روایت و روایت گری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه سینما و تئاتر، دانشگاه هنر، شهر تهران، استان تهران

چکیده

چکیده
واژگان و اصطلاحاتی که در حیطة روای تشناسی به کار می رود از سه زبان روسی، فرانسوی، و انگلیسی
گرفته شده است. به همین دلیل، ترجمة این واژگان تفاوت های معنایی را در متون متعلق به این رشته پدید
آورده است. دو واژة «روایت narrative( » ( و «روای تگری narration( » ( از بنیادی ترین اصطلاحات این رشته
از دانش بشری است که گاهی در متون مربوطه میان آنها تمایز نگذاشته اند و موجب بدفهمی مباحث شده اند.
در این مقاله علاوه بر بررسی معانی متفاوتی که در متون دست اول این حیطه آمده، از جمله منابعی که روایت
را از دیدگاه زبا نشناختی یا نشان هشناختی نگریست هاند، تحلیل انتقادی این تعاریف نیز صورت گرفته و تلاش
شده است تا تعاریفی جامع تر برای آنها پیشنهاد گردد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Narrative and Narration

نویسنده [English]

  • Mohammad Shahba
Ph.D., Assistant Professor, Department of Cinema, Faculty of Cinema & Theatre, the University of Arts, Tehran
چکیده [English]

Narratology, as an academic discipline, derives mainly from three schools of thought and their corresponding
languages – Russian, French, and English. As there is much confusion regarding the meaning
of the key terms used in narratology − for example, narrative and narration − it seems necessary
to clarify the meaning and scope of these terms. To this end and through a critical look at existing
researches including those treating narrative from linguistics or semiotics point of views, firstly the
key terms “narrative” and “narration” are defined; secondly, the shortcomings of the existing definitions
are outlined. And thirdly, more comprehensive definitions of the two terms are introduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Narratology
  • Narrative
  • narration
  • Film Narrative
  • Film Narration