پاستیش، پست‌مدرنیسم، و سینمای تجاری نمونه مطالعاتی: سری سینمایی فیلم کینگ‌کونگ (King Kong) تهیه‌شده در سال‌های 1933، 1976، 2005 و2017

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.

10.30480/dam.2022.2200.1474

چکیده

یکی از پدیده‌های پست‌مدرنیسم در حوزه فرهنگ، ظهور و گسترش پاستیش است. پاستیش که مشتق از نوعی پارودی است، خصوصیاتی متفاوتی را تبیین می‌کند. هر دو از دکنستراکشن متنی بهره می‌جویند و از فرهنگ به‌جای طبیعت تقلید می‌کنند. تحولات منطق فرهنگی حاکم، شرایطی را فراهم می‌کند که شاهد به‌کارگیری گسترده و مسلم پاستیش در بسیاری از آثار به‌ویژه سینمای تجاری می‌شویم. پرسش اصلی این است که پاستیشِ پست‌مدرن چه ویژگی‌هایی دارد و تا چه میزان با ریشه‌های مدرنیستی خود - پارودی- متفاوت گشته است؟ هم‌چنین، چگونه پاستیش از منطق فرهنگی پست‌مدرنیسم سود می‌جوید؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها به تبیین دیدگاه‌های مختلف، تعریف ویژگی‌های پاستیش و نتایج آن در سینما پرداخته‌شده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، کتابخانه‌ای بوده و نوع تحقیق، قیاسی است. با مطالعه موردی سری فیلم‌سینمایی « کینگ‌کونگ» متعلق به دوره‌های مختلف تاریخ سینما، می‌توان به‌وضوح به‌کارگیری مقوله پاستیش که نشان‌گر بازتولید فرهنگ و تاریخ‌گرایی است و گسترش آن در تحولات بیانی سینمای پست‌مدرن را، مشاهده کرد. تحول منطق فرهنگی، عدم ارجاع به طبیعت، و خودارجاعی متنی، همان‌گونه که فردریک جیمسن می‌گوید؛ به هرچه تهی شدن متن از معنا دامن می‌زند. درواقع، پاستیش، نظام ایدئولوژیکی ویژه خود را برپا می‌سازد تا آن‌چه را تولید کرده؛ مصرف و دوباره بازتولید کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pastiche, Postmodernism, and Commercial Cinema Case study: King Kong movie series (1933, 1976, 2005, and 2017)

نویسنده [English]

 • Maryam Solhkonandeh
چکیده [English]

One of the postmodernism phenomena in a cultural realm is the appearance and proliferation of Pastiche. The investigation of the meaning and features of pastiche has nowadays become a major field of study in postmodernism. In cultural studies, pastiche has generally been studied in parallel with the definition of parody. From some perspectives, pastiche is derived from parody, but it conducts different features than it. Both of them employ the deconstruction of texts and benefit from their process and results which should be playful. They imitate from culture instead of nature although the mode is dramatically different. Most parodies establish irony to challenge ideas and attempt to prohibit of accomplishment of ideological systems of the ideas. Pastiche without irony and a challenging approach imitate and combine the elements of texts. The change of cultural logic provides the special condition for vast dominant usage of pastiche among most of the recent cultural products, including commercial cinema. There are different investigations about the causes and the results of pastiche, and as a result, some antithetical approaches to the definition of pastiche have been established by sociologists, philosophers, and artists. Among the similarities and differences in theories, some important questions have been raised to the mind; what are the major features of pastiche, and how much do they differentiate pastiche from its modernism roots, parody. How does Pastiche benefits from cultural logic’s changes in the postmodern era, and whether it, like parody, puts obstacles in the way of the conduction of the ideology of texts? To respond to these questions, at first, we attempted to define the meaning of pastiche via the juxtaposition of the antithetical theories and find the problems. Then, a comprehensive conclusion about the definition of pastiche could help us to accomplish a deductive method for examination of the results in a case study which was selected from commercial cinema. The method of gathering data is a bibliography. The case study belongs to popular cinema which could depict three eras of cinema: Classic, modern and postmodern cinema. We can observe cultural reproduction and the historical tendency among four issues of King Kong, including the issues of 1933, 1976, 2005, and 2017. Pastiche extends itself among the issues 2005 and 2017 strongly. The issue 1933 is a classic film which imitates the real world, but in later issues, previous texts become the origins for imitation by pastiche and even kitsch. According to Fredric Jameson’s theory, in the postmodern era, cultural logic has been changed and intensifies consumer culture, reducing the meaningfulness. The culture has been industrialized and produces cultural commodities. It makes satisfaction for the masses via pastiche which employs nostalgia by recalling different specific cultural memories or historical moments. As a consequence, the lack of referring to nature and self-referring of texts leads to aggregating the emptiness of context in the texts. Contrary to parody’s prohibition of the establishment of an idea via deconstructionism, pastiche conducts its specific ideological regime, until consumes what it produces, and then pastiche reproduces it continuously.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Postmodernism Cinema
 • Pastiche
 • Parody
 • King Kong
 • Nostalgia
 • ·       فهرست منابع

  • رابرتس, آدام چارلز. (1386). فردریک جیمسن: مارکسیسم، نقد ادبی و پسامدرنیسم. ترجمه وحید ولی زاده. تهران: نشر نی.
  • شیخ مهدی, علی, و لاله خرازیان. (1391). « تحول بیانی سینمای هایبرید و بازتولید واقعیت، مطالعه موردی: فیلم‌های کینگ‌کونگ ساخته‌شده در (1933) و (2005)»، نامه هنرهای نمایشی و موسیقی، نشر دانشگاه هنر، جلد 5 (پاییز و زمستان)، صفحه‌های 55 - 71.
  • Baudrillard, Jean. (1975). The mirror of production. Translated by Mark Poster. Telos Press. New York.
  • Brin, David, and Leah Wilson. (2003). King Kong Is Back. Benbella. Dallas.
  • Cahoone, Lawrence E. (1996). From modernism to postmodernlsm an anthology. Blackwell. Malden and Oxford.
  • Cohen, Steven. (2007). "Pastiche." Journal of Screen (Oxford University Press) 48, no. 4: 547-550.
  • Creelman, James, and Ruth Rose. (1933). King Kong. Cinema. Directed by Merian C Cooper and Ernest B Schoedsack. Produced by Merian C Cooper and Ernest B Schoedsack. Radio Pictures.
  • Dyer, Richard. (2007). Pastiche. Routledge. London and New York.
  • Erb, Cynthia. (2009). Traching King Kong: A Hollywood icone in world culture. Wayne State University Press. Detroit.
  • Gilroy, Dan. (2017) Kong: Skull Island. Cinema. Directed by Jordan Vogt-Roberts. Produced by Thomas Tull, Mary Parent, Jon Jashni and Alex Garcia. Warner Bros. Pictures.
  • Greenberg, Clement. (1961). Art and culture: critical essays. Beacon press. Boston.
  • Harrod, Mary. (2010). "The aesthetics of pastiche in the work of Richard Linklater." Journal of screen (Oxford University Press) 51, no. 1: 21-37.
  • Hoesterey, Ingeborg. (2001). Pastiche: Cultural Memory in Art, Film, Literature. Indiana University Press. Bloomington.USA.
  • Hutcheon, Linda. (2000). A Theory of Parody: The Teachings of Twentieth-Century Art Forms. University of Illinois Press. Urbana and chicago.
  • Jameson, Fredric. (1998). The Cultural Turn: Selected Writings on the Postmodern. Verso. London and New York
  • Jamson, Fredric. (1991). Postmoderism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism. Duke University Press. Durham
  • Jr, Lorenzo Semple. (1976). King Kong. Cinema. Directed by John Guillermin. Produced by Dino De Laurentiis. Paramount Pictures.
  • Kovács, andrás bálint. (2007). Screening Modernism: European Art Cinema, 1950-1980. The University of Chicago Press. Chicago and London.
  • Mack, Robert L. (2007). The Genius of Parody, Imitation and Originality in Seventeenth- and Eighteenth-Century English Literature. Palgrave Macmillan. New York.
  • Matthews, Christopher R. (2014). "Biology Ideology and Pastiche Hegemony." Journal of Men and Masculinities (Palgrave ) 1, no. 21 (April): 1-21.
  • Morawski, Stefan. (1996). The Troubles With Postmodernism. Routledge. London and New York.
  • Poster, Mark. (2002). Jean Baudrillard. Stanford University Press. USA.
  • Smith, Sarah. (2008)."Lip and Love: Subversive Repetition in the Pastiche Films of Tracey Moffatt." Journal of Screen (Oxford University Press) 49, no. 2: 209-215.
  • Sorin, Cécile. (2010). Pratiques de la parodie et du pastiche au cinéma. L'harmattan. Paris.
  • Walsh, Fran. (2005). King Kong. Cinema screen. Directed by Peter Jackson. Produced by Jan Blenkin, Carolynne Cunningham, Fran Walsh and Peter Jackson. Universal Pictures.
  • Weldt-Basson, Helene Carol. (2018). Literatures of the Americas: Postmodern Parody in Latin American Literature. Springer and Palgrave Macmillan. San Antonio.
  • Williams, Carolyn. (2011). Gilbert and Sullivan: Gender, Genre, Parody. Columbia University Press. New York.
  • movienewz.com. (2016). www.movienewz.com/king-kong-skull-island.
  • oxforddictionaries.com. (2016). http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/parody.