به سوی نظریه ای تازه دربارة موسیقی مردم پسند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، دانشگاه تهران، استان تهران

چکیده

چکیده
بسیاری از قوم موسیقی شناسان معتقدند که طبق هبندی موسیق یها به «کلاس کی » و «مرد مپسند » در برخی از
کشورهای خاورمیانه امکان پذیر نیست و این دو نوع موسیقی، برخلاف آنچه که در غرب مشاهده می شود، در
این کشورها مرزهای مشخصی با کیدیگر ندارند، به طوری که بسیار اتفاق می افتد که موسیقی دانِ حوزه ای که
ممکن است کلاس کی شناخته شود در حوزة موسیقی مردم پسند نیز فعالیت میک‌ند و محبوبیت عمومی دارد.
هر چند این برداشت از زندگی موسیقایی برخی از کشورهای خاورمیانه نابجا نیست، اما، برخلاف تصور این
قوم موسیقی شناسان، این درهم آمیختگی حوزه ها به هی چوجه منحصر و خاص این کشورها نیست و درغرب
نیز، در ابتدای پیدایش موسیقی مردم پسند، این درهم آمیختگی به نوعی مشاهده می شود. مطالعة مقایسه ایِ
مواردِ ایران و مصر نشان می دهد که پیدایش و رشد موسیقی مردم پسند، چه در غرب و چه در شرق، از قانون
خاصی پیروی میک‌ند و استثنایی در این زمینه وجود ندارد. در واقع، همواره موسیقی مردم پسند در ابتدای
پیدایش، با موسیقی کلاس کی درمی آمیزد و سپس در صورت مهیا بودن شرایط  مانند غرب و ایران  از آن
جدا می شود و مسیر خود را مستقلاً طی میک‌ند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Toward a New Theory for Popular Music

نویسنده [English]

  • sasan fatemi
چکیده [English]

Abstract
Many ethnomusicologists think that the classification of the music in two main categories “classical”
and “popular” is impossible in certain countries of Middle-East. They think that these two musical
categories, as opposed to what one sees in the West, are not distinguished clearly in these countries
so that one often can see musicians of a sector, which can be seen as “classical”, are also active in the
popular sector. Although it is not impertinent to interpret the musical life of certain countries of the
Middle-East in this manner, this promiscuity of the sectors, as opposed to what think these ethnomusicologists,
are not specific to these countries, but it can be seen even in the West just at the moment of
the genesis of the popular music. The comparative study of the cases in Iran and Egypt shows that the
genesis as well as the development of the popular music undergoes a determined law, in the West as in
the East, without any exception. In fact, the popular music always is mingled with the classical music
at the moment of its genesis and then, if the conditions are favorable, it separates from it to carry on its
way independently. If the distinction between popular music and classical music in some countries of
the Middle East is difficult for some ethnomusicologists, it’s reason is that they very often forget that
the specific ties that linked the popular and classical musics are, especially in capitalist countries, the
necessary condition of its genesis. The author tries to show that the popular music in Islamic societies
where the market economy began to be installed towards the end of the 19th - early 20th century,
followed, grossomodo, the same way in the West, so that the existence of a more or less general rule
of the genesis and development of this music in the countries with market economy is probable. This
rule is explained primarily by the notion of meso-music that binds the categories of classical and folk
music. Then there are special ties that link the emergent popular music to classical music of the culture
in question. Yet, it must be added that, for the Muslim countries the influence exercised by Western
meso-music, considered (of course wrongly) as representative of Classical Music or “scientific one”
on these cultures. The case study of Azerbaijan shows how this rule can be modified when it comes to
socialist countries that have experienced another economic and social system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Popular Music
  • Classical Music
  • Meso music
  • Tasnif
  • Taqtuqa
منابع
- پاورز، هرُلد ) « )1389 موسیقی کلاس کی، ریشه های فرهنگی و فرمانروایی استعمار: نگاه کی موسیق یشناس
هندشناس به جهان اسلام،» ترجمه: ناتالی چوبینه، فصلنامة موسیقی ماهور، زمستان، 50 : 7- 39 .
- خالقی، روح الله ) 1380 ( سرگذشت موسیقی ایرا ، ن ماهور، تهران.
- راسی، علی جهاد ) « )1385 موسیقی در قاهرة معاصر: کی بررسی تطبیقی،» ترجمه: ناتالی چوبینه، فصلنامة
موسیقی ماهور، بهار، 31 : 7- 26 .
- روسو، ژا نژاک ) « )1385 رقیمه در باب موسیقی فرانسوی،» ترجمه: ساسان فاطمی، فصلنامة موسیقی
ماهور، زمستان، 34 : 155 - 162 .
- فاطمی، ساسان ) « )1382 نگاهی گذرا به پیدایش و رشد موسیقی مردم پسند ایران، از ابتدا تا سال »،1357
فصلنامة موسیقی ماهور، زمستان، 27 .
- فاطمی، ساسان ) « )1386 تئوری، ویژگی های آن و رابطة آن با عملِ موسیقایی: نقدی بر نقد محمدرضا
فیاض،» فصلنامة موسیقی ماهور، زمستان، شماره 38 : 181 - 206 .
- مانفردینی، وینچنتسو ) « )1385 دفاعی از موسیقیِ جدید و نخبگانِ اهلِ عملِ آن ) »،)1788 ترجمه: هومان
اسعدی، فصلنامة موسیقی ماهور، زمستان، 34 : 163 - 170 .
- نتل، برونو ) « )1381 موسیقی کلاس کی ایرانی در تهران: فرایند دگرگونی،» ترجمه: حمیدرضا ستار،
فصلنامة موسیقی ماهور، تابستان، 16 .
- Armbrust, W. (1996) Mass Culture and Modernism in Egypt, Cambridge: Cambridge University
Press.
- Danielson, V. (1987) «The Qur’an and the Qasidah: Aspects of the Popularity of the Repertory
Sung by Umm Kulthum», Asian Music, Vol. 19, No. 1, PP. 26-45.
- Danielson, V. (1988) «The Arab Middle East», in Peter Manuel, Popular Music of the Non-
Western World, New York, Oxford: Oxford University Press.
- Danielson, V. (1996) «New Nightingales of the Nile: Popular Music in Egypt since the
1970s», Popular Music, Vol. 15, No. 3, PP. 299-312.
- Danielson, V. (1997) The Voice of Egypt: Umm Kulthum, Arabic Song, and Egyptian Society
in the Twentieth Century, Chicago and London: The University of Chicago Press.
- During, J. (1984) La musique iranienne, tradition et e'volution, Paris, Recherche sur les
civilisations.
- During, J. (1994) Quelque chose se passe, le sens de la tradition dans l'Orient musical, Verdier.
- El-Shawan, S. (1984) «Traditional Arab Music Ensembles in Egypt since 1967: the Continuity
of Tradition within a Contemporary Framework?», Ethnomusicology, XXVIII/2.
- El- Shawan, S. (1985) «Western Music and Its Practitioners in Egypt (ca. 1825-1985): The
integration of a New Musical Tradition in a Changing Environment», Asian Music, XVII/1.
- Fatemi, S. (2005) «La musique légère urbaine dans la culture iranienne: Refléxion sur les
notions de la classique et populaire», thèse pour obtenir le grade de Docteur de l’Université
Paris X.
- Kosal, V. (1999) Western Classical Music in the Ottoman Empire , Istanbul: Istanbul Stock
Exchange.
- Lagrange, F. (1996) Musiques d’Egypte, Paris: Cité de la musique/Actes Sud .
- Manuel, P. (1988) Popular Musics of the Non-Western World: An Introductory Survey , New
York, Oxford: Oxford University Press.
- Middleton, R. (2002) «Popular Music: I. Popular Music in the West», in Stanley Sadie et
John Tyrrell, The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2nd ed.
- Paddison, M. (1982) «The Critique Criticised: Adorno and Popular Music», Popular Music,
No. 2, Cambridge, London: Cambridge University Press.
- Racy, A.J. (1983) «Music in Nineteenth-Century Egypt: An Historical Sketch», Selected
Reports in Ethnomusicology, Vol. 5, Los Angeles: University of California.
- Vega C. (1966) «Mesomusic: An Essay on the Music of the Masses», Ethnomusicology, X/1.