طبقه‌بندی الگوهای تحریر در ردیف آواز ایرانی بر اساس نمونه‌های اجرایی محمدرضا شجریان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه سپهر و دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان

2 استاد گروه موسیقی دانشکدة موسیقی، دانشگاه هنر، تهران، ایران.

چکیده

تحریر از مهم‌ترین عناصر هویت‌بخش در آواز ایرانی و فرهنگ‌های مجاور از جمله آذربایجان است. در سال‌های اخیر محمدرضا شجریان علاوه‌بر داشتن تأثیر مستقیم‌ بر اجرای آواز ایرانی، آوازخوانان بسیاری را آموزش ‌داده ‌است. همچنین افراد بسیاری به‌طور مستقیم نزد ایشان آموزش ندیده‌اند، اما با توجه به مقبولیت بسیار زیادِ شیوۀ اجرای خاص ایشان در آواز معاصر ایران، تحت تأثیر آن قرارگرفته‌اند. بنابراین بررسی و تحلیل اجرای ردیفِ آموزشی آواز به روایت شجریان می‌تواند در شناخت آواز معاصر ایران مؤثر باشد. در این مقاله سعی‌شده تا با بررسی نمونه‌های انتخابیِ آوانگاری‌شده توسط نگارنده، دسته‌بندی مناسبی از انواع تکنیک اجرای تحریرها و همچنین انواع الگوهای تحریری در این شیوه ارائه‌ شود و فرضیة «کم‌بودن تنوع در نوع تکنیک اجرایی تحریر، زیادبودن تنوع در الگوهای تحریر» تأیید و تأکید شود. پس از دسته‌بندی تحریرها به 9 دسته و نام‌گذاری آن‌ها، با استفاده از آمار توصیفی مورد پژوهش کمّی و تجزیه‌و‌تحلیل قرارگرفته‌اند. در نهایت، مقاله پس ‌از بررسی ساختمان تحریرها و کاربرد انواع تحریرهای دسته‌بندی‌شده، به نتیجه‌گیری دربارۀ «اهمیّت و میزان استفاده از تحریر ملیسماتیک یا تحریر آوایی، ساختاری یا غیرساختاری بودن تحریرها، حجم استفاده از انواع تحریرها در شیوۀ مذکور، و نتیجۀ تأکید بر ملودی‌های با تحریر به‌خصوص در برخی گوشه‌های ملودیک» پرداخته ‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Tahrir Patterns in Radif of Iranian Classical Music – According to Mohammadreza Shajarian Performance

نویسندگان [English]

  • mazyar kanaani 1
  • Mohammadreza Azadehfar 2
2 Prof., Faculty of Music, University of Art, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Tahrir is an important aspect of Avaaz, in the Iranian, Arabic, and Turkish music area. Mohammad Reza Shajarian is a famous Iranian Avaaz singer. In recent years Mohammad Reza Shajarian in addition to teaching many students directly at his master classes has some strong indirect impact on many other Avaaz learners who are at their beginning or even middle pass of becoming a skillful Avaaz performer. His spectacular and famous style of performing Avaaz has inspired many students who try to imitate his style by listening to his recorded and published tracks. Subject to the great influences of Mohammad Reza Shajarian on Iranian contemporary performance of Avaaz, investigating both qualitatively and quantitatively his style could help us better understand and analyze of Radif and provide a basis for performing Avaaz. According to a lack of written and published references in the Middle East musical archives, the author at the first step, selects some of the sections based on his vocal analysis of them. In the second step, providing documents based on selected sections and by using statistical methods, research for testing the claimed hypothesis is conducted. In this article based on provided transliteration samples, a correct classification of different categories of Tahrir’s and their patterns is presented. The most important parameter for this classification is melodic shapes in Iranian Tahrir. Moreover, techniques for Tahir also influenced the classifying process. Indeed different genres of Tahir results in different classes. Tahrir’s are classified in 7 different types: 1- dual combination 2- emphasize – slow down 3-Quadro Tahrir's 4- of five Tahrir's 5-triplet Tahrir's 6- dual with pedal 7- melismatic strong emphasis. Then the hypothesis of “The less the types of Tahrir, the high the patterns” is evaluated and confirmed. Based on the mentioned classification, quantitative research is conducted through which, and by using descriptive statistics, different types of Avaaz are analyzed. This hypothesis could be considered as one of the main basis for distinguishing different styles of performing Avaaz. According to the author’s analysis, usually, there are not many different techniques in performing Avaaz, and most of the time they have the same types but using different above-mentioned categories, different figures are provided. Providing the mentioned categories, quantitative research is conducted. At first different parameters are defined by the author and then these parameters are quantified separately according to the final statistical population. After gathering data based on the described method, they are analyzed by using descriptive statistics, and then analytical results are provided.  Although the poem is the structure of an Avaaz and Tahir is a complementary layer, in this research the authors only focused on Tahrir’s and poem, style of performing a poem and its influence on the process of shaping Tahir is excluded in this paper and could be investigated in further researches. At last, according to the amount of melismatic or Tahrir’s, structured or unstructured, numbers of different used Tahrir’s and result of using Tahrir based melodies specifically for some Gooshe’s, the general architecture of Tahrir’s is investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Avaz
  • Tahrir Patterns
  • Radif of Iranian Classical Music
- آزاده فر، محمدرضا، (1387)، «نقش تحریر در ساختار ریتمیک گوشه‌های ردیف موسیقی ایرانی»،  فصلنامۀ موسیقی ماهور، شمارة 39 ، صص61-72.
- اعظمی کیا، منصور(1382)، راه و رسم منزل‌ها، تهران، سوره مهر.
- جریته، علی(1388)، «بررسی فیگورهای ملودیک در ردیف میرزاعبدالله»،  فصلنامۀ موسیقی ماهور، شمارۀ 46 ، صص75-119.
- حکمتی، مرضیه(1384)، تجزیه تحلیل تحریرهای میرزاعبدالله، پایان‌نامۀ مقطع کارشناسی، دانشگاه هنر، تهران.
- شجریان، محمدرضا(1363)، ردیف آوازی محمدرضا شجریان، اجراهای کلاسی (لوح فشرده).
- علوی، افشین(1381)، «بررسی الگوهای تحریر در آواز ایرانی»، فصلنامۀ موسیقی ماهور، شمارۀ 16، صص141- 146.
- فاطمی، ساسان(1384)، «پیوند شعر و موسیقی: قاعده یا سبک؟»،  فصلنامۀ موسیقی ماهور، شمارۀ 28، صص137-160.
- ...............(1385)، «چگونه به رکود رسیدیم چگونه از آن خارج شویم»،  فصلنامۀ موسیقی ماهور، شمارۀ 34، صص 221 -232.
- کریمی، محمود(1374)، ردیف آوازی محمود کریمی، انجمن موسیقی ایران (لوح فشرده).
- کاظمی،علی(1390)، «ترنم‌های آوایی در آواز ایرانی: مطالعۀ موردی درآمد دستگاه چهارگاه» ، نشریۀ هنر و معماری هنرهای نمایشی و موسیقی، شمارۀ 43 ، صص 23- 32.
- ...............(1393) « نقش تحریرها در صورت‌بندی گوشه‌های ایرانی»، نشریۀ هنر و معماری هنرهای نمایشی و موسیقی، دورةۀ19 شمارة 1، صص 37-46.
- کرمی، پریسا(1390)، بررسی واژگان و آواها و تحریرها در ردیف آوازی، پایان‌نامۀ مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر، تهران.
- مهرانی، حسین(1389)، کتاب سرایش، تهران، منتشرشده توسط مؤلف.
 
- Caron, Nelly and Dariouche Safvate(1966), iran: Les traditions musicales, Paris, Buchet / Chastel.