مالکیت مشاع هنرهای نمایشی( عروسک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران.

2 دانشیار، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران.

10.30480/dam.2020.1014.1253

چکیده

عروسک در هنرهای نمایشی از مصادیق طرح‌های صنعتی و زیر مجموعۀ مالکیت صنعتی است و حمایت از پدیدآورندۀ آن از این طریق صورت می‌پذیرد؛ و همچنین جزء آثار مشترک محسوب می‌گردد چرا که اجزای به‌وجود‌آورندۀ اثر اگرچه به طور متمایز و جدا عمل کرده‌ اما در نهایت یک محصول مشترک را به وجود آورده‌اند. در حقوق ایران به طور صریح یا ضمنی بحثی از حقوق مجاور برای عاملین شهرت و محبوبیت عروسک (هنرمندان مجری آثار، تولیدکنندگان صفحات صوتی و تصویری و سازمان‌ها و مؤسسات ضبط و پخش) بیان نشده است، با این وجود باید گفت بنا به دلایلی ازجمله هدف علم حقوق و وحدت ملاک از مادۀ 62 قانون تجارت الکترونیک این حق را می‌توان برای عاملین شهرت ثابت دانست. بنابراین می‌توان گفت علاوه بر اینکه هرکدام از پدیدآورندگان حق مؤلف دارند، با توجه به مشترک‌بودن اثر و حقوق مجاور از حقوقی برخوردارند، مانند انحصار انعقاد قرارداد با سازمان‌های دیگر در مورد عروسکی که شخصیت و حسن شهرت خود را از طریق برنامه‌ای خاص حاصل کرده است، دارابودن حق دفاع در صورت تجاوز به حق اثر مشترک و غیره.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Condominium Ownership of Performing Arts (Puppet)

نویسندگان [English]

  • Mojdeh Zafari 1
  • Mohammadhadi Saee 2
1 PhD. Candidate, IKIU, Qazvin, Iran.
2 Associate Prof., IKIU, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Puppet (in dramatic art) is one of the examples of industrial design and subcategories of industrial property. The doll is a part of collaborative work because the components creating the effect, although distinctly but eventually create a joint product that is in common use. In the Islamic Republic of Iran, whether explicitly or implicitly, there is no statement about the rights of the adherents to the actors of the reputation and popularity of the doll (performer artists, producers of audiovisual pages, recording and broadcaster organizations). It should be added, that for some reason (the Science of Law and Unity Criterion of Article 62 of the Electronic Commerce Law) this right can be considered the same for all parties. In conclusion, regarding the fact that each of the authors has the author's right, due to the commonality of the work and the rights of the neighboring, like the monopoly of concluding contracts with other organizations (regarding a puppet who has an individual personality and a good reputation obtained on a specific program) the right of defense in act of violence is mutual.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Puppet
  • Industrial Property
  • Industrial Designs
  • Related Rights
  • Joint Work
- آیتی، حمید(1375)، حقوق آفرینش‌های فکری، تهران، نشر حقوق‌دان.
- امامی، اسدالله(1390)، حقوق مالکیت صنعتی، تهران، نشر میزان.
- پیتریکری، جوساندرز(1386)، حقوق رسانه، ترجمۀ حمیدرضا ملک محمدی، تهران، میزان.
- حکمت نیا، محمود(1387)، مبانی مالکیت فکری، تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
- رئیسی، لیلا( 1388)، نظام حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت معنوی، تهران، انتشارات جنگل جاودانه.
- سالارپور گل ختمی، اکرم(1390)، مطالعه تطبیقی نقض حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری در نظام حقوقی ایران و انگلستان، تهران، انتشارات جاودانه جنگل.
- شمس، عبدالحمید(1382)، حقوق مالکیت بر علائم تجاری و صنعتی، تهران، انتشارات سمت.
- صابری انصاری، بهزاد(1381)، سازمان جهانی مالکیت معنوی(وایپو)، تهران، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه.
- کتاب ماه کلیات ( 1388)، «حق مالکیت معنوی آثار» ،مؤسسه خانه کتاب، سال سیزدهم، شماره2، ص 34.
- کلمبه، کلود(1385)، اصول بنیادین حقوق مؤلف و حقوق مجاور در جهان، ترجمه و توضیح علیرضا محمدزاده وادقانی، تهران، میزان.
- میرحسینی، حسن(1385،)، فرهنگ حقوق مالکیت معنوی؛ حقوق مالکیت ادبی و هنری، تهران میزان.
- نوروزی، علیرضا(1381)، حقوق مالکیت فکری، حق مؤلف و مالکیت صنعتی، تهران، نشر چاپار.
- نظرزاده، مرضیه(1390)،حقوق معنوی آثار فرهنگی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران، قم، مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
- حبیبا، سعید و حنیفی، نسیم(1391)،«بررسی تطبیقی تعریف و معیارهای ثبت طرح صنعتی در قانون مصوب 1386»، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، شماره 5، صص 29-30.
- صفایی، حسین و صادقی، محسن و حسنی، محسن( 1385)، «مطالعه تطبیقی حقوق معنوی پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری و دارندگان حقوق مرتبط»، مدرسی علوم انسانی، شماره 47، ص 92.
- صفایی، حسین(1350)، «مالکیت ادبی و هنری و بررسی قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان»، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ششم و هفتم، ص 73.
- محمدزاده وادقانی، علیرضا (1387)، «تأملی در آثار مشترک و جمعی در حقوق مالکیت فکری»، مطالعات حقوق خصوصی، دوره  38 , شماره  2 ، صص 325 - 338.
- محمدی ده چشمه، پژمان( 1376)، حقوق مؤلف، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ص 66.
- مظاهری، اعظم(1392)، اشاعه در مالکیت فکری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه، ص18.
 
- strawel, Alain, Derclaye, Estelle(2000), Droit dauteur et numerique, Bruxelles, Bruylant.
- Bernard, Marx (2000), La propriete industrielle,  Paris, Nathan.
- Galloux, Christophe(2000), Droit de la propriete industrielle, paris, Dalloz.
-Jenkins, Juliet(2006), "database Right's Subsistence: under starters orders", Journal Of Intellectual Property Law and Practice, Vol. 1,  no. l, p.473.