komijan women as “Kad-banou” (dame,
Queen of the House) which has been inherited from ancient periods, they have had an official presence
in many social activities such as agriculture, animal husbandry and administration outside the
home. In the cultural establishment of Komijan villages, there is a kind of division of tasks between
men and women from long times ago, and women as a part of rural society, have allocated key parts
of social participation chain to themselves. Therefore, it could be said that over 80% of traditional
dramatic performances are allocated to women, and the men have no right to participate in them. This
paper has been set based on the method of participatory using interview and filming technique in the
research field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ritual
  • Drama
  • Performing women
  • Komijan
  • Culture
  • Queen of the House
منابع
- براکت، اسکار گروس ) 1363 ( تاریخ تئاتر جها ، ن ترجمه: هوشنگ آزادی ور، جلد اول، چاپ اول. نشر
مروارید، تهران، تعداد صفحه: 533 .
- بیتسی، دانیل و فرد بلاک ) 1387 ( انسان شناسی فرهنگی، ترجمه محسن ثلاثی، چاپ ششم، انتشارات
علمی، تهران، تعداد صفحه: 849 .
- بهار، مهرداد ) 1381 ( پژوهشی در اساطیر ایرا ، ن چاپ چهارم، انتشارات آگاه، تهران، تعداد صفحه:
.558
- پلتو، پرتی ) 1375 ( روش تحقیق در انسا نشناس ، ی ترجمه: محسن ثلاثی، چاپ اول، نشر نی، تهران.
- تایلر، ادوارد ) 1871 ( جوامع ابتدای ، ی هارپر، نیویورک.
 
- تنهایی، ح. ا.، نکهت، ج. ) 1372 ( شیوه تنظیم پایان نام ، ه کرمان، تعداد صفحه: 178 .
- حسنی، سیدقاسم ) 1383 ( مقالات انسا نشناس ، ی عنوان مقاله: نقش آموزشی مراسم در جامعه پذیری
زنان، اتنوگرافی مراسم زن شاهی )صفحه 14 - 120 (. گردآورنده سهیلا شهشهانی، چاپ اول، نشر آگاه،
تهران، تعداد صفحه: 179 .
- رضی، هاشم ) 1380 ( گاه شماری و جشنهای ایران باستان، انتشارات بهجت، تهران، تعداد صفحه:
795
- عارف، محمد ) 1388 ( درخت گیا ، ن چاپ اول، انتشارات نا ییری، تعداد صفحه: 297 .
- فرای، ریچارد ) 1975 ( زن و مر ، د نگاهی انسا نشناسانه، راینهارت و وینستون، نیویورک.
- فر خنیا، رحیم ) 1383 ( نظریه های مرد مشناس ، ی چاپ اول، نشر نویسنده، اراک، تعداد صفحه: 166 .
- فکوهی، ناصر ) 1386 ( تاریخ اندیشه ها و نظریه های انسا نشناس ، ی چاپ سوم، نشر نی، تهران، تعداد
صفحه: 474 .
- لیلی گرهارد، نولان پاتریک ) 1383 ( جوامع انسانی )مقدمه بر جامع هشناسی کلان،( ترجمه: ناصر
موفقیان، چاپ سوم، نشر نی، تهران.
- مالینوسکی، برانیسلاو ) 1378 ( نظریه های علمی درباره فرهن ، گ ترجمه: منوچهر فرهومند، نشر گام
نو، تهران.
- مقصودی، منیژه ) 1386 ( انسا نشناسی خانواده و خویشاوند ، ی چاپ اول، نشر تیراژه، تهران، تعداد
صفحه: 340 .
- نرسیسیانس، امیلیا ) 1383 ( مرد مشناسی جنسی ، ت چاپ اول، نشر افکار، تهران، تعداد صفحه: 214 .
- نرسیسیانس، امیلیا ) 1387 ( انسان، نشانه، فرهن ، گ چاپ اول، نشر افکار، تهران، تعداد صفحه: 165 .
- نور یزاده، احمد ) 1376 ( تاریخ و فرهنگ ارمنستا ، ن نشر چشمه، تهران، تعداد صفحه: 415 .
- وایت، لسلی ) 1379 ( تکامل فرهن ، گ ترجمه: فریبرز مجیدی، چاپ اول، نشر دشتستان، تهران،
تعداد صفحه: 537 .
- هانتینگتون، ساموئل ) 1372 (، سازمان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگون ، ی چاپ دوم، ترجمه:
محسن ثلاثی، نشر علمی، تهران.
- همیلتون، ملکم ) 1377 ( جامع هشناسی دی ، ن ترجمه: محسن ثلاثی، نشر علمی، تهران.
- Boyce, Mary (1987) A History of Zoroastrianism , Vol. 1, early period, Toos press, Tehran.
- Bozeman, A.B. (1976) Conflict in Africa: Concepts and Realities , Princeton University
Press, Princeton.
- Connell R.W. (1987) Gender and Power: Society, the Person, and Sexual Politics , Stanford
University press.
- Fried E. (1975) Women and Men: An Anthropologists View, New York Holt, Rinehart and
Winston.
- Kasomo, Daniel (2010) The Position of Africa Traditional Religion in Conflict Prevention,
International Journal of Sociology and Anthropology, Vol. 2(2), PP. 230-280.
- Bronislaw Malinowski, (1979) Une Theorie Scientifique de Culture , Paris, Maspero , points,
PP. 127-128 .
- Smith, Dorothy (1977) A Sociology for Women, Tort on beck (ed.) , The prism of sex: Essay
in the Sociology of knowledge, Madison: University of Washington press.
- Julian Steward (1968) Theory of Culture Change , Urban: University of Illinois Press, PP.
31-34, quoted in, Harris, Marvin, The Rise of Anthropological Theory, London, Rutledge and
Kegan Paul Ltd., PP. 659-660.
- Taylor, E.B. (1991) Dictionary of Anthropology , Delhi, JawaherNagar.