نقش مفهوم انتخاب مستقل و اصالت وجودی در نمایشنامه فعل از منظر هایدگر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد ادبیات نمایشی

10.30480/dam.2022.2187.1473

چکیده

انسان همواره در دامنه‌ای از روزمرگی گرفتار است و برای گذر از این دامنه نیازمند انجام کنش یا عمل قهرمانی است. هایدگر معتقد است که انسان اغلب تابع یک فشار هم‌سطح‌کننده است که باعث می‌شود هم‌رنگ با جماعت شود. این فشار هم‌سطح‌کننده برآمده از الگوسازی و هنجارهای اجتماعی است که زبان، مهم‌ترین و اصلی‌ترین عامل ساخت آن‌ها است. این امر سبب می‌شود کنش‌های او انتخاب‌های مستقل و خودمختار نباشند بلکه تابع افکار عمومی اتخاذ شوند. آن‌چه اصالت را از انسان سلب کرده و او را جزیی از دیگران می‌کند. امری که به انسان اصالت می‌بخشد، کنش خودمختار و مستقلی است که انسان را از تمام هنجارهای اجتماعی که دل‌نگرانشان است، جدا می‌کند.
مقاله حاضر با استناد به داده‌های کتابخانه‌ای و با روش توصیفی- تحلیلی سعی بر آن دارد تا با بررسی نمایشنامه فعل به این پرسش پاسخ دهد که چگونه این نمایشنامه، صورت‌بندی‌ براساس نقش انتخاب انسان در مسیر اصالت وجودی به‌دست می‌دهد. همچنین چگونه می‌توان از بند زبان به‌عنوان عامل هم‌سطح‌کننده عبور کرد. زبان در نمایشنامه فعل با پدید آوردن انبوهی از معانی مبهم اجازه نمی‌دهد شخصیت‌ها احساسات، افکار و امیال راستین خود را بروز دهند، اما دراین‌بین شخصیت لیلا دست به انتخاب مستقل می‌زند و قصد دارد خود را از قواعد زبان روزمره جدا کند. این امر سبب می‌شود لیلا اصالت وجودی پیدا کرده و مرگ را بپذیرد. به‌همین‌نسبت فرهاد نیز در مواجه با این امر، سیر روند ارتباطی مرگ و اصالت «خود» را بازمی‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of the Concept of Independent Selection and Existential Authenticity in the Drama Verb from Heidegger's Perspective

نویسنده [English]

  • Ehsan Ajourloo
M.A in Dramatic Literature
چکیده [English]

Humankind is always in the midst of everyday life, and to pass through this domain, he needs action or heroic action. Heidegger believes that humans are frequently subjected to a leveling pressure that causes them to become just as homogeneous as the congregation or convergence. This leveling pressure stems from modeling and social norms that language is the most fundamental factor in producing them. It does not make his actions independent and autonomous choices but are subject to public opinion; this eliminates originality from man and makes him part of the others. What gives humankind authentication is an autonomous and independent action that separates man from all social norms that concern them.
The present paper, based on the bibliographic data and descriptive-analytical method, attempts to examine the drama "verb", and answers the question of how this drama’s formulation is based on the role of human choice in the direction of existential authenticity. It also describes how to consume the language as an equalizing factor and shows that in the verb drama, language creates a bunch of vague meanings and does not allow that characters express their feelings, and thoughts and intentions, but in the meantime, the character of Leila independently chooses to separate her from the rules of everyday language. It makes Leila find existential authenticity and accept death. In the same way, Farhad also faces this and returns to the course of the relationship between death and the originality of "self."

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword: Heidegger
  • Language
  • Existential Authenticity
  • Verb